Gemeente Harenkarspel


Wethouders nemen ontslag

Hier volgt een verklaring van de drie vertrekkende wethouders van gemeente Harenkarspel. Zij dienden op 25 maart 2008 officieel hun ontslag in. Tot nieuwe wethouders zijn beëdigd wordt het dagelijks bestuur van de gemeente gevormd door burgemeester Brommet en gemeentesecretaris Perton.

Ingezonden

Persverklaring
Op 11 maart heeft de meerderheid van gemeenteraad van Harenkarspel, te weten het CDA en de coalitiepartij AB89, een motie aangenomen waarin ze het vertrouwen in het college heeft opgezegd. We hebben met verbazing en teleurstelling kennis genomen van deze motie. Hoewel de motie ontstaan is in de discussie rond het structuurplan en de portefeuillehouder van het structuurplan namens het college het woord heeft gevoerd, constateren we dat desondanks alleen op basis van de motie/het structuurplan de wethouders naar huis worden gestuurd zonder dat een van ons het structuurplan in zijn portefeuille had.

Tevens hebben we geconstateerd dat diezelfde meerderheid van de raad een onjuiste motie heeft aangenomen, waarbij de koppeling van een motie van wantrouwen aan een ontslagbesluit formeel niet kan. Hierdoor is bij ons enige twijfel gerezen over transparantie en duidelijkheid door de indieners van de motie.

Los van de gang van zaken rond het indienen van de motie, de status en de bedoeling hiervan, betreuren we des te meer het wantrouwen van de meerderheid van de raad. Want we zijn als wethouders in een college gestapt op basis van een coalitie akkoord waarmee AB89, VVD en PvdA unaniem hebben ingestemd. Het college heeft het akkoord vertaald in een vierjarig beleidsprogramma, waarmee een concrete invulling was gegeven aan het coalitie akkoord. Voor de gemeente een nieuwe, verfrissende werkwijze.

We zijn nu halverwege de raadsperiode en hebben op basis van het vierjarig beleidsprogramma al redelijk wat bereikt en veel in gang gezet. In het begin was het duidelijk dat het college last had van dossiers uit de vorige collegeperiode die veel hebben gevraagd van de ambtelijke organisatie, het college en de raad. Nu rijdt de trein en zijn een flink aantal zaken gerealiseerd.

Daarnaast was het college hard bezig om het vierjarig beleidsplan zodanig te actualiseren dat voor de resterende twee jaar voldoende ruimte zou zijn om het merendeel van het programma te realiseren, of er in ieder geval een start mee te hebben gemaakt.

We zijn als nieuw, enthousiast college begonnen aan deze klus. We herkennen ons niet in de uitspraken in de motie waarin gesproken wordt over het gebrek aan open en transparante communicatie. Wij vinden dat we juist wel op veel terreinen de dialoog met de burgers en raad hebben opgezocht. Waar mogelijk hebben we opmerkingen en suggesties met betrekking tot plannen en beleid gewogen en gehonoreerd. Dat zowel college als raad zijn eigen afweging moet maken in het belang van de gemeente, lijkt ons duidelijk.

We betreuren het dat we de klus niet kunnen afmaken.

Marius Kant, Myrthe Scheltema de Heere en Rob Heijmans Harenkarspel, 25 maart 2008

Bovenstaande tekst is door de wethouders ter kennisname aan de media gezonden en op de site geplaatst onder de kanttekening dat dit een standpunt van de wethouders betreft en buiten verantwoordelijkheid van de gemeentelijke organisatie valt.

Het wapen van de gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600