Gemeente Utrecht


| |
|Datum: 18-10-2006                           |
|                                   |
|COLLEGE WIL BEDRIJFSGEBONDEN HELIKOPTERPLATFORM EBAG TOESTAAN,    |
|GEEN MEEWERKING AAN HELIKOPTERHAVEN HELINET.             |
|                                   |
|Er lopen twee initiatieven om in Leidsche Rijn            |
|helikopterlandingsplaatsen te realiseren, de initiatieven zijn    |
|verschillend van karakter. Het college vervolgt de procedure voor een |
|helikopterplatform voor het bedrijf EBAG op bedrijventerrein De    |

|Wetering-noord. Het bedrijf gaat deze helikopters alleen gebruiken  |
|voor de eigen bedrijfsvoering (snel vervoer van onderdelen). Het   |
|college werkt niet mee aan de bouw van een helikopterhaven voor    |
|Helinet vlakbij verkeersplein Oudenrijn. Helinet wil een       |
|helikopternetwerk realiseren voor transport door de lucht van     |
|(particuliere en zakelijke) reizigers en urgente vracht.       |
|                                   |
|Ebag: helikopters voor eigen gebruik toestaan             |
|Ebag Vastgoed bouwt een nieuw bedrijfspand op bedrijventerrein De   |
|Wetering-noord. De eerste fase van de bouw (de hal) is bijna afgerond,|
|binnenkort is het bedrijf operationeel. Op de hal komen drie units.  |
|Ebag wil de hoogte van het gebouw uitbreiden met een extra      |
|verdiepingsvloer en een landingsplatform voor een helikopter. Met een |
|helikopter kunnen onderdelen van vrachtwagens snel worden vervoerd.  |
|Binnen de bepalingen van het bestemmingsplan (Uitwerkingsplan De   |
|Wetering-noord) is de aanleg van een helikopterplatform mogelijk. Het |
|college realiseert zich dat er bij omwonenden bezwaren bestaan tegen |
|het heliplatform, met name vanwege mogelijke geluidsoverlast.     |
|Geluidsonderzoek heeft laten zien dat het gebruik van een helikopter |
|binnen de geldende normen past.                    |
|                                   |
|Procedures                              |
|Voordat het bedrijf daadwerkelijk mag gaan vliegen, moet echter nog  |
|wel een aantal zaken procedureel geregeld worden. Bewoners en     |
|belanghebbenden kunnen binnen iedere procedure inspreken en hun    |
|bezwaren kenbaar maken. De volgende drie procedures starten binnenkort|
|en lopen zoveel mogelijk gelijktijdig.                |
|(1) Om de extra verdiepingsvloer en het landingsplatform te mogen   |
|bouwen, moet vrijstelling van het bestemmingsplan (Artikel 19, lid 1) |
|verleend worden. Deze vrijstelling is nodig vanwege de nieuwe     |
|bouwhoogte.                              |
|(2) De minister van Verkeer en Waterstaat moet goedkeuring geven aan |
|het gebruik van het heliplatform. Daarvoor heeft de minister een   |
|'Verklaring van geen bezwaar' nodig van de burgemeester van Utrecht, |
|de verklaring heeft betrekking op de openbare orde. De burgemeester  |
|van Utrecht is van plan deze verklaring af te geven.         |
|(3) Ebag is verplicht een melding te doen bij de afdeling Milieu van |
|de gemeente Utrecht. Het gebruik van het heliplatform moet voldoen aan|
|de milieuwetgeving, onder andere ten aanzien van geluidseisen. Ook kan|
|de gemeente zo nadere eisen stellen aan het gebruik van het      |
|heliplatform. De gemeente zal vastleggen dat Ebag het platform alleen|
|mag gebruiken voor de eigen bedrijfsvoering. Ook wordt vastgelegd dat|
|Ebag maximaal twee vluchten per dag mag maken en dat de helikopter  |
|over de A2 af en aan moet vliegen. De helikopter mag niet over    |
|woningen vliegen.                           |
|                                   |
|Geen meewerking aan helikopterhaven Helinet              |
|Helinet wil een netwerk van landingsplaatsen voor helikopters     |
|realiseren, geschikt om particuliere en zakelijke reizigers te    |
|vervoeren en urgente vracht te transporteren. In dat kader wil Helinet|
|een helikopterhaven bouwen vlakbij verkeersplein Oudenrijn, in de   |
|oksel van A12 en A2. Het bedrijf heeft daarvoor een verzoek om    |
|vrijstelling van het bestemmingsplan (Artikel 19 lid 1) ingediend bij |
|de Gemeente Utrecht.                         |
|                                   |
|Het college heeft besloten deze vrijstelling te weigeren met name   |
|vanwege de te verwachten geluidsoverlast en de mogelijke beperkingen |
|voor de ontwikkeling van Rijnenburg. Ook de maatschappelijke weerstand|
|is door het college meegewogen. Het college meent dat deze effecten  |
|niet opwegen tegen het economische belang van een helikopterhaven voor|
|de stad en het bedrijfseconomische belang van Helinet. Helinet kan  |
|tegen dit besluit bezwaar maken.                   |
|                                   |
|Argumentatie                             |
|- Het college onderkent dat een helikopterhaven in beperkte mate   |
|gunstig kan zijn voor het vestigings- en ondernemingsklimaat,     |
|aangezien het vervoer per helikopter kan voorzien in snel vervoer en |
|een betere bereikbaarheid.                      |
|- Het is echter ook duidelijk dat er bij omwonenden en betrokken   |
|partijen weerstand en twijfel bestaat over de komst van de      |
|helikopterhaven. Bewoners hebben zich verenigd in het 'Platform    |
|Heliherrie Nee' en beide wijkraden in het gebied en het        |
|Mobiliteitsplatform Utrecht hebben hun bedenkingen geuit.       |
|- Een helikopterhaven op deze plek zou ook een belemmering kunnen   |
|betekenen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in Rijnenburg. |
|Het college acht dit strijdig met een goede ruimtelijke ordening van |
|het gebied. Het college wil dit risico niet nemen.          |
|- Ook is gekeken naar de mogelijke geluidshinder, de helikopters   |
|zouden immers dichtbij huidig en mogelijk toekomstig woongebied    |
|vliegen. Hieruit blijkt dat zowel overdag als 's avonds overlast kan |
|ontstaan.                               |
|                                   |
|Noot voor de media                          |
|                                   |
|Meer informatie via het secretariaat Bestuurscommunicatie,      |
|Telefoon 030 - 286 11 32                       |
|                                   |
|Procedures EBAG                            |
|- De aanvraag voor de bouwvergunning en de (concept)besluiten over de |
|Verklaring van geen bezwaar en de Milieumelding worden gepubliceerd op|
|de gemeentepagina's in het huis-aan-huis-blad Ons leidsche Rijn op 1 |
|november aanstaande.                         |
|- Vanaf deze datum ligt alle informatie gedurende vier weken ter   |
|inzage bij het Wijkbureau Leidsche Rijn.               |
|- Op donderdag 2 november a.s. vindt om 20.00 een informatieavond   |
|plaats.                                |

---- --