Gemeente Heerde

Week 12, 20 maart 2007

Burgerlijke stand

Geboren

* Yoep Olivier van Rijssen, zoon van L. van Rijssen en H.C. Karssing
* Mirthe van den Berg, dochter van H.G.W. van den Berg en L. Groothuis
* Saranne Elisabeth de Jongh, dochter van P.H. de Jongh en A. Smit

Ondertrouw/voorbereiding partnerschap

* J. Kamphuis en E. van der Vrugt

* M. van Ginkel en M.C. Gijsendorffer

* I. van Osch en G.B. Boeve

* K. Haas en E.H. de Kwant

Huwelijk/partnerschap


* Ph. Renard en I. Brave

* B.J.W. Glastra van Loon en J.F. van Dalen

* J.C.M. van den Heuvel en A.K. van Marle

Overleden

* E.H. Veerman

* G. Broekhuis

* L. Tessemaker

* H. Huiskamp

* G. Rave-van Ittersum

* H. Askamp

* H.J. Tamminga-Brongers

* G. Riphagen

Servicelijn Openbare Werken

De afdeling Openbare Werken van de gemeente Heerde heeft een speciale servicelijn geopend. U kunt hier terecht voor meldingen op het gebied van openbaar groen, openbare verlichting, riolering, straatmeubilair, verkeersvoorzieningen, watergangen, wegen en zwerfdieren. De servicelijn is te bereiken via telefoonnummer 0578 - 699599 (op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur) of via de mail: servicelijnOW@heerde.nl.

Wie haalt het bevrijdingsvuur naar het Heerder gemeentehuis?

De gemeente Heerde is op zoek naar inwoners die op 5 mei willen helpen met de aanvoer van het bevrijdingsvuur.

Het vuur wordt in de nacht van 4 op 5 mei vanuit Wageningen naar de verschillende kernen in Heerde gebracht. Maar nu worden nog mensen gezocht die de vlam het laatste stuk met de fiets, op skeelers, te paard of lopend vanuit Wapenveld, Veessen, Vorchten en Heerde naar het gemeentehuis willen brengen. Iedereen kan meedoen, zowel in (sport)verenigingsverband als individueel. Na het aansteken van de vuurschaal door de burgemeester wordt er gezamenlijk ontbeten.

Als u dit een leuk idee vindt en hieraan deel wilt nemen, kunt u zich aanmelden bij de gemeente, team Bestuursondersteuning, Jeanien van den Berg, tel. 0578 - 699499 of via e-mail aan Jeanien.berg@heerde.nl. De aanmelding moet voor 31 maart binnen zijn.

Kent u iemand in de gemeente Heerde die een lintje verdient?

Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. U kunt ervoor zorgen dat degene die u kent voorgedragen wordt voor een Koninklijke onderscheiding. Dat is geen eenvoudige opgave. Maar wel een uitdaging die het waard is aan te gaan.

Hoe dient u een voorstel in?
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het kabinet van de burgemeester, mevrouw J. van den Berg, tel. 0578 - 699499. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Als die klus geklaard is dient u het voorstel voor 1 mei 2007 bij de burgemeester in te leveren. De meeste onderscheidingen worden uitgereikt rond 30 april 2008.

Afvalcontainers met gesloten deksel aanbieden

Een veel voorkomend probleem bij de afvalinzameling zijn containers die te vol zijn, waardoor de deksel niet dicht kan. Wij willen u erop wijzen dat het verplicht is uw container met gesloten deksel aan de weg te zetten. Afval dat niet in de container past, mag niet op of naast de container worden geplaatst.

Als u de container niet met gesloten deksel aan de weg zet loopt u het risico dat uw container niet wordt leeggemaakt. In dat geval zijn de consequenties van het onjuist aanbieden voor de gebruiker.

Gesloten deksels zorgen voor een schone leefomgeving Als de container zo vol is dat de deksel niet meer dicht kan, is de kans groot dat deze te zwaar wordt om te kunnen legen. Ook kan het voorkomen dat er bij het legen van overvolle containers afval naast de container valt. Dit ontsiert de leefomgeving en vergroot de kans op vervuiling. Een container met geopende deksel of los aangeboden afval trekt ook ongedierte aan, wat onhygiënische gevolgen kan hebben.

