Gemeente Sint-Oedenrode


Een respectvolle Rooise gemeenschap Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Burgemeester P.M. Maas

Dames en Heren,

Iedereen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Het is weer fijn U allemaal hier in het gemeentehuis te mogen begroeten. Het is de gelegenheid om elkaar te treffen, de beste wensen uit te wisselen en om samen met het gemeentebestuur aan het nieuwe jaar te beginnen. Een moment om even stil te staan bij de nieuwe uitdaging, het nieuwe begin met al zijn kansen en bedreigingen. Misschien komt U er ook aan toe om met elkaar van gedachten te wisselen over de wijze waarop U in het komende jaar met elkaar om wilt gaan.

Graag wens ik U allen, hier aanwezig, maar ook alle inwoners die om welke reden dan ook niet aanwezig zijn of kunnen zijn, een voorspoedig en gezegend 2008 toe. Een nieuw jaar waarin de gezondheid voor U zelf en uw dierbaren de boventoon mag voeren. Ik hoop dat U wederom de kracht en inspiratie zult vinden voor Uw werk, gezin en activiteiten ten dienste van onze gemeenschap. Deze beste wensen gelden zeker ook voor de organisaties en instanties die U hier op dit moment vertegenwoordigt.

Terugblik 2007

Dames en heren, laat mij even kort met u terugblikken op hetgeen het jaar 2007 ons lokaal heeft gebracht. Het jaar gaat de boeken in met een inwoneraantal van 17.170 inwoners. Daar waar in 2006 sprake was van een positief migratiesaldo van 77 personen was dit in 2007 negatief. Het aantal vertrekken was 519 personen; het aantal vestigingen 494. Dit nieuwe jaar zullen we gelet op grote aantal nieuwe woningen naar verwachting weer positief af gaan sluiten.
We kunnen terugzien op een jaar waarin veel is gebeurd wat het beeld van ons dorp heeft veranderd.

· De grote bouwprojecten die ik U vorig jaar noemde zijn allemaal in uitvoering genomen. Dit omvatte een bouwproductie van maar liefst 228 woningen Voor sommige projecten vond onlangs zelfs al de oplevering plaats, zoals die van de woningen aan de Meierij en aan de Hoge Vonderstraat. Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 1 van 6


· Het plan de Rooise Zoom is gepresenteerd en volgens plan van start gegaan. Het bouwrijpmaken van het terrein is nagenoeg gereed en binnenkort zal de eerste steen voor ruim 80 woningen worden gelegd.

· Helaas is het (her)bouwplan voor de Gouden Leeuw nog niet uit de startblokken gekomen vanwege de juridische strijd welk deel van de voorgevel nu de status heeft van (gemeentelijk) monument. Met de verwijdering van de veranda is al wel een voorzichtige aanzet gemaakt voor de uitvoering van het plan.
· De per 1 juni gefuseerde Rabobank Sint Oedenrode-Schijndel, maakte het voornemen voor de herontwikkeling bekend voor de locatie aan de Markt en gaf aan in principe een nieuw kantoor elders in ons dorp te willen vestigen.
· Op het gebied van kunst en cultuur was er volop discussie over de subsidie systematiek. Dit laat onverlet dat liefhebbers op dit terrein, "standaard" al kunnen genieten van een rijk aanbod. Ze hebben vorig jaar hun hart meer dan op kunnen halen onder andere bij de zeer geslaagde Culturele Dagen met haar geweldige slotspektakel, waaraan ruim 250 personen deelnamen. Bij de uitvoeringen van het Theaterkoor was het ook letterlijk een "Feest" voor oor en oog. De roep om een nieuwe productie was er meteen!

· Op het gebied van Cultuur- en Erfgoed was er op medio oktober even landelijk nieuws met de vondst van een 14e eeuws sluisje bij het "dotteren" van de Dommel, werkzaamheden overigens die deel uitmaken van het plan Dotterbloem. Dit plan is zeer voorspoedig in uitvoering genomen. Het deel het Laar met de nieuwe brug in de Corridor is bijna klaar en in het Dommelpark zijn de grote contouren van het ontwerp al zichtbaar.

