Gemeente Andijk


* Gemeenteraden Andijk, Medemblik en Wervershoof nemen eerste fusiebesluit

Gemeenteraden Andijk, Medemblik en Wervershoof nemen eerste fusiebesluit

21 mrt 2008
De gemeenteraden van Andijk, Medemblik en Wervershoof zijn op 20 maart jl. het fusietraject formeel gestart door het nemen van een besluit over het herindelingsontwerp.
Al eerder was een intentieverklaring door de raden ondertekend.

De fractievoorzitters van de gemeenten Andijk, Medemblik en Wervershoof hebben ter voorbereiding de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente vastgesteld. Daarbij is geconstateerd dat de dorpen binnen de nieuwe gemeente goed bij elkaar passen.

Voor de nieuwe gemeente is het behoud van de kwaliteit van de dorpskernen een belangrijk uitgangspunt. Het gaat daarbij om de sociale structuur, maar ook om het behoud van het groene en landelijke karakter van het buitengebied.

Met het vrijwillig samengaan van de gemeenten ontstaat een gemeente van ruim 40.000 inwoners. De verwachting is dat de nieuwe gemeente beter in staat is de dienstverlening aan de inwoners en de ontwikkelingen in de regio op te pakken.

Arhi-procedure
In de vergadering van de drie gemeenteraden is een eerste besluit genomen op grond van de Wet Algemene regels herinrichting (Arhi). In dit besluit is het ontwerp van de nieuwe gemeente beschreven. Afgesproken is in meerdere informatieavonden en met een fusiekrant de inwoners te informeren over de achtergronden van de voorgenomen fusie.

Toelichting op de Arhi-procedure

Wat ging vooraf?
Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij. Voor kleine gemeenten is schaalvergroting onontkoombaar, als zij hun inwoners goed willen blijven bedienen. Bovendien is een grote gemeente een sterkere bestuurlijke en maatschappelijke partner op gebieden die voor inwoners belangrijk zijn, zoals voorzieningen, bedrijvigheid, economie, recreatie, natuur en woningbouw.
Daarom hebben de gemeenteraden van Andijk, Wervershoof en Medemblik in november 2007 besloten te gaan herindelen per 1 januari 2010. Om te kunnen herindelen, moet een procedure uit de wet Arhi gevolgd worden.

Wat betekent Arhi?
Deze letters staan voor Wet algemene regels herindeling.

Hoe ziet de Arhi-procedure er uit?
De eerste stap is het gezamenlijk nemen van een besluit over het herindelingsontwerp. Dit hebben de gemeenteraden van Andijk, Wervershoof en Medemblik gedaan op 20 maart 2008. Vervolgens wordt dit herindelingsontwerp acht weken ter inzage gelegd op de gemeentehuizen. Iedereen heeft de mogelijkheid tijdens deze periode een zienswijze in te dienen. In de huis-aan-huisbladen wordt aangekondigd wanneer de inzagetermijn begint.

Na de inzageperiode wordt het herindelingsontwerp met de zienswijzen en een reactie daarop door de gemeenteraden naar het college van Gedeputeerde Staten (de provincie Noord-Holland) gestuurd. Het college schrijft een zienswijze, en stuurt deze samen met het herindelingsontwerp naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Binnen vier maanden doet de minister een voorstel over de herindeling aan de ministerraad. De ministerraad neemt een besluit, en stuurt dit naar de Raad van State, die een advies uitbrengt.

Dit moet als wetsvoorstel door de Staten-Generaal (Tweede en de Eerste Kamer) worden goedgekeurd. Als dat is gebeurd, is de herindeling op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het wetsvoorstel is goedgekeurd, een feit. Ten minste, als deze goedkeuring is gegeven voor 1 augustus. De goedkeuring wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Andijk, Wervershoof en Medemblik streven naar een herindeling op 1 januari 2010. De Staten-Generaal moet dus vóór 1 augustus 2009 hun goedkeuring hebben gegeven.

Welke invloed heeft de burger op de Arhi-procedure? Burgers kunnen hun zienswijze kenbaar maken, maar hebben geen beslissende stem. Over herindeling wordt bij wet beslist.

Planning Arhi-procedure Andijk, Wervershoof en Medemblik

Onderwerp Tijdstip

1 Eerste Arhi-besluit: gezamenlijk nemen van besluit over herindelingsontwerp

20 maart 2008

2 Termijn van inzage - iedereen heeft acht weken de mogelijkheid een zienswijze in te dienen
april / mei 2008

3 Tweede Arhi-besluit: reactie op zienswijzen en besluitvorming gemeenteraden
juni / juli 2008

4 Opstellen zienswijze door college van Gedeputeerde Staten (de provincie)

Augustus / september 2008

5 Toezending herindelingsadvies (met zienswijze van college van Gedeputeerde Staten) aan de minister van BZK Oktober 2008
6 Voorstel minister aan ministerraad en besluitvorming ministerraad over fusievoornemen
Uiterlijk januari 2009

7 Advisering over fusievoornemen door Raad van State Februari / maart 2009

8 Toezending wetsvoorstel aan Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer) April 2009

9 Behandeling wetsvoorstel in Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer) Mei / juni 2009

10 Plaatsing Staatscourant
Juni / juli 2009

Meer informatie?
Hiervoor kunt u terecht op het gemeentehuis, Middenweg 73, 1619 ZG Andijk, telefoonnummer 0228-595000.

Bent u geïnteresseerd in de tekst van de wet Arhi? Hiervoor kunt u terecht op www.overheid.nl.

Gemeente Andijk | Middenweg 73 | 1619 ZG | info@andijk.nl | www.andijk.nl |