Waterschap Vallei & Eem

PERSBERICHT 06 -25

Datum 18 oktober 2006

|                                         |
Waterschap verdiept en verbreedt De Wiel in de Nijkerkerpolder

Waterschap Vallei & Eem is gestart met het baggeren van De Wiel in de Nijkerkerpolder. De Wiel is de belangrijkste watergang in deze polder. Al het water verlaat de polder via De Wiel. Het waterschap verdiept deze watergang en maakt hem daar waar nodig breder. Met de werkzaamheden wil het waterschap de waterhuishouding in de polder verbeteren. De werkzaamheden duren tot het eind van het jaar. Tegelijk met de baggerwerkzaamheden richt het waterschap een strook natte natuur in. Het gaat om een perceel aan de oostkant van De Wiel, 300 meter ten zuiden van het Stoomgemaal Hertog Reijnout. Het waterschap legt er drie poelen aan. Ook maakt het waterschap de oevers langs het perceel steil en hoog, zodat oeverzwaluwen er kunnen nestelen.

Verbetering waterhuishouding

De baggerwerkzaamheden maken onderdeel uit van een groter project. Na hevige regenval staan er vaak delen van de Nijkerkerpolder onder water. Het water kan niet goed worden opgevangen en niet snel worden afgevoerd. Om dit probleem op te lossen, wil het waterschap de waterhuishouding in de hele Nijkerkerpolder verbeteren. In 2004 is het waterschap hiermee begonnen. Toen is de capaciteit van het Nijkerkergemaal vergroot. Het gemaal pompt het teveel aan water uit de polder naar het Nijkerkernauw. Door het vergroten van de capaciteit van het gemaal, kan het water bij hevige regenval sneller uit de polder worden gepompt. Nu zijn de watergangen zelf aan de beurt. Het waterschap verdiept en verbreedt De Wiel de komende maanden. Na de werkzaamheden aan De Wiel zal het waterschap ook andere watergangen in de polder verbreden of verdiepen. De watergangen kunnen daardoor niet alleen meer regenwater opvangen, ze kunnen het water ook sneller afvoeren in de richting van het gemaal. Het waterschap past waar nodig ook duikers en bruggen aan. Wanneer deze werkzaamheden starten is nog niet bekend.

Werkzaamheden

De bagger uit De Wiel is schoon. De aannemer legt die op de kant. Als het droog is, wordt de grond op een aantal omliggende percelen verspreid. Aannemersbedrijf Knipscheer uit Almere voert de werkzaamheden uit. Het is in het noorden begonnen en werkt richting het zuiden, zodat hij zo snel mogelijk uit het noordelijke reservaatgebied is. Het waterschap werkt bij dit project nauw samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Nijkerk en de provincie Gelderland.

Najaarsschouw 2006

Waterschap controleert begin november watergangen

Goed onderhoud is van belang om overtollig water snel te kunnen afvoeren. Daarom controleert Waterschap Vallei & Eem van 6 tot 10 november 2006 of het onderhoud van watergangen goed is uitgevoerd. Dat gebeurt bij de zogeheten najaarsschouw. Het gaat om alle watergangen in het waterschapsgebied die een belangrijke functie hebben bij het afvoeren van overtollig water, met uitzondering van het gebied De Wiel (bij Nijkerk). Daar heeft de schouw in de eerste week van oktober plaatsgevonden. De eigenaren van de gronden langs de zogeheten schouwsloten moeten deze watergangen onderhouden. Het waterschap voert zelf het onderhoud aan de hoofdwatergangen uit. Het waterschap controleert bij de schouw of de waterkanten zijn gemaaid en planten en (drijvend) vuil uit de watergangen en van de taluds zijn verwijderd. Bij bruggen en duikers controleert het waterschap of planten en (drijvend) vuil ook daar zijn verwijderd, de constructie is onderhouden volgens de voorschriften, en grond en bagger zijn verwijderd De afmetingen en vorm van duikers en watergangen onder bruggen moeten voldoen aan de voorschriften. Onderhoudsplichtigen die bij de controle begin november niet aan hun verplichtingen hebben voldaan, krijgen een waarschuwing. Als men daarna nog niet aan de verplichtingen voldoet, laat het waterschap het onderhoud uitvoeren op kosten van de overtreder.

Waterschap plaatst informatiepaneel bij vistrap in Barneveld

Waterschap Vallei & Eem heeft vorige week een informatiepaneel geplaatst bij de nieuwe vistrap in de Barneveldse Beek. Het gaat om de vistrap bij de stuw Watermolen in Barneveld. Die vistrap is eerder dit jaar door het waterschap aangelegd. Het informatiepaneel geeft informatie over de werking van de vistrap. Met behulp van de vistrap kunnen vissen de stuw passeren. De vistrap loopt als een soort bypass langs de stuw en overbrugt het hoogteverschil in kleine stapjes. Tussen elke trede valt het water 7 centimeter naar beneden. De treden zijn V-vormig, zodat de vissen er goed tegenop kunnen zwemmen. In het water tussen de treden kunnen de vissen uitrusten om vervolgens de volgende trede te kunnen nemen.

