Partij van de Arbeid

Den Haag, 20 maart 2007

Vragen van het Lid Wolfsen (PvdA) aan de minister van Justitie

over de uitspraak van het EHRM in de zaak Geerings vs Nederland.


1. Heeft U kennis genomen van de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens d.d. 1 maart 2007 inzake Geerings tegen Nederland?


2. Betekent die uitspraak - en in het bijzonder par. 47 daarvan - dat het hof het opleggen van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel als genoemd in art. 36 e van het Wetboek van Strafrecht in strijd acht met het in art.6,lid 2 EVRM neergelegde onschuldpresumptie wanneer niet is vastgesteld dat de betrokkene vermogensbestanddelen bezit waaruit het genoten voordeel daadwerkelijk blijkt en niet buiten redelijke twijfel is vastgesteld dat de betrokkene het strafbaar feit in verband waarmee de vordering is ingesteld heeft begaan?


3. Houdt de uitspraak in dat in ieder geval geen vordering tot ontneming mag worden gedaan in relatie tot feiten waarvan de betrokkene onherroepelijk is vrijgesproken?


4. Zal deze uitspraak nog leiden tot aanpassing van het beleid inzake het instellen van vorderingen op grond van art. 36e van het Wetboek van Strafrecht door het OM en/of tot aanpassing van art. 36e van het Wetboek van Strafrecht?


5. Hoe beschouwt U, naar aanleiding van deze uitspraak, meer in het bijzonder par. 49 daarvan, waarin wordt gesteld dat na een onherroepelijke vrijspraak zelfs het verwoorden van verdenkingen ten aanzien van de onschuld van de (oorspronkelijke) verdachte niet langer toelaatbaar is, de praktijk van de conclusies van het OM in het kader van procedures op grond van art. 89 van het wetboek van Strafvordering, waarin veelvuldig - ook na een onherroepelijke vrijspraak van de betrokkene - wordt verwoord dat er, nog steeds, verdenkingen tegen de betrokkene bestaan?

Met vriendelijke groet,

Chantal Linnemann
Secretaresse Voorlichting

Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid
Plein 2
K 117
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Tel: 070 318 2694
Fax: 070 318 2800
c.linnemann@tweedekamer.nl