Gemeente Laarbeek


Wmo beleidsplan 2008-2011 de VITALE KERN

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek heeft het Wmo-beleidsplan (Wet maatschappelijke ondersteuning) opgesteld. Het eerste gedeelte, waarin de visie en de kaders werden aangegeven, is al in december 2007 ter inzage gelegd. In dit totale plan zijn ook de uitwerkingen van het Wmo-beleidsplan 2008-2011 opgenomen.

Klik hier om het Wmo beleidsplan 2008-2011 te downloaden download

De Wmo is een redelijk nieuwe wet, waarin de volgende oude wetten en regelingen zijn opgenomen:

* Welzijnswet (officieus wel gedecentraliseerd, maar formeel nog niet)

* Wet voorzieningen gehandicapten (de Wvg);
* de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ;
* een aantal subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a. mantelzorgondersteuning, diensten bij wonen met zorg);
* de openbare Geestelijke Gezondheidszorg (oGGZ).

In januari 2007 zijn de huishoudelijke verzorging en een aantal andere individuele voorzieningen al in werking getreden. Ook is er sinds die tijd een Wmo-loket in het gemeentehuis Laarbeek.

De gemeente is verplicht om een meerjarigbeleidsplan op te stellen. Bij de totstandkoming van dit beleidsplan heeft de Referentiegroep bestaande uit diverse betrokkenen uit Laarbeek- en de werkgroep Wmo meegedacht en feedback gegeven op het Wmo-beleidsplan.

In het Wmo-beleidsplan wordt aangegeven:

* dat de gemeente Laarbeek een brede visie heeft op de Wmo, waarin wonen, werken, welzijn en (gezondheids)zorg in samenhang zijn met elkaar (niet alleen een zorgwet);

* dat de sociale infrastructuur (leefbaarheid en de sociale samenhang) de kracht van de Wmo Laarbeek is en dient te blijven. Dit noemen we de vitale kern;

* dat enerzijds de in de Wmo beschreven zorgvoorzieningen en regelingen ten behoeve van mensen met een beperking uitgevoerd zullen worden. Anderzijds worden deze Wmo-proof gemaakt. De voorzieningen moeten als een springplank fungeren om zelfstandig te kunnen blijven functioneren en om deel uit te kunnen (blijven) maken van de samenleving;

* dat de gemeente de participatie van burgers een essentieel onderdeel van het Wmo-beleid vindt;

* hoe de uitwerking op onderdelen (prestatievelden) is;
* dat het Wmo-beleid en daarmee dit beleidsplan- geen definitief stuk is, maar dat de komende jaren gewerkt wordt aan verdere uitwerkingen, die in overleg met bewoners en/of betrokkenen tot stand zullen komen.

Voordat het college en de raad een definitief besluit nemen, ligt het Wmo- beleidsplan van dinsdag 25 maart tot en met dinsdag 22 april 2008 ter inzage op het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kunt u gedurende de inzagetermijn mondeling of schriftelijk uw zienswijze over dit beleidsplan naar voren brengen.

klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws