Amsterdam Oud Zuid


Samen voor de stad

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geeft gemeenten de taak om te bevorderen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen, en meedoet in de samenleving. Ook mensen met een beperking. De uitvoering van de Wmo gebeurt door alle stadsdelen en de centrale stad. Elk met zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Nu is het tijd om te praten over de gemeenschappelijke visie, ambities en prioriteiten voor de hele stad.

Het stedelijke Wmo-beleid leest u in de nota Samen voor de stad.

Wethouder Eddy Linthorst: "De Wmo daagt ons uit het beleid zodanig vorm te geven en aan te passen dat mensen zich meer kunnen inzetten voor ondersteuning, meedoen en zelfstandigheid. Daar hebben wij u bij nodig, u weet als geen ander waar de belangrijkste knelpunten zitten. Wellicht heeft u ideeën over hoe die het beste opgelost kunnen worden. Daarom nodigen wij u uit om mee te discussiëren over de stedelijke Wmo-nota."

Inspraak

U kunt op drie manieren op de stedelijke nota inspreken:


1. Kom naar de Wmo-bijeenkomst voor inwoners van de stadsdelen Oud-Zuid, Zuideramstel en West op woensdag 9 april 2008 van 19.30-21.30 uur in De Vondelkerk, Vondelstraat 120c. Aanmelden: via de website www.zorgensamenleven.nl of vul de antwoordkaart uit de folder in;


2. Kom op donderdag 24 april 2008 van 19.30-21.30 uur naar de slotinspraakbijeenkomst voor alle Amsterdammers in de Beurs van Berlage;


3. Reageer schriftelijk op www.zorgensamenleven.nl en klik op 'Inspraak op de Wmo-nota'. U kunt het reactieformulier invullen en opsturen.

WMO

Wmo-beleid stadsdeel

Stadsdeel Oud-Zuid heeft inmiddels een eigen Wmo-beleidsprogramma ontwikkeld en besproken met burgers, zorgaanbieders, belangenorganisaties en adviesraden. Het stadsdeel voerde gesprekken met vrijwilligers, mantelzorgers, daklozen en allochtone ouderen en
-vrouwen. Daarnaast waren er drie bijeenkomsten met bewoners, waarbij ook veel waardevolle suggesties werden gedaan. Het Dagelijks Bestuur verwerkt deze suggesties in het beleidsprogramma voor Stadsdeel Oud-Zuid. Na de zomer wordt het programma voorgelegd aan de stadsdeelraad.

Informatie

De stedelijke nota Samen voor de stad kunt u vanaf 26 maart inkijken bij de balies van de stadsdeelkantoren en bij het Loket Zorg en Samenleven aan de J.M. Coenenstraat 4. Ook liggen hier de inspraakformulieren en folders over inspraak van deze stedelijke nota met antwoordkaart voor de inspraakbijeenkomst van 9 april. Kijk ook op www.zorgensamenleven.nl.

Voor vragen over de inspraak en het opvragen van een exemplaar van de nota, kunt u bellen met de Wmo-Helpdesk: tel. 0800 0643 (gratis).

Wmo inspraak