Samen met u willen wij onze gemeente graag schoon houden. Wij danken u dan ook alvast voor uw medewerking om de afvalcontainer op de juiste wijze aan te bieden.

Vragen?
Meer informatie over de inzameling van huisvuil kunt u lezen in de afvalwijzer of op de website van ROVA, www.rova.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met de klantenservice van ROVA, tel. 038 - 4273777.

Veluwecommissie

Hoe ziet de toekomst van de Veluwe er uit? Wie gaat wat doen en wanneer? Daarvoor staat de Veluwecommissie centraal. Deze commissie is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks bestuur van de provincie. Zij moet GS daarover adviseren. Dit gebeurt via een verdere uitwerking van het beleidsplan Veluwe 2010 en door het opstellen van een reconstructieplan voor het gebied. Alles is erop gericht om een goede kwaliteitsimpuls tot stand te brengen.

De bijeenkomsten van de Veluwecommissie zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom! De Veluwecommissie vergadert eenmaal per vier weken. De agenda en de te behandelen stukken kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de website van de Veluwecommissie (www.veluwecommissie.nl).

De eerstvolgende vergadering van de Veluwecommissie is op 28 maart 2007. Plaats: gemeentehuis van Ede. De vergadering begint om 14.00 uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur.

Presentaties:

- Veluwefilm

- Boundless Parks Naturally, European Parks on the move

De agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag en afsprakenlijst van 20 december 2006
3. Benoeming en instelling Veluwecommissie "nieuwe stijl"
4. Herbegrenzing EHS

5. Projectenprogrammering (inclusief D2)

6. Ter kennisgeving

7. Rondvraag en sluiting

Het werkgebied van de Veluwecommissie wordt in het noorden begrensd door de Randmeerkust, in het oosten en zuiden door de IJssel en Neder-Rijn en de grens van het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) in het westen.

Activiteiten

donderdag 22 maart

- afsluiting gedeelte Van de Pollstraat (aan achterzijde van sportzaal) van 09.15 tot 15.15 uur in verband met een ANWB-verkeersprogramma voor een tweetal scholen

zaterdag 24 maart

- koopjesmarkt inclusief rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur op het Van de Pollplein; organisatie Ondernemersvereniging Wapenveld

Collectes


- Stichting Simavi collecteert van 19 tot en met 24 maart
- Stichting ZOA-Vluchtelingenzorg collecteert van 26 tot en met 31 maart

Inzameling oud papier

Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina zamelt elke vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur oud papier in op het parkeerterrein aan de Veldweg in Heerde.

Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Kanaaldijk 57 in Wapenveld kunt u dagelijks, behalve op zondag, uw oud papier inleveren bij één van de containers op het plein achter de kerk, tussen 09.00 en 18.00 uur. Wie hulp nodig heeft kan er elke eerste zaterdag van de maand terecht tussen 08.30 en 11.00 uur, behalve op feestdagen.

Op 21 maart kan bij de Horsthoekschool aan de Oenerweg in Heerde oud papier worden ingeleverd. Tussen 18.30 en 19.00 uur is er hulp bij het lossen.

Tussen 22 maart en 3 april kan oud papier worden ingeleverd bij de Ontmoetingskerk aan de Kanaalstraat in Heerde.

Jenaplanschool Prinses Beatrix zamelt op 24 maart vanaf 09.00 uur oud papier in.

