Tweede Kamer der Staten Generaal

Langetermijnschema en agenda Tweede Kamer

SCHEMA Den Haag, 21 maart 2008

Aan de fractiesecretarissen

De Voorzitter stelt zich voor de komende week het volgende schema voor:

DINSDAG 25 MAART

14.00 uur Vragenuur

Regeling

Stemmingen

15.30 uur VAO Regeling Agressieve Dieren (AO d.d. 12/3)

16.00 uur VAO Sociale veiligheid openbaar vervoer (AO d.d. 13/3)

16.30 uur VAO LMCA spoor en regionaal openbaar vervoer (AO 18/3)

17.00 uur Wijz. Luchtvaartwet; implementatie verordeningen m.b.t.

informatievoorziening over exploitatie door

luchtvaartmaatschappijen (31 232)

WOENSDAG 26 MAART

10.15 uur Wettelijke gemeenschap van goederen (28 867)


1ste termijn K + R

14.00 uur Verdrag inzake rechten van het kind; betrokkenheid kinderen

bij gewapende conflicten (29 976)

16.00 uur Wijz. WEB; colleges van bestuur en raden van toezicht

(30 599)
re- en dupliek

DONDERDAG 27 MAART

10.15 uur VAO Aanpak Antilliaans-Nederlandse risicogroepen

(AO 18/3)

11.15 uur VAO Arbeidsmarktbeleid VWS (AO d.d. 13/3)

11.45 uur VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19/3)

14.00 uur Wijz. Wet milieubeheer; luchtkwaliteitseisen (31 137)

± 15.00 uur EVENTUELE STEMMINGEN n.a.v. een tweetal algemeen

overleggen over artikel 100-brief Tsjaad (AO d.d. 25/3) en

artikel 100-brief Somalië (AO d.d. 27/3)

Hamerstuk, donderdag 27 maart, tenzij zich sprekers melden:


- 31 131 (Wijz. Wet financieel toezicht; uitvoering richtlijn betreffende herverzekering)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2
Vergaderjaar 2008-2009

AGENDA 21 maart 2008Dinsdag 25 maart 14.00 uur

Woensdag 26 maart 10.15 uur

Donderdag 27 maart 10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handhaving 17 050, nr. 349 -de motie-Fritsma over het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde bijstandsgelden
17 050, nr. 350 -de motie-Ulenbelt over het actief aanpakken van iedere fraude in de sociale zekerheid
17 050, nr. 351 -de motie-Nicolaï c.s. over een strikt invorderingsbeleid voor bedragen onder de EUR6000
17 050, nr. 352 -de motie-Spekman c.s. over overheveling van opsporingstaken naar de SIOD

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoedemonitor
24 515, nr. 127 -de motie-Karabulut over de doelstelling om het aantal mensen in armoede de komende jaren te halveren
24 515, nr. 128 -de motie-Karabulut over het bij het vaststellen van de omvang van armoede hanteren van een lage inkomensgrens 24 515, nr. 129 -de motie-Spekman c.s. over kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsheffingen voor werkende armen
Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verslag Europese Top
21 501-20, nr. 381 -de motie-Ten Broeke over de wijze waarop de energie-intensieve bedrijfstakken worden uitgezonderd van het Europese emissiehandelssysteem
21 501-20, nr. 382 -de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over kwalitatieve doelstellingen van de Lissabon-strategie
Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Segway 29 398, nr. 82 -de motie-De Krom/Roefs over het onder voorwaarden verlenen van ontheffing voor gebruik van de Segway 29 398, nr. 83 -de motie-De Rouwe/De Krom over het niet invoeren van een kenteken voor de Segway en de elektrische fiets

Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Capaciteitsanalyse wegen (LMCA)
29 644, nr. 86 -de motie-Roemer/Duyvendak over één integrale landelijke markt- en capaciteitsanalyse voor alle verkeersmodaliteiten 29 644, nr. 87 -de motie-Roemer/Duyvendak over een aanvullende analyse als uitgangspunt voor de gesprekken met de regio's 29 644, nr. 88 (ingetrokken) -de motie-Koopmans/Spies over de milieuefficiëntie, betaalbaarheid en effectiviteit van een sloopregeling voor oude auto's

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WMO De Voorzitter: mw. Kant wenst haar motie op stuk nr. 74 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
29 538, nr. 73 -de motie-Agema over niet besteed Wmo-geld bij gemeenten 29 538, nr. 74 (gewijzigd) -de gewijzigde motie-Kant over casuïstiek onderzoek naar de kwaliteit van de herindicaties
29 538, nr. 75 -de motie-Kant over indicatiestelling en herindicatie middels een persoonlijk gesprek
29 538, nr. 76 -de motie-Van Miltenburg/Ko?er Kaya over het toepassen van de compensatieplicht door gemeenten

