Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 26 maart 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd

SLOOPVERGUNNINGEN

(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

s-Gravenweg 197, woning voor- en achterzijde uitbreiden.

De Linie 2, hekwerk plaatsen.

Hebriden 7, dakkapel voorzijde aanbrengen.

Fascinatio Boulevard 706, noodlokalen plaatsen.

BOUWVERGUNNINGEN verleend

SLOOPVERGUNNINGEN

Verzenddatum 17 maart 2008:

Franckstraat 22, woning op verdieping uitbreiden.

Verzenddatum 18 maart 2008:

De Linie 2, verbouwen en uitbreiden gezondheidscentrum.

Ringspoor 155, balkon en deur plaatsen achterzijde.

Hoofdweg 45, woning slopen (sloopvergunning).

Handelstraat 25, woning op verdieping uitbreiden.

Burgemeester Verloopstraat 19, berging vernieuwen.

Purmerhoek 52, asbesthoudend zeil verwijderen (sloopvergunning).

Arica 111, dakkapel achterzijde aanbrengen.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, dan kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

Kapvergunningen

aangevraagd

Door de gemeente:

Schollebos thv brug naar Orfeo


1 balsempopulier (Populus siminii) wegens ernstige inrotting stamvoet en omgevingsgevaar. Herplant met 1 balsempopulier.

Burg. Beresteijnlaan thv lichtmast 5


1 gewone es (Fraxinus excelsior westhof glorie) de boom is dood. Herplant met 1 gewone es.

Industriegebied Schollevaar tussen Lylantsebaan en de Schollevaartsedreef

Kandelaberen (zeer sterk snoeien) van 11 treurwilgen (Salix sepulcralis chrysocoma) wegens stamscheuring. Door de kroon sterk in te nemen word voorkomen dat er verdere schade aan de bomen ontstaat. Omdat het om kandelaberen gaat is van geen sprake van herplant.

Burg. Van Dijklaan achterzijde geluidswal

Kandelaberen (zeer sterk snoeien) van 5 treurwilgen (Salix sepulcralis chrysocoma) wegens stamscheuring. Door de kroon sterk in te nemen wordt voorkomen dat er verdere schade aan de bomen ontstaat. Omdat het om kandelaberen gaat is er geen sprake van herplant.

Achterzijde Standaardmolen 22


1 krimlinde (Tilia europea eurchlora) wegens ernstige stamschade tengevolge van blikseminslag. Herplant met 1 krimlinde.

Naast Merellaan 85


1 sierappel (Malus toringo) wegens scheefstand. Herplant met 1 sierappel in het plantseizoen direct volgend op einde werk, waarschijnlijk in november 2009

Kapvergunningen

verleend

Aan overigen:

Pelikaanweg 1


1 schietwilg (Salix alba) wegens overlast. Geen herplant.

Slotlaan 20


1 plataan (kandelaberen)wegens overlast. Geen herplant. Het betreft kandelaberen.

J. Catslaan 49


1 californische cypres(chameaecyrais lawsoniana) wegens overlast. Geen herplant.

De stukken die hier betrekking op hebben, te weten de kapaanvragen, de rooitekeningen en de

conceptbeschikkingen, liggen voor een ieder, gedurende zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum in

het gemeentehuis. In de tijd dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen over de kapaanvragen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Aandachtspunt met betrekking tot de verleende kapvergunningen.

U wordt dringend verzocht om rekening te houden met nesten en broedende vogels, eer u tot vellen overgaat.

Voor wat betreft de verleende vergunningen geldt, dat binnen een termijn van zes weken beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Ingevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 MB een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie over kapaanvragen en/of vergunningen kunt u terecht bij

mw. H. Oranje, tel. 2848637.

U kunt uw bedenkingen ook mondeling indienen of nader toelichten. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken meldt u dit dan uiterlijk 4 weken na publicatie van de conceptbeschikking bij de unit Handhaving en Vergunningen, mw. H. Oranje, tel. 2848637. Er wordt dan in overleg een tijdstip voor een hoorzitting bepaald.

Bovengenoemde stukken waarvoor een procedure vereist is, liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel