Ingezonden persbericht


Persbericht

Datum
17 oktober 2006
Kwartaalbericht
In het kwartaalbericht is informatie opgenomen over particuliere woninghypotheken die ingeschreven zijn bij het Kadaster in het afgelopen kwartaal. Daarbij zijn hypotheken geselecteerd die gevestigd zijn op bestaande woningen en op bouwterreinen ten behoeve van woningbouw. Verder zijn gegevens opgenomen over de gemiddelde en totale hypotheeksom, de hypotheekrente, de gemiddelde prijs van bouwkavels en agrarische grond, onvrijwillige veilingen en het aantal geregistreerde schepen en hypotheken op schepen.

Aantal hypotheken en totale hypotheeksom
Het aantal geregistreerde hypotheken en de daaraan gerelateerde hypotheeksom is gerubriceerd in vijf marktsegmenten. De betekenis van de marktsegmenten is als volgt:
1) alle hypotheken die als 1e hypotheek zijn ingeschreven (bijv. hypotheken gekoppeld aan een transactie)
2) alle hypotheken die als 2e hypotheek zijn ingeschreven
3) alle hypotheken die als 3e hypotheek zijn ingeschreven
4) alle overige hypotheken

5) alle oversluitingen die als 1e hypotheek zijn ingeschreven (deze zijn ook opgenomen in marktsegment 1)

De totale markt wordt berekend door de marktsegmenten 1 tot en met 4 op te tellen.

In onderstaande overzichten is een weergave gegeven van het aantal hypotheken en de totale hypotheeksom
per marktsegment op landelijk niveau. Een weergave op provinciaal niveau is opgenomen in de bijlagen.
Aantal        Aantal       Aantal       Stijging        tijging

---

hypotheken hypotheken hypotheken 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06
1 109.558 111.897 98.448 -10,14% -12,02%


2 20.923 18.730 15.995 -23,55% -14,60%


3 6.103 5.544 3.641 -40,34% -34,33%


4 8.189 8.931 8.358 2,06% -6,42%


5 46.184 50.252 38.186 -17,32% -24,01%

Totaal 1 t/m 4 144.773 145.102 126.442 -12,66% -12,86%

Totale Totale Totale Stijging tijging
---

hypotheeksom hypotheeksom hypotheeksom kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06
1 25.645.812.777 27.527.805.380 24.830.243.950 -3,18% -9,80%


2 1.661.494.798 1.648.916.953 1.503.652.998 -9,50% -8,81%


3 504.909.787 514.230.366 351.829.704 -30,32% -31,58%


4 2.135.973.719 2.533.449.439 2.284.567.569 6,96% -9,82%


5 9.558.784.442 11.101.646.760 8.598.553.552 -10,05% -22,55%

Totaal 1 t/m 4 29.948.191.081 32.224.402.138 28.970.294.221 -3,27% -10,10%

Bezoekadres
Hofstraat 110,
7311 KZ Apeldoorn

Datum 18 oktober 2006 Onderwerp

Blad 2 van 9

Gemiddelde hypotheeksom
De gemiddelde hypotheeksom geeft aan hoe hoog de hypotheeksom gemiddeld is voor de aankoop van een particuliere woning. De gegevens zijn geselecteerd op basis van hypotheken die één op één gekoppeld zijn aan een verkooptransactie. Dit betekent dat het adres wat opgenomen is in de hypotheekakte als onderpand identiek is aan het adres wat op dezelfde dag genoemd is in de koopakte. Zijn er in de hypotheekakte meer onroerende goederen opgenomen dan in de aankoopakte van het onroerende goed, bijvoorbeeld omdat de eigenaar een paar onroerende goederen op naam had en die tevens mee zijn verbonden in de nieuwe hypotheek, dan is deze hypotheek niet meegenomen.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van de landelijke gemiddelde hypotheeksom per kwartaal. Een weergave op provinciaal niveau is opgenomen in de bijlagen. Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Stijging tijging
---

hypotheeksom hypotheeksom hypotheeksom kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 253.543 265.221 271.664 7,15% 2,43%

Hypotheekrente
Het hypotheekrentepercentage heeft betrekking op hypothecaire leningen die als 1e hypotheek zijn ingeschreven op een particuliere woning. Het betreft hier dezelfde hypotheken als bij de gemiddelde hypotheeksom.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van de landelijke hypotheekrente. Gemiddelde Gemiddelde Gemiddelde Stijging tijging
---

hypotheekrente ypotheekrente hypotheekrente 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov h
3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 3,84% 4,29% 4,57% 0,73% 0,28%

