Provincie Gelderland

Arnhem, 4 maart 2008

NIEUWE GRENZEN VOOR GELDERSE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR Streekplanherziening vanaf 25 maart ter inzage

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gedeeltelijk opnieuw te begrenzen. Doel van de herbegrenzing is een 'robuuste' EHS te maken, een netwerk van natuurgebieden waar waardevolle en kwetsbare natuur optimaal kan voortbestaan. In de EHS worden ontbrekende verbindingen tussen natuurgebieden gerealiseerd. De herbegrensde EHS is een fractie (1,4%) kleiner, maar wel robuuster dan nu het geval is. In het Gelderse streekplan uit 2005 was het voornemen voor herziening al opgenomen.

In Gelderland zijn wij zuinig op onze natuur. Om deze natuur te behouden hebben wij in Nederland een structuur aangewezen van natuur- en bosgebieden met daartussen verbindingen. In deze EHS kunnen dieren en planten 'grenzeloos' leven en bewegen. De EHS voor Gelderland is vastgelegd in het streekplan van de provincie Gelderland van 2005.

Provincie financiert ecologische verbindingszones In het besluit van Gedeputeerde Staten zijn robuuste natuurverbindingen opgenomen. Daarbij is de EHS op enkele plaatsen uitgebreid om bepaalde natte natuur levensvatbaar te houden. Ook hebben Gedeputeerde Staten besloten om op elf van de twaalf delen van de EHS, waar rijksfinanciering ophoudt te bestaan, zelf financiering te gaan organiseren zodat deze verbindingen uiterlijk in 2015 worden gerealiseerd. Dit zijn twee locaties bij Lochem (Ampsensche Veld en Berkel), het gebied Hengelose Beek, Montferland (het oostelijk traject van het Grenskanaal), het gebied aan de noordrand van de Veluwe tussen Elburg en IJssel, Volenbeek: een verbinding tussen de Veluwe en het Horsterwold, het gebied Esvelder Beek - Barneveldse Beek, Lunterse Beek, het gebied Lunterse Beek-Rijn en Capreton in de gemeente Zaltbommel.

De EHS-verbinding 'Graafschap' in Zutphen verliest een beschermde EHS-status van de provincie, hoewel de gemeente ervoor kan kiezen om deze natuur alsnog te blijven beschermen. Weinig robuuste delen van de EHS, waar natuur met veel ander grondgebruik verweven is, zijn uit de EHS gehaald. De gemeenten Rheden, Groesbeek, Nijmegen, Arnhem, Zeddam, Barneveld, Renkum, Apeldoorn, Zevenaar en Ede zijn voorbeelden van gemeenten waar de EHS terrein heeft verloren aan bebouwingsmogelijkheden. In deze gemeenten is op enkele plekken het belang van natuur tegen bebouwing opnieuw afgewogen.

In totaal beslaat de EHS bij een definitief besluit van Provinciale Staten in het derde kwartaal van 2008 zo'n 215.000 hectare, in plaats van 215.300 hectare op dit moment.

Afstemming met andere plannen
De herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur is afgestemd op diverse andere plannen, zoals de Wet Ammoniak en Veehouderij. Deze wet legt beperkingen op voor uitbreiding en vestiging van veehouderijen in een bereik van 250 meter rond de zeer kwetsbare gebieden. Bij deze wet is rekening gehouden met de ligging in de EHS. Besluitvorming door Gedeputeerde Staten over de Wet Ammoniak en Veehouderij en de EHS en de inspraak over beide ontwerpbesluiten vindt gelijktijdig plaats. De EHS is daarnaast afgestemd op de begrenzing van de Natura 2000 gebieden. Inhoudelijk ondersteunen de Nationale Landschappen de EHS en vice versa. Herzieningen van het Waterhuishoudingsplan en Reconstructieplannen worden afgestemd op de EHS. Met het oog op de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening stelt de provincie een verordening op zodat gemeenten vooraf weten waar hun bestemmingsplannen in de EHS aan moeten voldoen.

Inspraak
Het besluit van Gedeputeerde Staten betreft een ontwerp-streekplanherziening. De ontwerp-herziening ligt zes weken, vanaf 25 maart tot en met 6 mei 2008, ter visie in de bibliotheek van het provinciehuis, Markt 11 in Arnhem en bij alle Gelderse gemeenten. Ook is de ontwerp-herziening te vinden op internet: http://streekplan.gelderland of via www.gelderland.nl/streekplan.

Iedereen kan gedurende de inspraaktermijn zijn reactie op dit voorgenomen besluit schriftelijk kenbaar maken bij de provincie. Na de inspraakperiode stelt Gedeputeerde Staten op basis van een commentaarnota, de ontwerp-streekplanherziening vast. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de definitieve herziening vast, naar verwachting in oktober 2008.