Ministerie van Financiën

Franse uitvoeringsvoorschriften 2007 belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk

Besluit | 06-03-2007 | nr CPP07-212

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Aspectgebied Internationaal belastingrecht

Besluit van 6 maart 2007, nr. CPP2007/212M, Stcrt. nr. 53

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit zijn opgenomen de nieuwe Franse uitvoeringsvoorschriften die van toepassing zijn onder het belastingverdrag Nederland-Frankrijk.


1. Inleiding

In de op 16 maart 1973 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, met Protocol (Trb. 1973,83 en Trb. 2004,150) is geregeld dat inwoners van Nederland op basis van de artikelen 10, 11 en 12 recht hebben op een vermindering, teruggaaf of vrijstelling van Franse bronbelasting op dividenden, interest en royalty's.

In dit besluit wordt aangegeven hoe inwoners van Nederland in aanmerking kunnen komen voor deze verdragsvoordelen.


2. Formulieren

Vanaf 1 januari 2007 gebruikt Frankrijk universele formulieren voor de vermindering, teruggaaf of vrijstelling van bronbelasting ten behoeve van inwoners van verdragslanden. Deze formulieren vervangen de tot dusverre gebruikte formulieren (RF1, RF2, RF3, RF4, RF5 en RF6) en zijn in 6 talen beschikbaar (Frans, Nederlands, Engels, Duits, Italiaans en Spaans).

De volgende formulieren zijn beschikbaar:

- formulier 5000: verklaring van woonplaats

- formulier 5001: berekening van de bronbelasting op dividenden
- formulier 5002: berekening en teruggave van de bronbelasting op interest
- formulier 5003: aanvraag tot verlaging van de bronbelasting op royalty's

De formulieren bestaan uit een set van drie identieke formulieren, waarvan de eerste twee formulieren in de gekozen taal en het derde formulier in de Franse taal. Het eerste formulier is bestemd voor de Nederlandse belastingdienst, het tweede formulier is bestemd voor de verzoeker en het derde exemplaar is bestemd voor de Franse belastingdienst.


3. Gebruik formulieren

3.1. Vereenvoudigde procedure dividenden

Sinds 25 februari 20051 bestaat er in Frankrijk een vereenvoudigde procedure om het verdragstarief voor Franse bronbelasting bij dividenden te verkrijgen. Bij de toepassing van deze vereenvoudigde procedure is het voldoende dat slechts formulier 5000 (verklaring van woonplaats) vóór de betaalbaarstelling van de dividenden in het bezit is van de instelling die het dividend betaalbaar stelt. Het formulier 5001 hoeft niet te worden bijgevoegd. Bij de uitbetaling van de dividenden kan dan direct met het verdragstarief rekening worden gehouden (de zgn. vrijstellingsprocedure).

3.2. Interest, royalty's en overige dividenden

Voor dividenden waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van de vereenvoudigde procedure, interest en royalty's dient een formulier 5000 te worden gebruikt, waarbij respectievelijk een formulier 5001, 5002 of 5003 moet worden bijgevoegd. Formulier 5001 (voor de laatstbedoelde dividenden) kan alleen gebruikt worden voor verzoeken om teruggaaf van Franse bronbelasting. Formulier 5002 (voor interest) kan zowel gebruikt worden voor verzoeken om vermindering van Franse bronbelasting bij uitbetaling van de interest (vrijstellingsprocedure) als voor verzoeken om teruggaaf van te veel geheven Franse bronbelasting (teruggaafprocedure). Voor formulier 5003 (voor royalty's) geldt hetzelfde als voor formulier 5002. Per inkomenssoort en per uitbetalende instelling dient één formulier 5000 ingediend te worden.

Het formulier 5000 (verklaring van woonplaats) heeft een geldigheidsduur van een jaar. Dit geldt bij beide procedures.

3.3. Nederlandse pensioenfondsen en beleggingsinstellingen

Formulier 5000, al dan niet in combinatie met formulier 5001, kan ook worden gebruikt door Nederlandse pensioenfondsen en Nederlandse beleggingsinstellingen voor toepassing van de vrijstellingsprocedure (alleen formulier 5000 vereist) dan wel de teruggaafprocedure (formulier 5000 in combinatie met formulier 5001) met betrekking tot Franse dividenden. Nederlandse pensioenfondsen kunnen met betrekking tot deze dividenden in aanmerking komen voor het verdragstarief van 15%. Nederlandse beleggingsinstellingen kunnen met betrekking tot Franse dividenden in aanmerking komen voor het verdragstarief van 15%, voorzover de achterliggende participanten van de Nederlandse beleggingsinstelling inwoner van Nederland zijn en onderworpen zijn aan de belastingheffing in Nederland (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting).


4. Termijn van indiening van verzoeken

Verzoeken om teruggaaf van Franse bronbelasting dienen binnen een tijdvak van drie jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven te worden ingediend.


5. Verkrijgbaarheid formulieren

De formulieren zijn verkrijgbaar:

- via de website www.impots.gouv.fr (onder het kopje "recherche de formulaires").
- bij de Belastingdienst/Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn. Het e-mailadres daarvan luidt: Lrc.apeldoorn@tiscali.nl.
- bij de Franse autoriteiten:
Indien het betreft dividenden en interest:
Recette des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA, 50014 93465 NOISY LE GRAND Cedex, France. Indien het betreft royalty's:
Centre des impôts des non-résidents, 10 rue du Centre, TSA, 93465 NOISY-LE-GRAND, France.


6. Website www.impots.gouv.fr

Op de website www.impots.g ouv.fr zijn onder het kopje "recherche de formulaires" de formulieren onder de volgende nummers te vinden: Numéro d'imprimé: 5000 - NL-SD, 5001 - NL-SD, 5002 - NL-SD, 5003 - NL-SD. Het C.E.R.F.A.- nummer is 12816*01.

De formulieren zijn online in te vullen. Het tweede en derde formulier worden automatisch aangemaakt wanneer het eerste formulier wordt ingevuld. Vervolgens dienen deze formulieren te worden uitgeprint.

De formulieren zijn ook in pdf-formaat beschikbaar. Bij het formulier 5000 behoort een toelichting met betrekking tot de formulieren en de procedures.


7. Ingetrokken regelingen

De volgende regelingen zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:


1. Regeling van 28 december 1990, nr. IFZ 90-1829, Stcrt. 252 (Rectificatie Stcrt. 1991,5), zoals deze regeling is gewijzigd bij de regeling van 9 juni 1997, nr. IFZ 97/651M, Stcrt. 112 (Algemene Franse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk).


2. Regeling van 28 december 1990, nr. IFZ 90-1870, Stcrt. 252, zoals deze regeling is gewijzigd bij de regeling van 9 juni 1997, nr. IFZ 97/651M, Stcrt. 112 (Bijzondere Franse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk).


8. Inwerkingtreding


1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.


2. Dit besluit vindt, met inachtneming van het bepaalde in onderdeel 4, toepassing op dividenden, interest en royalty´s die na 28 december 1990 zijn betaald of betaalbaar zijn gesteld.


3. Dit besluit kan worden aangehaald als: Franse uitvoeringsvoorschriften 2007 belastingovereenkomst Nederland-Frankrijk.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 maart 2007.

De staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
mr. J. Thunnissen.


1: Bulletin Officiel des Impôts 4 J-1-05 Nº 38 du 25 fé vrier 2005

Meer informatie


* Besluit 6 maart 2007 nr. CPP07-212

* Bijlage | 19-03-2007 | PDF bestand, 28.0 kb