Gemeente Utrecht


2007 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
27 Vragen van mevrouw M.C. Mos
(ingekomen op 16 februari 2007
en antwoorden door het college verzonden op 20 maart 2007)


Aan de Elbedreef worden op dit moment woningen zodanig gerenoveerd dat de toegankelijkheid van de woningen afneemt. GroenLinks beijvert al jaren toegankelijke woningen voor mensen met een functiebeperking, maar ook voor mensen met een rollator, scootmobiel etc. Juist om die reden wordt er overal gebouwd aan zogenaamde levensloop bestendige woningen. Het zou logisch zijn om dit ook bij renovatie te doen. Daarom begrijpen wij niet dat een renovatie van woningen in de situatie van de Elbedreef leidt tot minder toegankelijkheid.


Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat het college toegankelijkheid van woningen voor mensen met een functiebeperking hoog in het vaandel heeft staan?


Ja.

2. Zo ja, welk beleid wordt gehanteerd om dit te bewerkstelligen? In het bijzonder tav nieuwbouw en renovatie?


De corporaties hebben een verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid blijvend te garanderen. De gemeente vraagt hier bij gelegenheid ook aandacht voor bij de corporaties. Daarnaast is op dit moment voor wat betreft de integrale toegankelijkheid in Utrecht op het punt van huisvesting, openbaar vervoer, openbare gebouwen, sport & spel, onderwijs, verkeer & veiligheid, enz. een concept-beleidsnotitie in voorbereiding.

3. Is het college het met GroenLinks eens dat het merkwaardig is om de toegankelijkheid van woningen bij renovatie te verslechteren ipv te verbeteren?


In nauw overleg met bewoners en de bewonerscommissie PEN-dreven wordt door woningcorporatie Mitros, de verhuurder van de betrokken woningen, voorzien in maatregelen om verminderde toegang van de woningen te voorkómen en onmiddellijk aktie te ondernemen wanneer er zich problemen m.b.t. de toegang tot de woningen voordoen. De bedoeling is dat na de renovatie de toegang voor scootmobielen, rolstoelen en rollators minimaal gelijk zal zijn aan de situatie van voor renovatie o.a. door de installatie van electrische toegangsdeuren, parkeermogelijkheden voor scootmobielen, ruime doorgangen en draaicirkels bij de toegangen.

4. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om de toegankelijkheid van de gerenoveerde woningen aan de Elbedreef te verbeteren?


Naar aanleiding van de vragen over de Elbedreef en de media-aandacht, die daarover is ontstaan, is contact opgenomen met Mitros. Daaruit bleek dat Mitros inmiddels een aantal akties onderneemt en aanvullende afspraken maakt met de bewoners om de woningen toegankelijk te houden tijdens en na de renovatie.


---- --