Gemeente Maassluis

Agenda Debat op dinsdag 20 maart 2007

De gemeenteraad komt iedere dinsdagavond bij elkaar. De ene week voor het Debat op dinsdag met discussies in commissieverband en een raadsvergadering. De andere week voor een bijeenkomst met een thema. Volgende week is er weer een Debat op dinsdag.

Debat op dinsdag begint altijd om 19.00 uur met discussies in commissieverband. In het tweede deel van de avond wordt de officiële raadsvergadering gehoudennd. Deze vergadering begint op 21.15 uur en eindigt om 23.00 uur.

Commissie 1 in zaal de Buys (20.00 - 20.45 uur)

Van 20.00 -20.15 uur: Raadsvoorstel tot het vaststellen van de 11^de serie wijzingen van de bouwverordening

Toelichting:

De wijzigingen hebben betrekking op de brandveiligheidsvoorschriften, het Asbestbesluit, de aansluitplicht op de warmtenetten, de indieningsvereisten van de aanvraag en de uniforme openbare voorbereiding en het aanpassen aan actuele normen.

Van 20.15 - 20.45 uur: Raadvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het

onderhoud van panden aan de Tulpstraat

Toelichting

In verband met dringende renovatie van de panden aan de Tulpstraat 2 tot en met 12 stelt het college voor een krediet van EUR 115.000,-- beschikbaar te stellen.

Commissie 2 in zaal de Logger (19.30 - 20.45 uur)

Van 19.30 - 20.15 uur: Wijkveiligheidsplan 2007 en verantwoording over 2006

Toelichting

Het wijkveiligheidsplan 2007 is een uitwerking van de aandachtspunten uit zowel de regionale veiligheidsrapportage, de ervaringen van de professionals uit het veld en de in 2005 voor de eerste maal uitgebrachte Gemeenteatlas Maassluis. Zowel actiepunten op het gebied van veiligheid als leefbaarheid krijgen in dit plan aandacht.

Van 20.15- 20.45 uur: Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Wet inburgering Maassluis

Toelichting:

De Wet inburgering verplicht gemeenten een verordening op te stellen. In de verordening is o.a. opgenomen op welke wijze informatie wordt verstrekt aan inburgeringsplichtigen en welke verplichtingen zij hebben.

Gemeenteraad in de Raadszaal (21.00 - 22.30 uur)

Op de agenda staat één onderwerp waarover gedebatteerd zal worden.

Van 21.15 - 22.15 uur: Brief aan de raad van de Seniorencomputerclub Koningshof (met

toelichting van de wethouder)

Toelichting:

De seniorenclub richt zich tot de raad naar aanleiding van het afwijzen van een waarderingssubsidie.

Punten van discussie zijn o.a. het alsnog verstrekken van een financiële tegemoetkoming over 2006, subsidiemogelijkheden bezien voor 2007 e.v., en de samenwerking met de SOM.

Verder komen de benoeming van de ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie Maassluis, een drietal hamerstukken en de rondvraag aan de orde.

Personen die tijdens één van de bijeenkomsten gebruik wensen te maken van het spreekrecht kunnen zich aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad. Daar kan tevens nadere informatie over dit Debat op Dinsdag worden verkregen. De griffie is telefonisch bereikbaar onder de nummers 010-5931985/ 010-5931831/010-5931980 of per e-mail: griffier. @maassluis.nl