Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

De voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Bijlage(n) 26 maart 2007
Ons kenmerk Uw kenmerk DGP/MDV/U.07.00717 2060708630 Onderwerp
Kamervragen wachttijd in de nieuwe taxitariefstructuur

Geachte voorzitter,

Middels deze brief verzoek ik uw Kamer tot verlenging van de termijn voor beantwoording van de vragen die op 5 maart 2007 zijn gesteld door het lid Mastwijk over de wachttijd in de nieuwe taxitariefstructuur.

Begin dit jaar is KNV Taxi een bodemprocedure gestart tegen de invoering van de nieuwe transparante tariefstructuur voor de straattaxi (Stcr. 235, pag 12). Hierbij heeft KNV Taxi het ministerie verzocht om uitstel van de overgangstermijn (1/1/2007 ­ 1/7/2007) tot 3 maanden na uitspraak in de bodemprocedure. Dit verzoek heeft mijn voorgangster afgewezen. Hiertegen heeft de Rotterdamse Taxi Centrale (RTC) een kort geding aangespannen. Dit kort geding diende op 9 maart 2007 voor de rechtbank te Den Haag; de uitspraak in dit kort geding is op 27 maart 2007.

Enkele van de door het lid Mastwijk gestelde vragen staan centraal in dit kort geding. Daar de rechter spoedig uitspraak doet in kort geding, en ik deze uitspraak graag wil betrekken in de beantwoording van de eerder genoemde vragen, verzoek ik u de beantwoordingstermijn te verlengen tot 1 week na uitspraak van de rechter in kort geding.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

mw. J.C. Huizinga-Heringa
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Telefoon : 070 - 351 6171 Postbus 20901 2500 EX Den Haag Fax : 070 - 351 7895 Bezoekadres : Plesmanweg 1-6, Den Haag Internet : www.minvenw.nl

Bereikbaar met tramlijn 9 of bus 22 vanaf station CS of met tramlijn 9 vanaf station HS