VANAF HIER IN KLEINERE LETTERS

Voorbereidingsbesluit

Het college van Heerde maakt op grond van artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2007 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie H, nummers 1996 (gedeeltelijk), 1997 (gedeeltelijk) en 1849 (gedeeltelijk), gelegen aan de Mussenkampseweg te Heerde.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 21 maart 2007. Vanaf deze datum ligt het besluit met de daarbij behorende bijlagen voor een ieder ter inzage bij de balie VRM/OW op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking hiervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde. Aangezien het indienen van een bezwaarschrift niet leidt tot schorsing van het besluit, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Het college van Heerde maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 maart 2007 heeft vastgesteld:


- het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 54e partiële herziening, Wezeweg, dit bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de bouw van een woning op het perceel aan de Wezeweg te Heerde (tussen Eperweg 36 en Wezeweg 1), kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie H, nr. 3326;


- het bestemmingsplan Agrarisch Gebied, 57e partiële herziening (Hullenweg 8), dit bestemmingsplan omvat een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de bouw van een extra woning op het perceel Hullenweg 8 te Wapenveld.

De vastgestelde bestemmingsplannen liggen met ingang van woensdag 21 maart 2007 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage bij de balie VRM/OW. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van deze plannen geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpen zoals die voor een ieder ter inzage hebben gelegen.

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen degenen die tijdig hun zienswijzen tegen (een van) de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, schriftelijk bedenkingen tegen het betreffende vastgestelde plan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Dit geldt ook voor een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het betreffende ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Inspraak bestemmingsplan

Het college van Heerde is voornemens, gelet op het bepaalde in artikel 2 van de gemeentelijke inspraakverordening, het bestemmingsplan Agrarisch gebied, 58e herziening Griftdijk 5, in procedure te brengen.

Het bestemmingsplan omvat een juridische-planologische regeling ten behoeve van de sanering van een bedrijfsbestemming aan de Griftdijk 5 te Heerde, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie P 1349. Het is de bedoeling dat het perceel een woonbestemming krijgt.

Het beleidsvoornemen ligt met ingang van woensdag 21 maart 2007 gedurende zes weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage bij de balie VRM/OW. Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over het beleidsvoornemen schriftelijk kenbaar te maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Vrijstellingen Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan:


- het tijdelijk plaatsen (3 jaar) van een noodwoning en het tijdelijk plaatsen (8oe maand) van een tent op het perceel Veesser Enkweg 1 te Veessen. De vrijstelling is noodzakelijk omdat ter plaatse van de bouwlocatie geen gebouwen/bouwwerken gerealiseerd mogen worden.

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan:


- het oprichten van drie vrijstaande woningen op de percelen kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummers 2463 (ged.), 3552 (ged.) en 6650 (ged.), plaatselijk bekend als Merelweg 34 te Wapenveld (kavels 1, 2 en 3). Het bouwplan maakt onderdeel uit van het project "Veldzijde". De vrijstelling is noodzakelijk omdat het bouwplan in strijd is met de bestemming "Agrarische doeleinden klasse D".

Het college van Heerde maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan:


- het gedeeltelijk vernieuwen van de woning op het perceel Hoenderweg 3 te Wapenveld. De vrijstelling is noodzakelijk omdat de maximaal toegestane inhoud van de woning wordt overschreden.

De betreffende stukken liggen met ingang van woensdag 21 maart 2007 gedurende zes weken op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur voor een ieder ter inzage bij de balie VRM/OW. Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zijn of haar zienswijze over de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken bij het college van Heerde, Postbus 175, 8180 AD Heerde.

Ingekomen bouwaanvragen

Het college van Heerde maakt bekend dat zij in de periode van 7 maart 2007 tot 14 maart 2007 de volgende bouwaanvragen heeft ontvangen:

een aanvraag om lichte bouwvergunning voor:

- het plaatsen van een dakkapel op het perceel Godefriduslaan 39 te Heerde
- het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel De Pagenberg 8A te Heerde
- het plaatsen van een overkapping voor de garage op het perceel De Pagenberg 21 te Heerde
- het gedeeltelijk vergroten van de woning op het perceel De Kade 22 te Wapenveld
- het plaatsen van een prieel op het perceel Nachtegaalweg 51 te Wapenveld
- het gedeeltelijk plaatsen van een serre op het perceel De Rolders 3/1 te Wapenveld

een aanvraag om reguliere bouwvergunning voor:

- het gedeeltelijk vernieuwen/veranderen van de woning + berging op het perceel Wilhelminalaan 14 te Heerde

Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie VRM/OW op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur.

