Groen!

Brussel, 25 maart 2007

Groen Links en Groen! vragen aan Nederlandse premier en Vlaamse minister president om samen werk te maken van een slimme kilometerheffing

Morgen maandag ontmoet minister-president Yves Leterme de Nederlandse premier Balkenende in Den Haag. De groene partijen van Vlaanderen en Nederland roepen naar aanleiding van deze officiële ontmoeting de beide regeringsleiders om ook overleg te plegen over de gezamenlijke invoering van een slimme kilometerheffing. Met name een heffing per kilometer gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken die in de plaats komt van bestaande verkeersbelastingen.

Het plan voor de éénzijdige invoering van een wegenvignet door Vlaanderen werd in Nederland op groot protest onthaald. Ook de Vlaamse Groenen hebben altijd grote vragen gehad bij de invoering van dit wegenvignet. Omdat zo een vignet in wezen niets oplost. Het is geen sturend instrument. Het vignet zal niet zorgen voor minder verkeer of voor minder vervuilende autos of vrachtwagens.

Als de Nederlandse en de Vlaamse Regering hun respectieve de Kyoto-doelstellingen willen halen, dan is de vervanging van de bestaande verkeersbelastingen door een meer ontradende ecologische heffing, in feite een noodzaak. Vlaanderen zou er dus goed aan doen mee te stappen in de plannen van het Nederlandse kabinet om gefaseerd een slimme kilometerheffing in te voeren.

Het beste zou zijn dat alle Benelux-regeringen samen zouden beslissen om in stappen zon slimme kilometerheffing in te voeren.

Voor Groen! en Groen Links is dit veel logischer en simpeler dan nu te beginnen marchanderen tussen Vlaanderen en Nederland : als Nederlanders een vrijstelling krijgen voor het vignet, moeten Vlamingen minder kilometerheffing betalen, enzovoort

Waarom het niet simpel houden? Eén systeem, in alle Benelux-landen en straks misschien in alle landen die vroeger meededen met het Eurovignet voor vrachtwagens. De apparatuur bestaat al om een kilometerheffing in te voeren die rekening houdt met tijd en plaats. Zo zijn aparte tolheffingen niet meer nodig. Ook de milieuprestaties van de wagen kunnen meteen verrekend worden. Idealiter zou deze kilometerheffing moeten bijdragen aan de algemene klimaatdoelstelling voor beide landen : een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot door auto- en vrachtwagenverkeer met 2%.

Zou het niet mooi zijn als Nederland en Vlaanderen samen de voorlopers zouden worden van een nieuw ecologisch mobiliteitsbeleid in Europa?

Groen! heeft al een resolutie in die zin neergelegd in het Vlaams parlement. Daarover wordt nu dinsdag gestemd. Groen Links zal het voorstel aankaarten in de Tweede Kamer.

Femke Halsema Wijnand Duyvendak Tweede Kamerleden Groen Links

Vera Dua Eloi Glorieux Vlaams parlementsleden Groen !