· Dat onze historische Markt een uitstekend decor biedt aan oude ambachten en vervlogen tijden bewees de organisatie van de groots opgezette 80e fokpaardendag medio september. Met deze presentatiewijze van het Brabantse trekpaard wordt wellicht een nieuw evenement toegevoegd aan de kalender.
· Net voor de drempel naar het nieuwe jaar is de intentie uitgesproken tussen SWO en BWI om te komen tot een bestuurlijke fusie per 1 juli 2008, zodat de organisatie van het lokale welzijn beter kan worden afgestemd op het gemeentelijke integrale beleid zoals de WMO. Dat het Gilde Samenspraak medio december een thuis heeft gevonden bij de BWI belooft continuïteit voor de ondersteuning van anderstaligen. In dit korte verslag, waarin ik onmogelijk volledig kan zijn wil ik nog een drietal zaken niet Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 2 van 6

ongenoemd laten:


· De opening op 12 mei van de nieuw ingerichte Heuvel en Kerkplein;
· De gouden jubilea van de Rooise weekmarkt; de bibliotheek; en de vriendschapsbanden met onze partnergemeente Alzenau;
· De eerste Jeugdraadsvergadering; de eerste Rooise Waterdag en de eerste hele marathon welke alledrie zeker voor herhaling vatbaar zijn! Met deze korte terugblik wil ik hier nu volstaan, immers in de Midden Brabant van de laatste week van vorig jaar stond traditiegetrouw een zeer uitgebreide opsomming van de belangrijkste gebeurtenissen. U hebt het allen kunnen lezen.

Wat brengt ons 2008?

Deze nieuwjaarstoespraak heb ik als titel meegegeven: "Een respectvolle Rooise gemeenschap". Daar waar ik vorig jaar hier sprak over veiligheid en integratie is mij duidelijk dat respect een basisvoorwaarde is voor al ons handelen. Dat het nodig is hiervoor aandacht te vragen blijkt uit de organisatie van een landelijke Dag van Respect. Op 15 november vorig jaar heeft elk lid van ons college een tweetal gastlessen verzorgd voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen. Met hen werd de discussie aangegaan hoe je respect toont voor de samenleving door je te houden aan geldende normen en waarden. Hoewel ze vaak in één adem genoemd worden betekenen ze niet hetzelfde. Normen verwijzen naar gedragsregels, die aangeven wat je wel en niet kan doen. Sommigen zijn in wetten vastgelegd andere zijn ongeschreven. Normen zijn sterk afhankelijk van iemands levensbeschouwelijke, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Waarden zijn veel grotere begrippen, zoals vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en tolerantie. Met de vernielingen die ook hier in ons eigen dorp met nieuwjaar zijn gepleegd zijn er in deze grenzen overschreden. Gelet op de diversiteit van onze samenleving komen de eerdergenoemde waarden de laatste tijd meer en meer in het gedrang. Onze koningin koos verdraagzaamheid niet voor niets als thema in haar kerstboodschap. Het is mijn stellige overtuiging dat een veilige multiculturele Rooise samenleving, zoals ik die vorig jaar benoemde, enkel kan worden bereikt via het respecteren van normen en waarden. Ze vormen immers het fundament van onze samenleving. Respect begint met zelfrespect, een geloof in eigenwaarde. Dat wordt vertaald in de omgang met anderen in gedrag en dialoog.
Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 3 van 6

Tijdens de eerdergenoemde gastlessen heeft het college waargenomen hoe onze Rooise

kinderen denken over respect. Ze noemden voorbeelden hoe ze tijdens sport en spel met respect voor anderen te maken krijgen. Spanningen tussen de teams, de coach, de spelers, de scheidsrechter en de ouders. Bij dit laatste zie ik de beelden voor me die door de Stichting voor Ideële Reclame (SIRE) in een recent tv-spotje zijn gebruikt. De kinderen gaven aan dat respect op alle gebieden een rol speelt, waardoor het een onderwerp is dat voor iedereen begrijpelijk is. Veel gehoorde opmerkingen waren dat je aardig tegen elkaar moet doen; dat iedereen zijn mening mag geven en dat je respect moet hebben voor oudere mensen.
Dit laatste brengt me tot een actueel thema waarover onlangs ook in de Midden Brabant breed werd geschreven: de naamgeving van de nieuwe brug in de Corridor. Een korte peiling door de journalist gaf aan dat onze inwoners nauwelijks een probleem hebben met Alzenaubrug. Dit betekent niet dat er geen respect is voor de gevoelens die opgeroepen worden, vooral bij oudere mensen die aan den lijve de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog, nu ruim 60 jaar geleden, hebben ervaren. Van hen wordt niet gevraagd te vergeten wat er heeft plaatsgevonden, het is juist die boodschap die we jaarlijks rondom 4 en 5 mei willen laten voortbestaan en doorgeven aan de volgende generatie. De Rooise gemeenschap heeft al vroeg van vergeving blijk gegeven door in 1958 een vriendschapsbrug te slaan met de inwoners van Alzenau. Een vriendschap die zich juist vanuit deze waarde verder heeft kunnen ontwikkelen. Nu na 50 jaar doet het rechtstreeks gevoelde appel op het verleden door de naamgeving bij een aantal van onze inwoners nog steeds pijn. Aan de andere kant dwingt de jarenlange verder ontwikkelde vriendschap respect af en verdient het daardoor ook de waardering. Bij de keuze voor de naam heeft juist de figuurlijke brug tussen heden en verleden de doorslag gegeven. Juist op deze historische locatie in ons dorp bij het monument geschonken door onze bevrijders. Het getuigt op deze wijze van een kracht die juist opnieuw respect afdwingt. Medio dit jaar zullen we op gepaste wijze in het kader van de oplevering van het totale plan Dotterbloem hierbij stilstaan. De vereniging van Airborne-vrienden heeft toegezegd hieraan een bijdrage te willen leveren. Ik hoop dan op een brede aanwezigheid van onze inwoners.

