No War

Vijf jaar geweld in Irak = genoeg! 1.000 stappers voor Vrede Brussel - Leuven, zondag 16 maart 2008

Platformtekst 5 jaar geweld in Irak

NATO Game Over
22/03/08

---

Contact-

Vrede vzw:
F. Van Arteveldestraat 35
9000 Gent
Tel: 09/233.46.88
G.S.M.: 0473/51.64.62
vrede@vrede.be

---

Donatie:

001-0365592-75
Melding "16/03"

---

Archief

---

Website hosted by:
Friends of the Earth vzw

Vijf jaar geweld in Irak = genoeg!
1.000 stappers voor Vrede

STOP oorlog en bezetting
VREDE in het Midden-Oosten: NU!

Internationale anti-oorlogsdag Zondag 16 maart 2008


1.000 stappers voor Vrede (9u30 Leuven 17u Brussel) 9u: inschrijven:
9u30 start aan station van Leuven (Martelarenplein) 14u 14u45: mogelijkheid om aan te sluiten in het Park van Tervuren (tram 44)
16u 16u15: mogelijkheid om aan te sluiten aan het trammuseum (lijn tram 44)
17u: aankomst in het Jubelpark/Cinquantenaire

Vredesmeeting (16u 18u)
Vanaf 16u: infostands, muziek en toespraken 17u30: gezamenlijke massa-actie voor vrede (vorming van een reuze vredesteken)

Op 20 maart 2008 zal het vijf jaar geleden zijn dat de Brits-Amerikaanse coalitie een desastreuze oorlog en bezetting is begonnen in Irak. Vandaag zit het land ondergedompeld in een poel van geweld en is het ver verwijderd van duurzame vrede en stabiliteit.

Wereldwijd kwamen miljoenen mensen op straat om zich te verzetten tegen deze oorlog en de daaropvolgende bezetting. De vredesbeweging waarschuwde voor de destabiliserende gevolgen voor de regio. Maar ondanks de chaos die is veroorzaakt blijft de oorlogscoalitie dezelfde rampzalige koers volgen. De bezetting van Irak blijft gehandhaafd zonder een concrete kalender voor terugtrekking en plannen voor een nieuwe oorlog tegen Iran liggen reeds klaar. In de Palestijnse gebieden wordt het internationaal (humanitaire) recht met de voeten getreden, terwijl de regio tot de tanden wordt bewapend.

Het Anti-Oorlogsplatform blijft er op hameren dat voor Irak en het hele Midden-Oosten moet afgestapt worden van een politiek gebaseerd op militaire dreiging of gebruik van geweld.

Problemen en conflicten kunnen enkel opgelost worden door een niet aflatende bereidheid tot dialoog tussen álle belanghebbende partijen én door indringend diplomatiek overleg binnen het kader gecreëerd door het Humanitair Recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

Op zondag 16 maart willen we deze boodschap op een dubbele manier extra dik in de verf zetten:


- We rekenen op 1.000 stappers voor een mars van Leuven naar Brussel (27 km). We marcheren samen als het ware de wereld rond met een duidelijke stem tegen de oorlog en bezetting.


- In het jubelpark is er een vredesmeeting met stands, muziek en toespraken, die uitmondt in een gezamenlijke slotactie

DOE MEE!!!

Platformtekst en meer info: http://www.geenoorlog.be
---

Vrede in het Midden-Oosten: NU!

(Platformtekst 5 jaar geweld in Irak)

Vijf jaar oorlog en bezetting in Irak tonen duidelijk de grenzen en gevaren van een preventieve oorlog en gedwongen democratisering. Het land is meer dan ooit ver verwijderd van duurzame vrede en stabiliteit. De strijd tegen het terrorisme mag geen alibi zijn om universele rechten van de mens uit te hollen.


1) We herinneren aan het illegale karakter van de oorlog van 2003 en de daaropvolgende bezetting. De gevolgen op politiek en humanitair vlak zijn ronduit catastrofaal. De militaire bezettingsmacht slaagt er duidelijk niet in voor stabiliteit en rust te zorgen waar de Iraakse bevolking en de ruimere regio recht op heeft.


2) De Amerikaanse en Britse troepen moeten teruggetrokken worden uit Irak, gekoppeld aan een meer actieve rol voor de Verenigde Naties in de totstandbrenging van een vredesakkoord dat gedragen wordt door de verschillende betrokken partijen. Het engagement van de internationale gemeenschap blijft noodzakelijk ter bevordering van een spoedige heropbouw van Irak en ter bescherming van de menselijke veiligheid van de Irakese bevolking.


3) De oliecontracten die sinds de Amerikaans-Britse bezetting van Irak zijn afgesloten moeten heronderhandeld worden, indien deze nadelig uitvallen voor de Iraakse bevolking.


4) De oorlog in Irak toonde het bestaan aan van geheime akkoorden tussen België en de VS, die het volgens de regering noodzakelijk maakten het gebruik van de Belgische infrastructuur toe te laten - tegen de wil van de bevolking in - in het kader van de Amerikaanse oorlogsactiviteiten in Irak. Wij herhalen dan ook onze eis deze akkoorden dringend op te heffen.


5) De gespannen relatie met Iran vraagt eveneens om een diplomatieke en onderhandelde oplossing. Een volwaardig internationaal non-proliferatiebeleid in de regio is een noodzakelijk onderdeel van een duurzame oplossing. Wij roepen op om dringend werk te maken van de vestiging van een kernwapenvrije zone in heel het Midden-Oosten, inclusief de ontmanteling van het Israëlische nucleaire arsenaal.


