Gemeente Hardenberg

Oktober 2006 - Inloopbijeenkomst over aanwijzing beschermd dorpsgezicht Ommerschans-Balkbrug

Inloopbijeenkomst over aanwijzing beschermd dorpsgezicht Ommerschans-Balkbrug

Donderdag 12 oktober 2006

Op woensdag 18 oktober vindt in het Trefpunt in Balkbrug een inloopbijeenkomst plaats over het voorstel het gebied Ommerschans en omgeving aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht.

Voordat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot aanwijzing als beschermd dorpsgezicht (artikel 35 van de Monumentenwet 1988) overgaat, kan de gemeenteraad van Hardenberg een advies uitbrengen. Om een weloverwogen advies te kunnen geven, ligt het aanwijzingsvoorstel nog tot 23 oktober ter inzage bij het Loket Bouwen & Wonen in het gemeentehuis in Hardenberg.

Daarnaast vindt op 18 oktober 2006, tussen 18.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst plaats in het Trefpunt, Meppelerweg 34 in Balkbrug. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt een toelichting op het voorstel gegeven en zijn medewerkers van de gemeente, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en het Oversticht aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kan middels een inspraakformulier gereageerd worden op het plan. Belangstellenden zijn van harte welkom de inloopbijeenkomst te bezoeken.

Begrenzing gebied aanwijzingsvoorstel beschermd dorpsgezicht Ommerschans Balkbrug


- De noordgrens loopt parallel aan de voormalige Dedemsvaart. Het omvat de dienstwoningen aan de noordzijde van de Boslaan, maar sluit de lintbebouwing langs de Dedemsvaart uit, evenals de direct zuidelijk ervan gesitueerde nieuwbouwwijkjes. De bebouwde kom van Balkbrug ten oosten van de Ommerweg valt, met uitzondering van de bebouwing langs de Ommerweg, ook buiten de begrenzing.


- De westgrens wordt gevormd door de achtergrens van de kavels van de boerderijen aan de Eerste Schansweg.


- De oostgrens loopt langs de N48, die in feite de achtergrens van de kavels aan de Kolonieweg vormt.

- De zuidgrens van het beschermde gezicht is de Koloniedijk/Zuiderweg.