Ingezonden persbericht


20 maart 2007

Wetenschap levert meer dan economische bijdrage

Waardeer alfa's en gamma's meer

De overheid wil dat er meer wetenschappelijke kennis voor de praktijk beschikbaar komt. Hierbij richt haar beleid zich vooral op de economische waarde die onderzoek moet opleveren. De Adviesraad voor het Weten­schaps- en Technologiebeleid (AWT) pleit in het advies Alfa en Gamma stralen voor een bredere waardering voor wetenschap. De wetenschappen hebben namelijk ook een maatschappelijke, culturele en democratische functie, vooral de alfa- en gammavakken. Het advies wordt vandaag aangeboden aan de Kamercommissies voor OCW en EZ.

Velen denken bij valorisatie, de benutting van wetenschappelijke kennis, enkel en alleen aan octrooi- en technologieoverdracht aan bedrijven. Deze smalle blik op valorisatie past echter niet goed bij alfa- en gammawetenschappen als Letteren, Geschiedenis, Psychologie of Bedrijfskunde. Want die leveren op hun eigen manier een wezenlijke bijdrage aan economie en samenleving. Zij ondersteunen bijvoor­beeld onze identiteit, de democratie, het recht of de vorming van sociale verbanden. Voorzitter Joop Sistermans: 'De alfa- en gammawetenschap­pen helpen ons te func­tio­neren in de kennissamenleving. In de mondiale diensten­economie worden talen­kennis of juridische, sociale en culturele vaardigheden steeds belangrijker.'

Grote belangstelling voor alfa en gamma

Studentenaantallen, bezoekcijfers van musea en debatfora, verkoopcijfers van his­to­rische studies, managementboeken en Filosofie en Psychologie Magazine tonen de interesse van het brede publiek voor alfa- en gammakennis. Maar ook de overheid heeft deze kennis hard nodig. Zij kan vraagstukken als klimaatverandering, mobi­li­teit, integratie, veiligheid, marktwerking en globalisering niet behandelen zonder te kijken naar het gedrag en de denkbeelden van burgers.

Praktische vragen multidisciplinair behandelen

Valorisatie is het geschikt en beschikbaar maken van onderzoeksresultaten voor de praktijk. In het geval van alfa- en gammaonderzoek is die praktijk zeer breed. Bo­ven­dien houden vraagstukken uit de praktijk zich niet aan disciplinaire grenzen. Dus stelt de AWT in dit advies dat alfa's en gamma's vaker multidisciplinair zouden moeten werken aan actuele vraagstukken.

Valorisatie hoofdtaak van universiteiten

De AWT adviseert de minister van OCW om valorisatie uitdrukkelijk te benoemen als derde hoofdtaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. Daar horen dan ook extra middelen bij. De universiteiten horen hun ambities op het gebied van valori­satie in hun strategische plannen op te nemen. Ook vindt de AWT dat valorisa-tie sterker moet worden meegenomen in de beoordeling van onderzoekskwaliteit. Valorisatie van alfa- en gammaonderzoek moet beter zichtbaar en hoger gewaar­deerd worden.


---

Noten voor de redactie

Het advies Alfa en Gamma stralen - valorisatiebeleid voor de alfa en gamma­wetenschappen wordt op 20 maart a.s. om 13.30 uur aangeboden aan de vaste kamercommissies voor OCW en EZ. Op onze website www.awt.nl is het advies, inclusief samenvatting, te vinden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de waarnemend secretaris van de AWT, dr. Peter Baggen: tel. 070 - 311 09 29, e-mail secretariaat@awt.nl.