6) In de Palestijnse gebieden is de burgerbevolking het belangrijkste slachtoffer van de Israëlische militaire bezetting en de internationale economische sancties. Er moet onmiddellijk een einde komen aan de kolonisatie en annexatie van Palestijns gebied door Israël

Voor Irak en het hele Midden-Oosten moet afgestapt worden van een politiek gebaseerd op militaire dreiging of gebruik van geweld.

Problemen en conflicten kunnen enkel opgelost worden door een niet aflatende bereidheid tot dialoog tussen álle belanghebbende partijen én door indringend diplomatiek overleg binnen het kader gecreëerd door het Humanitair Recht en het Handvest van de Verenigde Naties.

Ondertekenaars

Ondertekenaars platformtekst 16 maart 2008 (op 7 februari 2008)
11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging Aardewerk
ABVV/FGTB
ACW
Amitiés et Fraternité Belgique Irak Artsen voor Vrede
Association Culturelle Joseph Jacquemotte Broederlijk Delen
BRussells Tribunal
Coordination Nationale dAction pour la Paix et la Démocratie Coordination Luxembourgeoise pour la Paix Comac
Composantes des Communautés Arabes en Belgique Conseil de la Jeunesse dExpression Française CSOTAN
De Wereldschool
Friends of the Earth
Forum Nord Sud
FOS - Socialistische Solidariteit Greenpeace
Groen!
Hand in Hand Gent
HVV (Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging) Intal
KP
Lecoto
Links Ecologisch Forum
Mediadoc
MIR-IRG
MOC
Mouvement Chrétien pour la Paix Mouvement Citoyen Palestine Oxfam solidariteit-Solidarité Oxfam Wereldwinkels
Pax Christi
SOLSOC
StopUsa
T Uilekot
Une Autre Gauche
Vrede vzw
Vredesactie
Vrouwen Overleg Komitee

---

22 maart: NATO GAME OVER

Vijf jaar na de start van de oorlog in Irak stappen we, samen met vredesactivisten uit heel Europa, naar het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. We willen de NAVO sluiten om oorlogsmisdaden te voorkomen.

Waarom de NAVO?
Tien jaar lang al voeren we met de campagne Bomspotting actie tegen kernwapens. We willen kernwapens de wereld uit, om te beginnen de NAVO-kernwapens uit België. Onze acties werpen vruchten af. Een meerderheid van de bevolking wil van de kernwapens af. Het Belgische parlement keurde als eerste parlementair orgaan binnen de NATO een resolutie goed om de kernwapens te verwijderen.

Maar de NAVO-kernwapens liggen er nog steeds. Meer zelfs, vooral de VS hebben grootse plannen: de NAVO moet een wereldomspannende militaire alliantie worden, bewapend met een tactisch en praktisch inzetbaar kernwapenarsenaal.

Via de NAVO is Europa betrokken bij de oorlogen in Irak en Afghanistan. Europese landen trainen militairen voor de snelle interventiemacht van de NAVO en dankzij de NAVO hebben de VS nog steeds militaire basissen in Europa die ze gebruiken voor wereldwijde militaire interventies.

De NAVO creëert meer problemen dan ze oplost. Wij willen geen militaire alliantie die de rest van de wereld bedreigt. Daar wordt de wereld niet beter of veiliger van, integendeel.

Wat gaan we doen?
NATO GAME OVER is geen betoging, noch een bosspel, maar een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Omdat de NAVO weigert haar kernwapenstrategie te schrappen en daardoor systematisch het internationaal recht schendt, omdat de NAVO zich veroorlooft overal waar haar belangen worden geschonden militair in te grijpen, nemen we als burgers onze verantwoordelijkheid om te proberen deze misdrijven te stoppen. We proberen het terrein van de NAVO te betreden en er poorten, ramen en deuren te verzegelen. We overtreden dus de wet, om een grote misdrijf te stoppen. Daarin worden we gesteund door het internationaal recht.

We weten dat we niet met open armen zullen ontvangen worden. Actie roept weerstand op. Maar we organiseren ons om de actie geweldloos te houden.

Internationaal?
Wie fundamentele verandering wil in ons veiligheidsbeleid kan dat onmogelijk realiseren enkel vanuit België. Europese samenwerking is noodzakelijk. Daarom is NATO GAME OVER een internationale campagne. Vredesactivisten uit Spanje, Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk, Groot Brittannië,... nemen deel aan NATO GAME OVER. Ze komen uit heel verschillende organisaties die in hun land elk op hun manier werken aan een ander veiligheidsbeleid.

Eén dag van internationale actie is natuurlijk niet genoeg om een verschil te maken. We werken aan meer internationale samenwerking om meer impact te hebben op de militaire interventiepolitiek. Daarom is er na de actiedag van 22 maart 08 ook een internationaal seminarie gepland in Brussel rond militaire globalisering en geweldloos verzet in Europa.

Regionaal
Behalve op de deelname van activisten uit heel Europa, steunt de campagne NATO GAME OVER op de inzet van de regionale groepen. Lokale Bomspottinggroepen geven de campagne een gezicht. Zij bereiden in hun regio de actie voor, maken lokaal promotie, organiseren collectief vervoer. Voor wie grondig voorbereid naar de actie wil vertrekken, organiseren de lokale groepen trainingen NATO GAME OVER. Daar oefenen we technieken en vaardigheden die belangrijk zijn voor het slagen van de actie en bereiden we ons voor op geweldloos omgaan met confrontatiesituaties.

Doe mee!
Wil je deelnemen aan deze geweldloze directe actie? Neem contact op met een regionale groep in uw buurt. Alle info op www.vredesactie.be, of via bomspotting@vredesactie.be, 03 281 68 39.

NATO GAME OVER is een campagne van Vredesactie vzw.