En wat gaat het nieuwe jaar ons nog meer brengen? Een korte blik in de toekomst. Ik volsta omwille van de tijd met een opsomming van een aantal in het oog springende zaken: Uitvoering diverse bouwplannen oa Heikant en kerkdorpen (totaal ruim 140 Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 4 van 6

woningen);

Herontwikkeling Rabobank aan de Markt en start (ver)bouwplan de Gouden Leeuw; Oplevering van totale plan Dommeloevers;
Ruim 3 jaar na de start begin 2005 het gereed komen van Ontmoetings en Diensten Centrum Odendael;
Oplevering 2e fase Kerkstraat (afronding winkelcentrum); Besluit over de invulling van het project Kienehoef Besluit over de toekomst van het voortgezet onderwijs ic de huisvesting Start 2e fase revitalisering Bedrijventerrein Nijnsel incl beveiliging de Kampen Opstellen van een structuurvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied; Ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied; Evaluatie toelatings en toewijzingsbeleid kavels en woningen Uitwerking samenwerking met andere gemeenten oa op ICT gebied Uitwerking woonservicepunt de Holm
De reconstructie van de Deken van Erpstraat en aanleg parkeerroute. Ook in de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners zijn er belangrijke momenten die ik niet onvernoemd wil laten:
We verwachten 34 gouden en vijf diamanten bruidsparen te mogen feliciteren; 3 echtparen hopen zelfs hun 65e huwelijksdag te mogen vieren.

Onze gemeentelijke dienstverlening zal verder worden uitgebouwd. Vanaf vandaag zullen we starten met een digitaal loket waar u een tiental producten, zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister kan bestellen. Ook kunt u zo afspraken maken of meldingen doen. Hierbij maken we gebruik van de landelijke standaard DIGID, uw persoonlijke electronische identificatie. Ik hoop dat velen dit loket weten te vinden. Omdat we hiermee direct live gaan en een proeftuin ontbreekt, zal het er in het begin sprake zijn van enige zelflering. Ik zal zo meteen met de onthulling van onze vernieuwde website de officiële start markeren. Ons handelen zal nog meer gericht moeten zijn op het leveren van maatwerk. Dit geldt trouwens voor onze gehele dienstverlening, die het komende jaar een verdere doorontwikkeling zal doormaken. Hierin past prima het streven naar verdere samenwerking met buurgemeenten op een aantal terreinen. Nadat vorig jaar een voorzichtig begin is gemaakt samen met de gemeente Schijndel op het gebied van de brandweer zal er dit jaar samen met acht gemeenten worden samengewerkt op het gebied van ICT. Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 5 van 6

Slot

Dames en heren, in het nieuwe jaar staat weer veel werk op stapel waarvoor we de mouwen zullen moeten opstropen. De organisatie staat er klaar voor om de gestelde doelen te halen.
Graag wens ik onze inwoners, onze verenigingen en stichtingen, onze bedrijven en al degenen die in Rooi actief zijn alle succes toe. Ik wens U en ons de kracht en de wijsheid toe om er ook in dit nieuwe jaar weer iets moois van te maken. Het samen zorgdragen voor een respectvolle Rooise gemeenschap staat hoog op de agenda.

Ik hoop dat U zo net als ik al heeft genoten en nog zult genieten van de muzikale begeleiding van deze receptie die verzorgd wordt door muzikanten van eigen bodem het Wiener Trio ( Jos Brocken viool; Henri Lievens accordeon, Hans vd Boomen piano) oa bekend van hun samenwerking met Thieu Sijbers en de Sjawi's.

"EENVOUDIG EN SNEL: www.sint-oedenrode.nl ! Ik dank u wel.

P.M. Maas,
Burgemeester

Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2008 Pagina 6 van 6