Time : 10:28:04
Date : 29 February 2008
Sender Name: FAVV-AFSCA

Aviaire influenza : begin van de voorjaarsmigratie

Vanaf 1 maart 2008, met het oog op de voorjaarsmigratie, worden de preventive maatregelen in verband met vogelgriep in België verlengd. De maatregelen houden rekening met de plaats waar de dieren zich bevinden en de wijze waarop ze worden gehouden. Vooral pluimvee in een gevoelig natuurgebied (dit is een gebied waar veel watervogels verblijven) moet extra beschermd worden. Deze gebieden kunnen teruggevonden worden op de website van het federaal Voedselagentschap

( www.favv.be ).

Maatregelen voor professionele pluimveebedrijven

die zich in een gevoelig natuurgebied bevinden:


- verplicht afschermen van het pluimvee

die zich NIET in een gevoelig natuurgebied bevinden:


- verplicht binnen of afgeschermd voederen en drenken van pluimvee

Maatregelen voor particuliere pluimvee- en vogelhouders:

In het ganse land :


- in staat zijn om alle pluimvee binnen de 24 uur af te schermen van zodra het federaal Voedselagentschap deze maatregel zou opleggen

die zich in een gevoelig natuurgebied bevinden:


- verplicht binnen of afgeschermd voederen en drenken van pluimvee en vogels

die zich NIET in een gevoelig natuurgebied bevinden:


- er zijn geen bijzondere maatregelen van toepassing, maar binnen voederen en drenken blijft een goede manier om te vermijden dat wilde vogels worden aangetrokken door de voedselbron.

Het afschermen is en blijft een goede maatregel om contact met wilde vogels te vermijden. Daarom raadt het federaal Voedselagentschap deze maatregel aan voor alle in gevangenschap gehouden vogels en pluimvee in het ganse land, maar een volledige afschermplicht wordt voorlopig nog niet opgelegd.

Iedereen die pluimvee houdt, moet de aangifteplicht respecteren. Dat betekent dat elk vermoeden van de ziekte moet worden gemeld aan een erkende dierenarts die, indien nodig, de nodige stalen zal nemen en de provinciale controle-eenheid van het Voedselagentschap zal verwittigen.

Ter herinnering: de volgende verschijnselen kunnen een aanleiding zijn om uw dierenarts te raadplegen:


- ziektetekens als sufheid, ademhalingsproblemen, oogontsteking bij de dieren,

- een sterke afname van de normale voeder- en wateropname,
- een hoge of abnormale sterfte,

- een abnormale daling van de leg.

Aangezien er op dit ogenblik geen indicaties zijn dat het vogelgriepvirus aanwezig is in de wilde vogelpopulatie en er geen melding is van vogelgriep in die gebieden waar onze trekvogels overwinterd hebben, is een volledige afschermplicht voor ons land niet vereist. Indien er alsnog nieuwe uitbraken zouden worden vastgesteld in ons land of in de nabijheid van ons land, dan zal het federaal Voedselagentschap deze maatregelen herbekijken.

Meer informatie kan u vinden op www.favv.be

contactpersoon voor de pers: pierre cassart 0477 69 35 65

Link to Press Release - NL Link to Press Release - FR