Gemeente Goirle

Stedenbouwkundige visie hoek Tilburgseweg - Kalverstraat

'Hoger element' en nieuwe eigentijdse villa in concept stedenbouwkundige visie hoek Tilburgseweg - Kalverstraat

In opdracht van de Woonstichting Leyakkers is een concept-stedenbouwkundige visie ontwikkeld voor de hoek Tilburgseweg - Kalverstraat. Twee verrassende elementen daarin zijn een in de tweede lijn geplaatst hoger element en een nieuwe eigentijdse villa op de plaats van restaurant 'De Avonden'. Het College van B. & W. van de gemeente Goirle heeft in haar vergadering van 6 februari ingestemd met de ingeslagen weg en besloten de leden van de Commissie Ruimte en de overige Raadsleden te informeren over deze stedenbouwkundige visie. Op korte termijn zullen ook de omwonenden in het proces worden betrokken.

De ontwikkeling van de locatie hoek Tilburgseweg - Kalverstraat is van groot belang omdat hiermee een cruciale afronding van het winkelcentrum De Hovel wordt gerealiseerd, zoals bedoeld in het Integraal Ontwikkelingsplan Centrum. Alvorens opdracht te verstrekken voor een verdere uitwerking van het concept heeft Leyakkers daarom om de mening van de gemeente gevraagd.

Bijzondere karakter
Vanwege het bijzondere karakter van de locatie is in maart 2006 een intentieovereenkomst gesloten tussen Leyakkers en de gemeente, om een gezamenlijke inspanning te leveren voor de stedenbouwkundige inpassing en de architectonische vormgeving. Dit heeft ertoe geleid dat Woonstichting Leyakkers aan het architectenbureau Bedaux de Brouwer uit Goirle opdracht heeft verleend om in nauw overleg met het stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons voor deze locatie een visie te ontwikkelen. Kuiper Compagnons is reeds betrokken bij de herontwikkeling van het centrum. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is sprake van een geïntegreerde aanpak. Aan de Kalverstraat is aansluiting gezocht bij de toekomstige bouwmassa, terwijl er aan de Tilburgseweg een gedifferentieerd bouwvolume is ontworpen, dat aansluit bij de door "villa's" gedomineerde omgeving. De rooilijn van de nieuwbouw aan de Tilburgseweg is zodanig ontworpen dat een fraai zicht op restaurant "de Zeven Zonden" verzekerd is. Aan de Tilburgseweg, op de plaats van het huidige restaurant "de Avonden", wordt een nieuwe "villa" gerealiseerd, waarmee deze plek extra wordt geaccentueerd.

Een nieuw 'icoon'
In de tweede lijn (dus niet langs de Kalverstraat of Tilburgseweg) is gekozen voor een hoger bouwdeel. Dit biedt een uitgelezen kans om een bijzonder gebouw, een nieuw 'icoon', toe te voegen aan de attractiviteit van Goirle. De waarde daarvan blijkt uit tal van voorbeelden van markante gebouwen in steden en dorpen. De toegevoegde waarde aan ruimtelijke kwaliteit van dit hogere bouwelement is dan ook voor beide ontwerpers leidend geweest en niet zo zeer de wens voor een hoger bouwvolume.