Groter leefgebied voor vissen

Het waterschap legt bij alle grote stuwen vistrappen aan. Zo kunnen vissen stroomopwaarts zwemmen. Vissen zwemmen stroomopwaarts om te paaien. Aan het begin van een beek is het water het schoonst en het meest geschikt voor jonge visjes. Vissen verplaatsen zich ook van het ene naar het andere water omdat er bijvoorbeeld te weinig voedsel of zuurstof in het water zit.

Ecologische verbindingszone

De Barneveldse Beek is onderdeel van een zogeheten ecologische verbindingszone tussen de randmeren en de Veluwe. Dat is een strook natuur die het ene natuurgebied met het andere verbindt. Het waterschap heeft de afgelopen jaren de Barneveldse Beek al gedeeltelijk ingericht als verbindingszone. Zo heeft de beek geleidelijk aflopende oevers en steile binnenbochten gekregen. Ook zijn er langs de beek houtwallen, vochtige graslanden, poelen en nevengeulen aangelegd. Hier en daar heeft het waterschap zelfs de oude beekloop opgegraven. Veel verschillende planten en dieren voelen zich thuis in dit afwisselende landschap.

Op 2 november inloopmiddag

Waterschap start met aanleg rioolwater-

transportleiding Kootwijkerbroek-Barneveld

In opdracht van Waterschap Vallei & Eem start eind oktober de aanleg van de riooltransportleiding tussen Barneveld en Kootwijkerbroek. Op donderdag 2 november organiseert het waterschap in samenwerking met de gemeente Barneveld een inloopmiddag. Tussen 13.00 uur en 18.00 uur zijn belangstellenden welkom in de kantine van de Brandweerkazerne, Drieënhuizerweg 5 in Kootwijkerbroek. Ze kunnen dan kennismaken met de betrokken medewerkers van het waterschap, gemeente Barneveld, de aannemer en het adviesbureau. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de uitvoering. Het aannemersbedrijf Sallandse Wegenbouw B.V. uit Haarle gaat het werk uitvoeren. Het ingenieursbureau Witteveen + Bos uit Deventer begeleidt het werk in opdracht van de gemeente en het waterschap.

Nieuw rioolgemaal

Achter de brandweerkazerne komt een nieuw rioolgemaal. Van daaruit stroomt het afvalwater van Kootwijkerbroek, van Slachterij van Ee en van de Kalvergierbewerkingsinstallatie Stroe naar het rioolgemaal in Barneveld. Die pompt het verder naar de rioolwaterzuivering in Ede.

Een nieuwe leiding van ruim 8 kilometer lang is nodig om het afvalwatersysteem in de omgeving van Stroe en Kootwijkerbroek te verbeteren. Nu gaat het afvalwater van Kootwijkerbroek via Stroe naar Harderwijk. Die transportleiding is te klein voor al het afvalwater. De nieuwe leiding loopt langs de Garderbroekerbeek, onder de Wencopperweg, Hoornweg, Stationsweg, spoorlijn Ede-Amersfoort, Bloemendaallaan naar de bestaande leiding bij de Nijkerkerweg. Op een aantal plaatsen wordt gebruik gemaakt van gestuurde boringen. Dat is onder andere het geval bij de spoorlijn en het Schaffelaarse Bos. Daar hoeft geen spa de grond in. De totale kosten bedragen ongeveer 3,5 miljoen euro. Gemeente en waterschap betalen elk de helft van de kosten.

Problemen
Het huidige rioolstelsel moest worden vergroot omdat riooloverstorten te vaak in werking treden. Ook de transportleidingen en rioolgemalen zijn te klein. Omdat zowel Stroe als Kootwijkerbroek binnenkort gaan uitbreiden, zal de hoeveelheid afvalwater toenemen. Bovendien kunnen we door de klimaatsveranderingen vaker hevige regenbuien in een korte tijd verwachten. Vooral dan treden riooloverstorten in werking. Er komt dan ongezuiverd rioolwater in de Esvelderbeek, de Grote Beek en de Garderbroekerbeek terecht, waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Daarom heeft de gemeente het rioolstelsel onder andere door de bouw van een grote opvangbak (bergbezinkbassin) voor vervuild water achter de Brandweerkazerne vergroot. De nieuwe transportleiding van Kootwijkerbroek naar Barneveld loopt geheel over particulier terrein. Het waterschap heeft daarvoor met circa 30 grondeigenaren afspraken gemaakt om de leiding aan te kunnen leggen. De grondeigenaren krijgen een eenmalige vergoeding.

Goedkoopste oplossing
Het afvalwater stroomt straks onder vrij verval van Kootwijkerbroek naar Barneveld. Door gebruik te maken van het hoogteverschil zijn er minder zware pompen nodig. Het is ook uit milieuoogpunt de beste en ook de goedkoopste. De rioolwaterzuivering in Harderwijk blijft ook na 2007 het afvalwater uit Kootwijk, Stroe en de G.M. Kootkazerne zuiveren.

Door de gekozen variant komt er meer vervuild rioolwater op de rioolwaterzuivering in Ede binnen. Op dit moment is dat geen probleem omdat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Ede nog overcapaciteit heeft. De nieuwe leiding is volgens planning in het voorjaar van 2007 klaar.

Meer informatie bij: Ton Melgers of Kim Slaats

Telefoon: 033 - 43 46 329 of 328


---- --