Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gemeentefonds - Informatierubriek Gemeentefonds - Rapport Evaluatie normeringssystematiek

Rapport Evaluatie normeringssystematiek

18 oktober 2006

Op 16 oktober 2006 is de evaluatie van de normeringssystematiek aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport is tijdens het bestuurlijk overleg van 4 september 2006 vastgesteld door de VNG, het IPO, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Financiën en BZK. Hoofdconclusie van het rapport is dat de werkgroep tevreden is over de systematiek van het gemeente- en provinciefonds, met als kern het uitgangspunt evenredigheid, en adviseert daarom het volgende kabinet om de normeringssystematiek te continueren. Op onderdelen heeft de werkgroep nog enkele verbeteringen voorgesteld. Ook zijn de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het beheersen van het EMU-saldo van de lokale overheden, geëvalueerd. Een volgend kabinet zal besluiten over de aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen.

In de rechterkantlijn kunt u het rapport en de aanbiedingsbrief van de minister van Financiën downloaden.
---


***
Download het originele bericht in PDF-formaat. Zie het origineel