Onvrijwillige veilingen
Er is sprake van een onvrijwillige veiling als onroerend goed in opdracht van een hypothecaire schuldeiser wordt geveild.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van het landelijk aantal onvrijwillige veilingen per maand. jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal 2004 122 80 131 117 86 134 144 108 48 153 166 215 1.504

2005 144 109 192 203 141 156 167 172 65 159 209 194 1.911

2006 192 119 203 118 151 184 166 170 63 1.366

Datum 18 oktober 2006 Onderwerp

Blad 3 van 9

Gemiddelde prijs agrarische grond
De gemiddelde prijs agrarische grond geeft de gemiddelde prijs weer die landelijk betaald wordt voor akkerbouwland en grasland. Hierbij zijn met behulp van selecties alleen die transacties geselecteerd waarbij gronden zijn getransporteerd die een agrarische bestemming hebben. De volgende selecties zijn toegepast:
· De transactie is groter dan 1 ha.

· De transactie betreft uitsluitend grasland of akkerbouwland. Geen bebouwing zoals een boerderij of stal.
· De transactie betreft een eigendomsoverdracht.
· De transactie betreft geen verkoop van een combinatie (grasland en akkerbouwland).
· De gemiddelde prijs per m2 is hoger dan 1,00 en lager dan 6,00.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van de landelijke hectare prijs. Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs Stijging Stijging agrarische grond agrarische grond agrarische grond 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06, Grasland 25.668 26.133 27.554 7,35% 5,44% Akkerbouwland 27.948 29.461 30.602 9,50% 3,87%

Gemiddelde prijs bouwkavels ten behoeve van woningbouw De gemiddelde prijs bouwkavels geeft de gemiddelde prijs weer van bouwkavels die verkocht zijn aan particulieren ten behoeve van woningbouw. De transacties waarbij minder dan 100 m2 is overgedragen worden niet meegenomen. Vervolgens worden de transacties op volgorde geplaatst van gemiddelde prijs en de bovenste en onderste 2,5% van de transacties worden buiten beschouwing gelaten. Ook is het aantal bouwkavels dat in het afgelopen kwartaal is getransporteerd weergegeven. Dit betreffen bruto cijfers, van waaruit selecties zijn toegepast om de gemiddelde prijs per m2 te berekenen.

In onderstaande overzichten is een weergave gegeven van de landelijke gemiddelde m2 prijs en het aantal getransporteerde bouwkavels op basis waarvan de landelijke gemiddelde m2 prijs is berekend. Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs Gemiddelde prijs Stijging tijging
---

bouwkavels bouwkavels bouwkavels 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 344 350 339 -1,45% -3,14%

Aantal Aantal Aantal Stijging tijging
---

bouwkavels bouwkavels bouwkavels 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 5.277 6.218 4.620 -12,45% -25,70%

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van het totaal aantal getransporteerde bouwkavels. Hierbij zijn geen getransporteerde bouwkavels buiten beschouwing gelaten en er zijn ook geen selecties toegepast. Totaal aantal Totaal aantal Totaal aantal Stijging tijging
---

bouwkavels bouwkavels bouwkavels 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 10.977 13.168 10.797 -1,64% -18,01%

Datum 18 oktober 2006 Onderwerp

Blad 4 van 9

Aantal geregistreerde schepen
Een van de kadastrale registers is het zogenaamde 'scheepsregister'. Vroeger waren daarin vooral grotere schepen opgenomen, zoals tankers en handelsschepen. Tegenwoordig is het gebruikelijk om ook pleziervaartuigen en woonboten te registreren.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van het aantal geregistreerde schepen. Aantal schepen Aantal schepen Aantal schepen Stijging tijging
---

geregistreerd geregistreerd geregistreerd 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Landelijk 395 486 445 12,66% -8,44%

Aantal geregistreerde hypotheken op schepen
Wanneer een schip is geregistreerd bij het Kadaster is het mogelijk een hypotheek op het schip te krijgen. Ook deze hypotheek wordt ingeschreven in het scheepsregister van het Kadaster.

In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van het aantal geregistreerde hypotheken op schepen. Aantal hyp. schepen Aantal hyp. schepen Aantal hyp. schepen Stijging tijging
---

geregistreerd geregistreerd geregistreerd 3e kw 06 tov 3e kw 06 tov 3e kw 05 2e kw 06 3e kw 06 3e kw 05 2e kw 06 Land. 667 686 675 1,20% -1,60%