Ingekomen aanvragen sloopvergunning

Het college van Heerde maakt bekend dat zij in de periode van 7 maart 2007 tot 14 maart 2007 de volgende aanvragen om sloopvergunning heeft ontvangen:


- voor het verwijderen van een asbesthoudend ventilatiekanaal op het perceel De Wikke 4 te Heerde
- voor het verwijderen van puivulling van de achtergevels op diverse percelen aan Bijlakker, Hogepad en Rooboerskamp te Heerde

Een bezwaarschrift hiertegen kan worden ingediend nadat het besluit tot verlening van de vergunning is bekendgemaakt. De betreffende stukken kunnen worden ingezien bij de balie VRM/OW op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur.

Verleende bouwvergunningen

Het college van Heerde maakt bekend dat zij de volgende bouwvergunningen heeft verleend:

lichte bouwvergunning voor:

- het geheel vernieuwen van een bijgebouw op het perceel Wildekampseweg 48 te Wapenveld Verzonden: 9 maart 2007

- het plaatsen van een garage op het perceel Brinkweg 7 te Wapenveld Verzonden: 12 maart 2007

reguliere bouwvergunning voor:

- het gedeeltelijk vergroten van de woning (betreft een gewijzigde vergunning) op het perceel De Pagenberg 4 te Heerde Verzonden: 9 maart 2007

Verleende sloopvergunningen

Het college van Heerde maakt bekend dat zij de volgende sloopvergunningen heeft verleend:


- voor het slopen van woningen op de percelen Revelingseweg 7-I, 9 en 9-I te Wapenveld Verzonden: 6 maart 2007

Openbare welstandsvergadering

Donderdag 22 maart 2007 is de welstandsgedelegeerde in Heerde voor een openbare welstandsvergadering. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Heerde, aanvang 14.00 uur. De agenda (met daarin de te behandelen bouwplannen) ligt vanaf woensdag 21 maart 2007 ter inzage. De vergaderingen met de welstandsgedelegeerde en een burgerlid vinden elke donderdagmiddag in de even weken plaats.

Donderdag 29 maart vergadert de voltallige commissie (wisselende locaties). De agenda (met daarin de te behandelen bouwplannen) ligt vanaf dinsdag 27 maart 2007 ter inzage. De vergaderingen met de voltallige commissie vinden elke donderdag in de oneven weken plaats.

De stukken kunt u inzien bij de balie VRM/OW. De agenda's worden ook op de gemeentelijke internetsite, www.heerde.nl, geplaatst.

De welstandsvergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn horen wij dit graag. Het team Bouw- en Milieutoezicht is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur, tel. 0578 - 699424. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Verleende kapvergunningen

Het college van Heerde maakt bekend dat een kapvergunning is verleend aan:


- G.W. Boele, Kamperweg 18 te Heerde voor het kappen van 7 douglassparren op zijn perceel Verzonden: 12 maart 2007

- Buitencentrum De Koerberg, Koerbergseweg 4-I te Heerde voor het kappen van 35 grove dennen, 10 berken, 5 inlandse eiken en 1 Amerikaanse eik nabij ingang restaurant, ten zuiden van tennisbaan en ten westen van midgetgolfbaan, ten noorden van beheerderswoning en tegenover voormalig restaurant Verzonden: 5 maart 2007

Indienen bezwaarschrift

Wordt u rechtstreeks in uw belang getroffen door een besluit met betrekking tot het verlenen van een vergunning of ontheffing, zoals bijvoorbeeld een kap-, sloop- of bouwvergunning of een ontheffing voor een evenement? Dan kunt u volgens de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk bezwaar maken bij het college van Heerde. U dient wel aan te geven waarom u bezwaar maakt.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In spoedgevallen kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen bij afzonderlijk schrijven worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor particulieren bedraagt dit recht in de meeste gevallen E 141,--.

Indienen van klachten
Wordt uw brief niet tijdig beantwoord, bent u onheus behandeld of hebt u klachten over gedragingen van bestuurders of ambtenaren van de gemeente? Dan kunt u op grond van de klachtenregeling een klacht indienen bij het college van Heerde.


---- --