Stemming 9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO ingebrekestelling door de Europese Commissie inzake gelijke behandeling 27 017, nr. 39 -de motie-Halsema c.s. over heroverweging van artikel 5, lid 2, van de Algemene wet gelijke behandeling

Stemmingen 10. Stemmingen in verband met:
29 833 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001)

29 833 (bijgewerkt t/m nr. 14)


- nader gewijzigd amendement Mastwijk (14)

- artikel I

- artikel II

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 11. Stemmingen in verband met:
31 114 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)
31 114 (bijgewerkt t/m nr. 6)


- artikelen I en II

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 12. Stemmingen in verband met:
31 247 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische wijzigingen)

31 247 (bijgewerkt t/m nr. 9)


- amendement Van Gent (9, I)

- amendement Van Gent (9, II)

- artikel I

- artikelen II t/m III

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 13. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Kosten kinderopvang
31 322, nr. 13 -de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over uitsluiting van bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag
31 322, nr. 14 -de motie-Van Gent over vasthouden, uitbouwen en uitventen van de regeling voor kinderopvang

Stemmingen 14. Stemmingen in verband met:
30 818 Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)

30 818 (bijgewerkt t/m nr. 30)


- artikelen 1.1 t/m 2.11

- amendement Boelhouwer/Koppejan (30)

- amendement Koppejan c.s. (15)

- artikel 2.14

- artikelen 2.15 t/m 3.3

- amendement De Krom (11)

- amendement Jansen (12)

- artikel 3.4

- amendement Jansen (13) (invoegen nieuwe artikelen)
- artikelen 3.4a t/m 5.24

- amendement Boelhouwer c.s. (22)

- artikel 6.1

- artikel 6.2 en 6.2a

- amendement Boelhouwer c.s. (28)

- artikel 6.2b

- artikelen 6.3 t/m 6.7

- amendement Boelhouwer c.s. (21)

- artikel 6.8

- artikelen 6.9 t/m 6.10a

- amendement Koppejan (17)

- artikel 6.11

- artikelen 6.12 t/m 7.1 t/m 7.1

- gewijzigd amendement Van der Staaij (26,I herdruk)
- artikel 7.2

- amendement De Krom (10)

- amendement Koppejan c.s. (16)

- artikel 7.3

- artikel 7.4

- gewijzigd amendement Van der Staaij (26,II herdruk)
- artikel 7.5

- artikelen 7.6 t/m 8.6

- amendement Koppejan/Boelhouwer (27) (invoegen nieuw hoofdstuk 8a)
- artikelen 9.1 t/m 9.6

- bijlagen

- beweegreden

- wetsvoorstel

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) 30 818, nr. 31 -de motie-Boelhouwer c.s. over een beleidskader voor het verrichten van handelingen gericht op open KWO-systemen 30 818, nr. 32 -de motie-De Krom over wijziging van het begrip "belanghebbende" in de Algemene wet bestuursrecht
30 818, nr. 33 -de motie-Madlener over de vrijstelling van puntbronnen van verontreinigingsheffing

Stemming 16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Nationale Conventie
30 184, nr. 18 (gewijzigd, was nr. 15) -de motie-Duyvendak c.s. over aanpassing van de Leidraad aanwijzing inzake externe contacten rijksambtenaren

17. VAO Regeling agressieve dieren (RAD) (AO d.d. 12/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Arbeidsmarktbeleid VWS (AO d.d. 13/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Sociale veiligheid ov (AO d.d. 13/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Aanpak Antilliaans-Nederlandse risicogroepen (AO 18/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO LMCA spoor en regionaal ov (AO d.d. 18/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 599 23. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht (re-en dupliek)
31 232 24. Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PbEU L204)
31 137 25. Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen))

28 867 26. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
29 976 27. Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (re-en dupliek)

31 131 28. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323)Dinsdag 1 april 14.00 uur

Woensdag 2 april 10.15 uur

Donderdag 3 april 10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Herziening Huisvestingswet
29 624, nr. 5 -de motie-Van der Burg over handhaving van het landelijk vaststellen van de grenzen van huur- en koopwoningen 29 624, nr. 6 -de motie-Madlener/Fritsma over voorrang van ex-asielzoekers bij het verkrijgen van een goedkope huurwoning 29 624, nr. 7 -de motie-Madlener/Fritsma over niet domineren van straten en wijken door een meerderheid van allochtonen

4. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 12/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

5. VAO Tegengaan segregatie in het basisonderwijs (AO d.d.18/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO Schiphol (AO 18/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO Kernenergie (AO d.d. 19/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractieDinsdag 8 april 14.00 uur

Woensdag 9 april 10.15 uur

Donderdag 10 april 10.15 uur


1. Vragenuur


2. Regeling van werkzaamheden


3. Stemmingen

30 902 4. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur
31 009 5. Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met dieren) (voortzetting)


Maandag 21 april 2008 van 10.30 tot 15.30 uur Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.


