Landschapsbeheer Nederland

Weidevogels winnen bij samenwerking

Landschapsbeheer Nederland, de Bond van Friese
Vogelbeschermingswachten en stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied gaan intensiever samenwerken bij de bescherming van weide­ vogels. Er ligt een verschil van mening over het rapen van kievitseieren maar dat mag de samenwerking op het gebied van weidevo­ gelbescherming niet in de weg staan. De achteruitgang van weidevogels is daarvoor te ernstig. Er is meer dat ons bindt dan ons scheidt. Onder dat motto roepen zij de achterbannen op om bij het zoeken en beschermen van weidevogellegsels nauw samen te werken. Dat draagt bij aan de realisatie van het actieprogramma Een rijk weidevogellandschap van het ministerie van LNV en de maatschappelijke organisaties. Dit actieprogramma heeft als doel de achteruitgang van weidevogels te stoppen.

De samenwerking krijgt onder andere vorm door in pilotgebieden zoals de recent opgerichte weidevogelkring Elburg/Oosterwolde concreet aan de gang te gaan. Deze pilot is een samenwerking van SBNL en Land­ schapsbeheer Gelderland. Ook elders in het land wordt bestaande samenwerking genventariseerd, zorgvuldig vastgelegd en als voorbeeld gebruikt. Op basis van de bestaande regelgeving en met respect voor verschillen in het gedachtegoed tussen mensen is het volgens ons mogelijk om nog meer mensen te motiveren om actief te blijven dan wel te worden als weidevogelbeschermer aldus Mieke van Heuven van Landschapsbeheer Nederland. Er is veel ervaringskennis bij de vrij­ willigers van alle organisaties en die wordt nog te weinig uitgewisseld. Maar mensen weten elkaar soms niet te vinden. Daardoor ontstaat dan overlap in werkgebied met bijbehorende misverstanden. Indien men elkaar wel weet te vinden, is samenwerking vanzelfsprekender, ook al liggen de verschillen van mening soms heel gevoelig. Samenwerken bij beschermen maakt het eerder mogelijk om verschillen van mening over andere zaken te accepteren. Het zijn de weidevogels die hierbij winnen.

Samenwerking tussen alle betrokken partijen is volgens het actieprogramma en de betrokken organisaties een belangrijke randvoorwaarde bij het stoppen van de achteruitgang van weidevogels. Andere essentile punten zijn met name: een gebiedsgerichte aanpak van het weidevogelbeheer, ruimtelijke bescherming van goede weidevogel­ gebieden, voldoende financile middelen, een voor weidevogels effectief beheer en draagvlak voor weidevogels in de samenleving. Het actieprogramma is gepresenteerd op 15 juni 2006. De uitvoering ervan wordt bewaakt door de regiegroep Weidevogelverbond met alle maatschappelijke organisaties, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


---
=====

Meer informatie

Bond van Friese Vogelbeschermingswachten: Willem Bosgra (0511-464867)

Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied: Wubbo de Raad (0318-578357)

Landschapsbeheer Nederland: Aad van Paassen (030-2345010)