Groen!

Brussel, 26 maart 2007

OESO-milieurapport België is steun voor Groen! programma

Dringend extra beleid nodig op vlak van Lucht-, watervervuiling en Natuurbehoud

Vandaag werd het OESO-rapport Belgisch leefmilieubeleid voorgesteld. Volgens de OESO heeft België de voorbije jaren (sinds het vorig rapport in 1998) zeker vooruitgang geboekt. Eén van de beste resultaten die België kan voorleggen is het terugdringen van de dioxinevervuiling. Maar het beleid is op cruciale domeinen blijven haperen. België zal bij het huidig beleidstempo belangrijke doelstellingen inzake milieu en gezondheid NIET halen. Ook onze natuur boert stelselmatig verder achteruit. Eén van de hoofdredenen is dat België totaal geen werk maakt van groene fiscaliteit.

Luchtkwaliteit

De OESO vraagt in de eerste plaats extra maatregelen om de luchtvervuiling door het verkeer te beperken. We zijn niet in orde met de richtlijn fijn stof en ook de doelstelling van de NEC-richtlijn (National Emission Ceilings : de richtlijn die voor een reeks vervuilende stoffen emissieplafonds vastlegt ) rond bv. stikstofoxiden zullen we niet halen. De uitstoot van fijn stof, NOX en de hoge ozonpieken zijn een bedreiging voor onze gezondheid.

Groen! vraagt om een structurele aanpak : tegen 2010 moet 90 % van ons dieselwagenpark uitgerust zijn met een dieselroetfilter. En we willen opnieuw een premie voor de installatie van een LPG-tank. Er is nood aan permanente snelheidsbeperkingen en zwaar vervuilende voertuigen (terreinwagens, doorgaand vrachtverkeer) dienen geweerd te worden uit kernen. Omdat mensen recht hebben op zuivere lucht. Na de milieubeweging vraagt nu ook de OESO dat de luchtvervuiling door zeeschepen aan banden zou worden gelegd.

Ondanks de aanmoediging van het openbaar vervoer, nam het verkeer op de weg enorm toe (met 32% sinds 1990 het vrachtverkeer zelfs met 92%). De efficiëntie van onze spoorwegen zou achteruitgaan. Er is absoluut een ontkoppeling nodig van de economische groei en de groei van het vrachtverkeer.

Om de vervuiling door het verkeer onder controle te krijgen, is volgens de OESO het doorrekenen van de milieukosten naar het verkeer, onvermijdelijk. Groen! vraagt samen met de milieubeweging de invoering van een slimme kilometerheffing. België kan dit doen samen met Nederland. De verkeersbelastingen kunnen vervangen worden door een prijs per kilometer die rekening houdt met drukte van wegen en de milieuprestaties van je wagen.

Waterkwaliteit

De druk van de intensieve landbouw op het milieu ligt in België bij de hoogste van alle OESO-landen. Slechts in 2 van de 30 OESO-landen worden nog meer meststoffen (Nederland en Korea) en pesticiden (Japan en Korea) gebruikt per oppervlakte dan in België en worden er meer dieren gekweekt per oppervlakte (Luxemburg en Nederland) dan in België.

De voorbij jaren werd de druk vooral verlicht door de vermindering van het aantal varkens (doorgevoerd door Vera Dua). Maar met het huidig mestbeleid zullen we de normen van de Nitraatrichtlijn niet halen. Ook met de investeringen in waterzuivering lopen we fel achterop.

Er zijn ook dringend extra maatregelen nodig om het gebruik van pesticiden sneller te verminderen. Ondanks een vermindering met 16% in Vlaanderen (1995-2004) wordt er in heel België nog altijd bijna het meeste gespoten van alle industriële landen.

Het pesticidenreductiebeleid is de laatste jaren totaal stil gevallen. Groen! steunt de vraag van de OESO naar een hogere pesticidenheffing. Groen! wil naar Nederlands voorbeeld een vermindering van de milieubelasting met chemische middelen met tenminste 95% tegen 2020 (t.o.v. 2005). Bestrijdingsmiddelen die problematisch zijn voor de gezondheid moeten zoals onder minister Aelvoet, geschrapt worden.

Groen! dringt er op aan om opnieuw steun te voorzien voor de vermindering van de veestapel en voor de ombouw naar geïntegreerde, biologische en diervriendelijke teelten.

Natuur/biodiversiteit

België is zowat het meest dichtbevolkte land van de OESO, één derde van onze oppervlakte is bebouwd en België heeft op één land na nl Ierland de kleinste hoeveelheid beschermde natuur. Het verlies aan biodiversiteit neemt nog verder toe. Op die manier kan België haar Europese verplichting niet halen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen tegen 2010.

Eén lichtpunt : tussen 1995 en 2004 verviervoudigde de hoeveelheid beschermde natuur in Vlaanderen.

Groen! steunt de vraag van de OESO naar meer middelen voor natuurbehoud en meer samenwerking tussen de gewesten om onze natuur te redden.

Uit de OESO -statistieken blijkt verder dat België de grootste invoerder is van tropisch hout per capita. Intussen wordt het Tropisch Bosfonds in Vlaanderen drooggelegd. Ook hier is dringend nieuw beleid nodig.

Klimaat

Ook voor het klimaatbeleid krijgt België geen goede punten. De CO2-uitstoot door het energieverbruik is de laatste jaren nog toegenomen (met 13% tussen 1990 en 2004). Zonder bijkomende maatregelen haalt België de Kyoto-doelstelling niet. De OESO verwijt België dat het teveel beroep doet op het aankopen van vervuilingsrechten in het buitenland en dat er over de invoering van een CO2-taks zelfs niet meer gesproken wordt. Groen! vraagt dat de regeringen meer werk maken van energiebesparing en investeringen in hernieuwbare energie in eigen land. Dat is beter voor het milieu en kan duizenden duurzame bobs scheppen.

Besluit

De aanbevelingen van de OESO vallen bijna volledig samen met de hoofdlijnen van het programma waarmee Groen! naar de verkiezingen trekt. België moet dringend een tandje bijsteken. Groen! heeft de concrete voorstellen daartoe klaar liggen.

Rudi Daems, Vlaams parlementslid Groen!

Vera Dua, voorzitter Groen!