Veilig Verkeer Nederland

Persbericht

Dorpsstraat

Castricum,

Aan de gemeenteraad van Castricum
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum, 1 maart 2008

Geachte dames en heren,
Het bestuur van VVN-CAL wil hierbij haar standpunt toelichten met betrekking tot de herinrichting van de Dorpsstraat te Castricum en haar terugtreden uit de projectgroep " Herinrichting Dorpsstraat Castricum ".

De herinrichting van de Dorpsstraat in de gemeente Castricum kan het best worden getypeerd als een proces dat al decennia gaande is. Van oudsher staat bij herinrichtingen van de Dorpsstraat de automobilist centraal.Voor de zwakste weggebruikers, voetgangers en fietsers waarvoor VVN zich vooral inzet, blijft het gebruikmaken van de Dorpsstraat een onveilige onderneming.

Medio 2007 begon de projectgroep " Herinrichting Dorpsstraat Castricum " met haar adviserende werkzaamheden. Hoewel de uitgangspunten ,zoals geformuleerd en vastgesteld door de Raad dd. 21 juni 2007, onvoldoende waarborg gaven voor de zwakke verkeersdeelnemers heeft VVN-CAL zitting genomen in de projectgroep om te bezien of dit traject alsnog een verkeersveilige eindsituatie kan opleveren.

Wij gaven in de projectgroep onze reacties op de uitgangspunten van de Raad.

1. verhouding in een fietsstraat:
De verkeersdeskundigen van Veilig Verkeer Nederland geven aan dat er binnen de uitgangspunten van de gemeenteraad geen veilige oplossing voor de Dorpsstraat mogelijk is.
Het CROW * heeft in haar uitgangspunten t.a.v. een fietsstraat vastgesteld dat er een juiste verhouding dient te zijn tussen motorvoertuigen en fietsers om een fietsstraat veilig te laten zijn.

In een fietsstraat rijden beduidend meer fietsen dan motorvoertuigen, minstens in een verhouding met een factor twee tot vier, wil deze aan het doel beantwoorden.
Bovendien mag de maximum intensiteit van het autoverkeer niet meer dan ca. 2000 mvt/etmaal bedragen. Op dit moment maken er ca. 6700 mvt/etmaal gebruik van de Dorpsstraat.

2. gelijkvloerse inrichting van gevel tot gevel: Het ontbreken van hoogteverschillen wekt de indruk dat er een winkelerf gerealiseerd gaat worden. Door deze onduidelijkheid zullen gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers, voetgangers, gehandicapten en ouderen.
Door hoge druk van motorvoertuigen zullen (brom)fietsen snel uitwijken naar het voetgangersdeel

Onze bovenstaande reacties vonden in de projectgroep " Herinrichting Dorpsstraat Castricum " geen weerklank zoals u hebt kunnen zien in de presentatie dd. 28 februari 2008.

Het is jammer dat door de uitgangspunten van de gemeenteraad alternatieven en mogelijk veiliger oplossingen buiten beeld zijn gebleven.

Zoals het zich nu laat aanzien gaat de verkeersveiligheid er met de komende herinrichting niet op vooruit en kan VVN-CAL om die reden niet achter het gepresenteerde projectplan staan.

Hoogachtend,

Bestuur VVN-CAL

C.P.v.d. Aar-Schalkwijk, voorzitter

J.M.M. Camps, secretaris


* CROW : het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimten