Gemeente Noordenveld

2008

Publicatie week 13 / 2008

Gepubliceerd op: 25 maart 2008


* ONTVANGEN AANVRAGEN

Aanvragen om kapvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn kapvergunning te verlenen:

- Zevenhuisterweg 37 te Nieuw-Roden, het vellen van elf wilgen en vijf esdoorns met herplantplicht

- Raadhuisstraat 1 te Roden, het vellen van vier taxusbomen, zes berken, een spar, en een hulstboom
In verband hiermee ligt de aanvraag met ingang van 26 maart 2008 gedurende twee weken in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze over de aanvragen naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 109, 9300 AC te Roden.

Aanvragen om bouwvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

- Oosterduinen Z65 te Norg, het oprichten van een berging
- Roderwolderdijk 1 te Roderwolde, het oprichten van een werktuigberging

- Kievitsbloem 13 te Roden, het veranderen van een garage in een pedicuresalon

- Beurtschipper 11 te Roden, het vergroten van een woning
- Hoofdstraat 80 te Roderwolde, het veranderen van een berging in een atelier

- Oude Velddijk 23 te Peize, het oprichten van een garage/berging
- Altenaweg 24 te Peize, het vernieuwen van een garage met carport
- Oosterduinen B20 te Norg, het oprichten van een carport
- Hospitaallaan 48 te Veenhuizen, het oprichten van een toegangsruimte en twee foliekassen en legalisatie van een kantine en twee zeecontainers

- Asserstraat 70 te Zuidvelde, het oprichten van een koetshuis
- Helsterland 16 te Roden, het vergroten van een woning
- Heerestraat 54 te Roden, het oprichten van winkelruimte en appartementen

Aanvraag sloopvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor:

- Asserstraat 70 te Zuidvelde, het slopen van twee bijgebouwen
- Klinkenkampweg 24 te Norg, het slopen van een asbesthoudende lijmlaag in de hal van een woning

* PLANPROCEDURES

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn positief te beschikken op een verzoek om vrijstelling voor:
- Hoofdstraat 30 te Roderwolde, het oprichten van een vrijstaande garage
In verband hiermee ligt het verzoek met ingang van woensdag 26 maart 2008 gedurende twee weken in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder hierover schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 109, 9300 AC te Roden.

* VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN/VRIJSTELLINGEN

Kapvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij kapvergunning hebben verleend voor:

- Langeloërweg 59 te Norg, het vellen van twee sparren, 17 maart 2008
- tegenover Vennootsweg 6 te Een, het vellen van twee eiken, 17 maart 2008

- naast Smeulerhof 32 te Veenhuizen, het vellen van een plataan met herplantplicht, 17 maart 2008

- Meerweg 1 te Nietap, het vellen van een berk, 17 maart 2008
- Sandebuur 8 te Roderwolde, het vellen van vier populieren, 17 maart 2008
Binnen zes weken na de achter het perceel genoemde datum kan hiertegen door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC te Roden.

Bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij bouwvergunning hebben verleend voor:

- Esweg 38 te Peize, het veranderen van een woning, 18 maart 2008
- Beekland 11 te Roden, het veranderen van een woning, 18 maart 2008
- Vogelwikke 7 te Roden, het plaatsen van een dakkapel, 14 maart 2008
- De Cloese 37 te Roden, het veranderen van een hobbyruimte, 17 maart 2008

- Berkenlaan 26-28 te Peize, het plaatsen van twee gezamelijke dakkapellen, 17 maart 2008

- Esdoornstraat 5 te Roden, het vergroten van een woning, 14 maart 2008

Sloopvergunningen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij sloopvergunning hebben verleend voor:

- Hoofdweg 6 te Veenhuizen, het slopen van asbesthoudende golfplaten, 18 maart 2008

- Norgerweg 35 te Roderesch, het slopen van een woning, 17 maart 2008

Aanlegvergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een aanlegvergunning is verleend voor:

- het aanleggen van een dam met duiker aan de Zuidveldigerweg te Peest (sectie T. nr. 52)

- het ophogen met grond van een deel van het perceel Hoofdweg 42 te Langelo
Belanghebbenden kunnen hiertegen binnen zes weken na de datum, waarop het besluit is verzonden (13-03-08), een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Overige verleende vergunningen/ontheffingen

De Burgemeester maakt bekend dat hij vergunning/ontheffing** heeft verleend voor:

- het organiseren van dressuurwedstrijden op 26 en 27 april 2008 op het evenemententerrein bij de manege te Norg, 14 maart 2008**

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend voor:

- het venten met planten voor de volleybalvereniging Novok op 22 mei 2008 in Norg en omgeving, 14 maart 2008

- het openstellen op 24 maart 2008 van Auto Century op het perceel Ceintuurbaan Noord 135 te Roden, 17 maart 2008

- het openstellen op 24 maart 2008 van Intersport Superstore Roden op het perceel Gedempte Haven 3 te Roden, 19 maart 2008
- het verbreden van een uitrit bij het perceel Dreesdestraat 22 te Roden, 18 maart 2008.
Binnen zes weken na de achter de plaats vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Ten aanzien van de overige vergunningen** kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester.

* WET MILIEUBEHEER

Vergunning

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

- Allesco Esso Center, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8:4 van de Wet milieubeheer voor een verkooppunt van motorbrandstoffen met verkoopruimte, plaatselijk bekend Groningerweg 61a en 90 (gedeeltelijk) te Peize, kadastraal bekend gemeente Peize, sectie H, nummers 438 (ged.), 40, 604, 101 (ged.) en 102 (ged.)
De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.
- Kregel Norg BV, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge artikel 8:4 van de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een verkooppunt van motorbrandstoffen met verhuisbedrijf, plaatselijk bekend Asserstraat 46 te Norg, kadastraal bekend gemeente Norg, sectie M, nummers 3534 en 1970
De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.

Inzage
De vergunning en de overige van belang zijnde stukken liggen van 26 maart tot 14 mei 2008 in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. Op afspraak kunnen de stukken ook worden ingezien buiten de hiervoor genoemde openingstijden voor het publiek.

Beroep
Gedurende genoemde termijn kan beroep tegen de vergunning worden ingesteld door:

- degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit De vergunning wordt onherroepelijk op 14 mei 2008, tenzij vóór deze datum beroep wordt ingesteld waarbij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep en/of een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Ontwerp-intrekkingsbesluit

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn de volgende milieuvergunning in te trekken op grond van artikel 8.26, lid
1 van de Wet milieubeheer:

- de op 15 december 1993 verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een hondenkennel aan de Hoofdweg 49 te Veenhuizen. De intrekking houdt verband met het feit dat door de vergunninghouder, de heer P. Koops, wordt aangevoerd dat de bedrijfsmatige activiteiten op zijn perceel zijn beëindigd en door hem niet weer zullen worden hervat.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen van 26 maart tot 14 mei 2008 in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage.

Zienswijzen
Gedurende genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp naar voren brengen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden. Degene, die mondeling een zienswijze naar voren wenst te brengen, moet de Vakgroep milieu van de Afdeling Ruimte & Samenleving hiervan tijdig in kennis stellen (tel. 050-502 72 78), zodat een afspraak kan worden gemaakt op welk tijdstip mondelinge zienswijzen kunnen worden gegeven.

* VERORDENING

Verordening Leerlingenvervoer

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de raad in zijn vergadering van 28 februari 2008 heeft besloten tot vaststelling van een nieuwe 'Verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2008'. De verordening is opnieuw vastgesteld omdat voortaan een eigen bijdrage kan worden gevraagd van ouders van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken en in verband daarmee een verzoek hebben ingediend om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten danwel vervoer van huis naar school. De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt. De verordening ligt voor geïnteresseerden ter inzage in het gemeentehuis ter inzage. Deze publicatie vindt plaats naar aanleiding van het bepaalde in de artikelen 139 e.v. van de Gemeentewet.