Gemeente Maassluis

Grootscheepse controle bij bedrijven

Op woensdag 14 maart 2007 hebben de teams handhaving en toezicht en bouw- en woningtoezicht van de gemeente Maassluis, samen met de brandweer, de DCMR, de politie en een vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland een integrale controle uitgevoerd bij zeven bedrijven aan de Industrieweg in Maassluis. Met deze controle moest duidelijk worden of in de bedrijven de geldende regels worden nageleefd. Alles werd gecontroleerd op het gebied van bouwtechnische zaken, brandveiligheid, milieu en naleving van regelgeving in de openbare ruimte (algemene plaatselijke verordening).

De inspectie leverde bij ieder bedrijf wel een of meer onregelmatigheden op. Slechts bij één bedrijf moest direct actie worden ondernomen. In dit bedrijf bleek op onrechtmatige wijze bedrijfsmatig nachtverblijf aan derden te worden geboden. Omdat er sprake was van een bijzonder risicovolle, brandgevaarlijke situatie moest hiertegen direct worden opgetreden. De burgemeester heeft met onmiddellijke ingang bestuursdwang afgekondigd om het gewraakte gebruik van de betrokken ruimte te staken. Aan deze aanzegging is door het bedrijf direct gehoor gegeven.
Het resultaat van de inspectie wordt geïnventariseerd en de bezochte bedrijven krijgen een overzicht van de bevindingen en een opgave van de eventuele maatregelen. De afwikkeling van de aangetroffen zaken wordt door de desbetreffende afdelingen en diensten verder ter hand genomen.