Recesperiodes Meireces 2008: vrijdag 25 april 2008 t/m maandag 12 mei 2008
Zomerreces 2008: vrijdag 4 juli 2008 t/m maandag 1 september 2008 Herfstreces 2008: vrijdag 10 oktober 2008 t/m maandag 20 oktober 2008 Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009 Krokusreces 2009: vrijdag 20 februari 2009 t/m maandag 2 maart 2009 Meireces 2009: vrijdag 24 april 2009 t/m maandag 11 mei 2009 Zomerreces 2009: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2009 Herfstreces 2009: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2009 Kerstreces 2009: vrijdag 18 december 2009 t/m maandag 11 januari 2010

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

LANGETERMIJNSCHEMA KAMERVERGADERINGEN 2008, nr. 10

21 maart 2008

De Voorzitter verzoekt de leden zich tijdig, voorzien van een reële inschatting van de benodigde spreektijd, in te schrijven voor genoemde onderwerpen.

Dit schema geeft slechts een indicatie van een behandelingstermijn. Daadwerkelijke agendering op het weekschema vindt op vrijdag voorafgaande aan de betreffende week plaats.

Nieuwe onderwerpen zijn met * aangeduid.

25, 26 en 27 maart (week 13)
* VAO Regeling Agressieve Dieren (AO d.d. 12/3)
* VAO Arbeidsmarktbeleid VWS (AO d.d. 13/3)
* VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/3) * VAO Aanpak Antilliaans- Nederlandse Risicogroepen (AO 18/3) * VAO LMCA spoor en regionaal openbaar vervoer (AO d.d. 18/3) * VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19/3)

- 31 137 (Wijz. Wet milieubeheer; luchtkwaliteitseisen)
- 30 599 (Wijz. WEB; colleges van bestuur en raden van toezicht) (re- en dupliek)
- 31 232 (Wijz. Luchtvaartwet; implementatie verordeningen m.b.t. informatievoorziening over exploitatie door luchtvaartmaatschappijen)
- 28 867 (Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) * 31 131 (Wijz. Wet financieel toezicht; uitvoering richtlijn betreffende
herverzekering)

- 29 976 (Verdrag inzake rechten van het kind; betrokkenheid kinderen bij
gewapende conflicten) (re- en dupliek)


1, 2 en 3 april (week 14)
* VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 12/3)
* VAO Tegengaan segregatie basisonderwijs (AO d.d. 18/3) * VAO Schiphol (AO d.d. 18/3)
* VAO Kernenergie (AO d.d. 19/3)

- 31 145 (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens) * 30 819 (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) * 30 645 (Initiatief-Dezentjé Hamming-Bluemink/Tang; rechtsbescherming m.b.t. de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus * 31 116 (Wet deskundigen in strafzaken)
* 31 257 (Wijziging Wet justitie-subsidies)
* 31 065 (Invoeringswet titel 7.13 BW)
* 31 249 (Wijz. Zorgverzekeringswet; verstrekking bijdragen aan zorgaanbieders aan bepaalde groepen vreemdelingen) - 31 038 (Wijz. Natuurbeschermingswet 1998; regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken)
- 31 084 (Wet elektronische bekendmaking) + 31 343 ( Wijz. Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen i.v.m. de elektronische bekendmaking (indien de
voorbereiding zal zijn voltooid)
- 30 853 (Wijz. WEB; deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL))
* 31 270 (Wijz. Wet toezicht accountantsorganisaties; wettelijke controles van
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen) - 31 220 (Uitvoering van richtlijn betreffende de oprichting van naamloze
vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal)

8, 9 en 10 april (week 15)
* 31 085 (Wijz. Algemene wet inzake rijksbelastingen; i.v.m. invoering van een
basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde onroerende zaken)
- 30 902 (Wijz. Gemeente- en Provinciewet; evaluatie van de dualisering gemeente-
en provinciebestuur)
- 30 895 (Drinkwaterwet)
- 31 009 (Initiatief-Waalkens; verbod seks met dieren) (voortzetting)

15, 16 en 17 april (week 16)
- Debat rapport commissie Onderwijsvernieuwingen (onder voorbehoud) (debat met de commissie)