Gemeente Rotterdam

Commissie Maatschappelijke Ondersteuning, Volksgezondheid en Participatie

Externe oriëntatie over de nazorg voor ex-gedetineerden

Dinsdag 20 maart, 9.15 uur, zaal 7 en Oostzeedijk

Wethouder Kriens komt binnenkort met het plan van aanpak voor de nazorg voor ex-gedetineerden. Om de bespreking van het plan van aanpak in de commissie voor te bereiden, praten stadsmarinier Rien Nagtegaal en Yvonne Frank en Hannie Roer van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid de commissie bij.

Om ongeveer 10.30 uur vertrekt de commissie voor een bezoek aan het Albeda college aan de Oostzeedijk, waar volwassenen, die net vrijkomen uit detentie, een laatste kans krijgen op onderwijs. Leden van de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen zijn hiervoor uitgenodigd.

Commissie Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport

Woensdag 21 maart, 9.30 uur, zaal 7

De commissie bespreekt het huidige architectuurklimaat in de stad. Zij doet dit aan de hand van het jaarverslag 2005 van de Commissie voor Welstand en Monumenten en de nota "Puntig 2, Meer cultuur in de architectuur" van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Verder bespreekt de commissie de concept Stadsvisie Rotterdam 2030. In deze nota worden de gewenste ontwikkelingen aangegeven op onder meer het gebied van ruimtelijke ordening, wonen en herstructurering. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in juni een besluit over het definitieve raadsvoorstel voor de Stadsvisie.

Commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur

Woensdag 21 maart, 14.00 uur, zaal 7

Wethouder Kaya (o.a. Participatie) praat de commissie bij over de laatste stand van zaken rondom Nighttown. Door recente ontwikkelingen tussen Heineken en de beoogde horeca-exploitant is het nodig om de plannen voor de heropening bij te stellen.

Verder adviseert de commissie over de Verordening Peuterspeelzaalwerk 2007.

De Verordening heeft een link met het plan van aanpak Maatwerk op school en meer leertijd voor kinderen met voor- en vroegschoolse educatie.

Tot slot buigt de commissie zich over de afdoening van de moties Van der Hilst/De Waal over de Brede School, Erdal/Van Hous over de Nieuwe Brede School en de motie-Erdal over de Naschoolse opvang.

Commissie Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer

Donderdag 22 maart, 9.30 uur, zaal 7

In een gezamenlijke commissievergadering spreken de commissies ESMV, FIBS en BVM over het raadsvoorstel om de Milieueffectrapportage Bestemming

(MER-B) aanvaardbaar te verklaren en over de voorontwerpen voor het bestemmingsplan Maasvlakte 2 en de partiële herziening van het bestemmingsplan Maaasvlakte '81 met de bijbehorende vrijstellingsbesluiten. Ook praat de commissie over het standpunt van het college met betrekking tot de investering in Maasvlakte 2, waarover de aandeelhoudeelhouders van het Havenbedrijf Rotterdam binnenkort een beslissing nemen. Na het aanvaardbaar verklaren van de MER Bestemming in de raad van 5 april zullen de MER en de voorontwerpbestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Aan het eind van de vergadering spreekt de commissie ESMV kort over het project Stadshavens, het re-integratiebeleid en de ID-banen.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

Donderdag 22 maart, 16.00 uur, zaal 105

De commissie start binnenkort met het jaarlijks terugkerend onderzoek naar de gemeenterekening. Ter voorbereiding op het onderzoeksproces wordt in deze vergadering het normenkader van het onderzoek besproken. Met dit normenkader worden de rekeningen van de afzonderlijke gemeentelijke diensten en kostenplaatsen onderzocht. Het normenkader bestaat uit criteria waarop geselecteerde onderwerpen zoals risico's, reserves en doelmatigheid wordt beoordeeld.

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Donderdag 22 maart, 19.30 uur, zaal 7

De commissie praat met wethouder Bolsius (o.a. financiën) over de financiering van het warmtebedrijf, en over de opzet en ontwikkeling van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Met dat fonds van ongeveer 750 miljoen worden nieuwe investeringen gefinancierd. Op 1 februari sprak de commissie voor het eerst over dit onderwerp.

Daarnaast zet de commissie de discussie met wethouder Baljeu (o.a.organisatie) voort over de gemeentelijke dienstverlening. De discussie zal met name gaan over de taakverdeling tussen gemeente en deelgemeenten.

Verder vergadert de commissie over de maatregelen tegen de overlast van belhuizen en de werking van de 'Rotterdamwet' en pandjesaanpak.

Aanleiding om hierover te spreken zijn antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Leefmilieuverordening voor belhuizen.

Actualiteitenuur raad

Donderdag 22 maart, 14.00 uur, raadzaal

De onderwerpen zijn donderdagochtend na 10.00 uur bekend.

Bron: Griffie, 15-03-2007