Productschap Margarine


26.03.2007

Themamiddag Voedings- en gezondheidsclaims

Voor nieuwe gezondheidsclaims dienen bedrijven zo snel mogelijk een toelatingsprocedure te starten. Dat was een van de adviezen voor het bedrijfsleven tijdens de themamiddag over de nieuwe claimswetgeving die op 20 maart werd gehouden door de Productschappencommissie levensmiddelen wetgeving (PLW). Tijdens deze middag spraken vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en het bedrijfsleven over de inhoud van de wetgeving, de overgangstermijnen en de gevolgen voor het bedrijfsleven.

De toelatingsprocedure voor zogenaamde generieke gezondheidsclaims zal rond de zomer op de website van het ministerie van VWS worden geplaatst. Voor nieuwe of beschermde gezondheidsclaims, ziekterisicobeperkende claims en claims gericht op kinderen moet een dossier worden opgesteld met wetenschappelijke onderbouwing, een voorstel voor de tekst van de gezondheidsclaim en een samenvatting van de aanvraag. Dit dossier moet worden ingediend bij de VWA (procedure volgt), waarna een beoordeling door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zal volgen.

De VWA zal de correcte toepassing van de nieuwe regelgeving handhaven volgens het handhavingsmodel "Handhaven met verstand en gevoel". Hierbij worden overtredingen ingedeeld in drie categorieën: geen/geringe overtreding, overtreding en ernstige overtreding. Bij geen/geringe overtreding volgt geen maatregel en alleen een melding van het resultaat. Ondernemingen waar een 'gewone' overtreding is geconstateerd, krijgen de plicht om schriftelijk te laten weten welke actie ze ondernemen. Reageren ze niet of zijn de genomen maatregelen niet voldoende, dan volgt ook herinspectie op kosten van het bedrijf. Bedrijven die ernstige overtredingen blijken te hebben begaan, krijgen een boete plus een rekening voor de kosten van de herinspectie.

Een ernstige overtreding is bijvoorbeeld het voeren van medische claims, die zowel nu als onder de nieuwe claimsverordeningen verboden zijn op levensmiddelen. Volgens de nieuwe claimswetgeving moeten nieuwe producten die na 1 juli 2007 geëtiketteerd zijn aan de verordening voldoen. Indien het etiket of de claim niet correct is, zal de VWA dit echter tot juli 2008 zien als een geringe overtreding, waarop dus geen maatregel volgt. Voor bestaande producten geldt dat de etiketten uiterlijk 1 juli 2009 aan de verordening moeten voldoen. Wanneer dit niet het geval is, ziet VWA dit als een overtreding, waarop schriftelijk gereageerd moet worden. Uitzondering hierop zijn de voedingsclaims die niet in de bijlage staan maar wel vóór 2006 rechtmatig werden toegepast. Deze claims mogen nog gebruikt worden tot 19 januari 2010. Tot slot zal de VWA vanaf 20 januari 2011 het gebruik van claims op producten die niet voldoen aan de voedingsprofielen zien als een overtreding, waarop schriftelijk gereageerd dient te worden. Bij gebleken weigering of ernstige misleiding zal dit worden gevolgd door een zware overtreding.

De presentaties van deze themamiddag zijn te downloaden op www.plw.nl.

(De PLW is een commissie die namens alle productschappen het bedrijfsleven informeert en adviseert over levensmiddelenwetgeving. MVO neem ook zitting in de PLW.)