Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Fietsenregistratiesysteem

19 maart 2007Vraag 1. Bent u ervan op de hoogte dat tijdens de FietsVAK op 28 januari 2007 het landelijk fietsregistratiesysteem is gepresenteerd?

Antwoord:

Ja. Op 28 januari jl. heeft de voorzitter van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit de fietsenvakhandel geïnformeerd over de ingebruikname van een landelijk registratiesysteem voor gestolen fietsen in de loop van 2007. In de tweede helft van het jaar wordt een publiekscampagne georganiseerd om het systeem, waarvoor de RDW al enige tijd geleden een register beschikbaar stelde, onder de aandacht van het publiek te brengen.

Vragen 2, 3 en 7. Is het waar dat in dit registratiesysteem alleen gestolen fietsen die uitgerust zijn met chips (getagte fietsen), worden opgenomen? Deelt u de mening dat deze beperking in strijd is met de toezegging in uw brief van oktober 2005 1) en de antwoorden op Kamervragen van 19 augustus 2005 2), dat ook gestolen niet-getagte fietsen in het registratiesysteem zouden moeten worden opgenomen, indien zij op een andere manier identificeerbaar zijn? Gaat u uw belofte uit 2005 dat uniek identificeerbare fietsen met framenummer in combinatie met merk of ingegraveerde postcode, huisnummer in combinatie met merk meegenomen worden in het systeem, uitvoeren? Zo ja, hoe?

Antwoord:

Neen. Het landelijk fietsregistratiesysteem is geschikt voor het registreren van zowel getagte als niet getagte gestolen fietsen. Van een beperking is geen sprake.

Voor opname in het registratiesysteem voor gestolen fietsen moet voor een goede identificatie ten minste een aantal unieke kenmerken van een gestolen fiets bekend zijn. Het register kan naast de getagte fietsen ook de fietsen bevatten waarvan bij aangifte minimaal het framenummer in combinatie met het merk kan worden opgegeven. Behalve de merkbeschrijving en het framenummer bestaat de mogelijkheid om andere (zichtbare) identificeerbare gegevens te registreren (bv ingegraveerde postcode en huisnummer.)

Vragen 4, 5 en 6. Zit de anti-diefstalchip in het slot van nieuwe fietsen? Welk deel van de fiets wordt bij diefstal het eerst gesloopt? Valt de politie dan terug op het framenummer van de fiets voor herkenning?

Antwoord:

De meeste merkfietsen worden af fabriek voorzien van sloten met tag. Het slot wordt in de meeste gevallen als eerste gesloopt bij fietsdiefstal. In vrijwel alle gevallen wordt de fiets daarbij herkenbaar en blijvend beschadigd. Bij opsporing moet dan worden teruggevallen op de overige identificerende kenmerken, zoals framenummer en fietsmerk.

Er zijn reeds enige tijd fietsen op de markt waarbij de tag niet langer in het slot maar onzichtbaar en onbereikbaar binnen het framemateriaal is geplaatst.

Vragen 8 en 9. Is het politieaangiftesysteem al automatisch gekoppeld aan het landelijke fietsendiefstalregister? Zo neen, wanneer zal dit bij de korpsen gereed zijn? Wat gaat u doen om dit proces te versnellen? Als het nog niet gereed is, waarom is de eerder door u genoemde planning van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Concern Informatiemanagement Politie (CIP), die er op gericht was dat de aanpassingen op deze bedrijfsprocessensystemen in de eerste helft van 2005 gereed zouden zijn, niet gehaald?

Antwoord :

Ja, de nieuwste versie van het aangiftesysteem van de politie is conform planning voorzien van een automatische koppeling met het landelijke register van gestolen fietsen. Het merendeel van de korpsen maakt intussen gebruik van deze versie. Voor de overige korpsen staat een implementatie dit jaar gepland. Die korpsen zullen dit veelal laten samenvallen met de implementatie van één Basis Voorziening Handhaving, die tot doel heeft dat alle 26 korpsen één informatiesysteem hanteren. De portefeuillehouder in de Raad van Hoofdcommissarissen heeft alle korpsleidingen verzocht om in hun korps de automatische koppeling van het bedrijfsprocessensysteem met het register van de RDW in gebruik te nemen. Hierbij worden de korpsen technisch ondersteund door de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland. Het merendeel van de korpsen is thans bezig met de implementatie van de koppeling.

Conform planning werd de oorspronkelijke applicatie in de eerste helft van 2005 opgeleverd. Daarmee konden aangiften van getagte fietsen in het register worden opgenomen. Bij de leden van het Platform Aanpak Fietsendiefstal bleek achteraf behoefte aan een applicatie waarmee álle (deugdelijke) aangiften van fietsendiefstal naar het RDW-register doorgevoerd konden worden. Mij is toen geadviseerd om de applicatie zo aan te laten passen dat ook op andere wijze uniek identificeerbare fietsen bij aangifte kunnen worden ingevoerd. Dat is nu het geval.

Vragen 10 en 11. Kent u klachten van politieagenten dat bij nieuwe fietsen het framenummer in de vorm van een sticker op de fiets is bevestigd en door dieven eenvoudig is te verwijderen? Weet u dat het framenummer vroeger werd gegraveerd en dus niet zonder blijvende schade was te verwijderen?

Antwoord :

Alle unieke kenmerken van de fiets (tag, framenummer gegraveerd en op sticker) zijn voor zover mij bekend niet te verwijderen zonder herkenbare sporen van diefstal achter te laten. Het verwijderen van framenummersticker gaat in vrijwel alle gevallen gepaard met een onherstelbare beschadiging aan de laklaag op de plaats waar de sticker is aangebracht. De betreffende fiets is daardoor herkenbaar als een van diefstal afkomstige fiets.

Vraag 12. Bent u bereid het graveren van een uniek framenummer te verplichten voor elke fiets, zoals in Denemarken? Bent u bereid de branche te vragen een alternatief te zoeken voor de chip in het slot om te voorkomen dat de sloten van de gestolen fietsen wel teruggevonden worden maar de fiets niet?

Antwoord :

Volgens mijn informatie zijn niet alle materialen waarvan fietsen gemaakt worden even geschikt om, zonder kwaliteitsverlies, in te graveren. Om die reden hebben de fietsfabrikanten alternatieven ontwikkeld om de fiets van een uniek framenummer te voorzien.

Een Nederlandse fietsfabrikant heeft inmiddels in bepaalde series fietsen de tag niet langer in het slot maar onbereikbaar en onzichtbaar elders in het frame aangebracht. Verder heeft mijn ministerie in het kader van het EZ programma Maatschappelijke Sectoren en ICT een prijsvraag uitgeschreven om het bedrijfsleven uit te dagen nieuwe oplossingen te vinden om gestolen waar te identificeren of om bestaande oplossingen een bredere verspreiding te geven. In het prijsvraagbestek is expliciet aangegeven dat het ook gaat om oplossingen die bijdragen aan het tegengaan van fietsendiefstal.