*

Voorschotregeling slachtoffers zeden- en geweldsmisdrijven

Persbericht | 26-03-2007

Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven moeten in de toekomst van de overheid een voorschot kunnen krijgen op hun schadevergoeding. Dat schrijft minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil met diverse maatregelen de positie van slachtoffers van misdrijven in Nederland verder verbeteren.

In de praktijk moeten slachtoffers van misdrijven vaak lang wachten op de schadevergoeding die de dader op grond van een schadevergoedingsmaatregel moet betalen. Minister Hirsch Ballin wil een voorschotregeling in het leven roepen voor slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven, omdat zij zich niet kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld schade aan de kleding en immateriële schade. Bij de voorschotregeling neemt de overheid de incasso van het geldbedrag bij de dader voor zijn rekening. Minister Hirsch Ballin komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Slachtoffers van andere misdrijven, zoals vermogensdelicten vallen buiten de regeling omdat zij zich in de regel kunnen verzekeren.

Hirsch Ballin wil de precieze uitwerking van deze voorschotregeling vastleggen in een wetsvoorstel dat hij voor het einde van dit jaar naar de Tweede Kamer zal sturen. De minister wil daarin ook vastleggen dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven niet alleen vergoedingen kan uitkeren aan slachtoffers, maar ook aan nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Slachtoffers Centraal
Het ministerie van Justitie heeft samen met het Openbaar Ministerie, de politie en Slachtofferhulp Nederland besloten de positie van slachtoffers beter te verankeren in de werkprocessen van deze organisaties. Op basis van het plan `Slachtoffers Centraal' wordt onderzocht hoe de aangiftepraktijk en de gegevensbescherming van slachtoffers bij aangifte kunnen worden verbeterd; hoe slachtoffers bij het (politie-) verhoor kunnen worden ondersteund en hoe de schaderegelingen kunnen worden verbeterd. Het plan Slachtoffers Centraal is een aanvulling is op het wetsvoorstel versterking positie slachtoffers in het strafproces, dat binnenkort in de Tweede Kamer zal worden behandeld.

Beleidsdoorlichting
De maatregelen van minister Hirsch Ballin volgen op een analyse van het slachtofferbeleid in Nederland. Uit deze beleidsdoorlichting van het ministerie van Financiën blijkt dat voor slachtoffers weliswaar veel hulp en ondersteuning beschikbaar is, maar dat de betrokken organisaties het slachtoffer nog niet voldoende centraal stellen in hun werkzaamheden. De beleidsdoorlichting toont aan dat de gevolgen van een misdrijf voor slachtoffers vaak groot zijn en sommige slachtoffers specifieke ondersteuning nodig hebben om weer adequaat te kunnen functioneren. Doordat slachtoffers zich onvoldoende erkend voelen door het strafrecht, wordt de verwerking van wat hen is aangedaan belemmerd en wordt het vertrouwen in de overheid verminderd. De onderzoekers constateren dat de verantwoordelijkheid van de overheid voor het slachtofferbeleid weliswaar begrensd is, maar dat de goede instrumenten die voorhanden zijn breder en kwalitatief beter kunnen worden ingezet.