Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

antwoorden op vragen over dons van levende ganzen.

25 maart 2008 - kamerstuk

Directie Landbouw

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


Postbus 20018

2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

22 februari 2008 2070812460 DL. 2008/531 25 maart 2008

onderwerp bijlagen

Kamervragen over dons van levend 3786734 geplukte ganzen
Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die gesteld zijn door de leden Ouwehand (PvdD) en Van Gent (GL) over dons van levend geplukte ganzen.


1
Bent u op de hoogte van het feit dat in Nederland nog steeds producten met dons worden verkocht waarvoor levende ganzen zijn geplukt? 1)

Ja.


2 en 3
Deelt u de mening dat het plukken van levende ganzen voor dons gezien de ernstige aantasting van het welzijn van de betreffende dieren ethisch ontoelaatbaar is? Zo ja, welke activiteiten onderneemt u om producten met dons van levend geplukte dieren uit de Nederlandse winkelschappen te weren en op welke termijn? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot de uitspraak van Eurocommissaris Kyprianou dat het plukken van levende vogels onnodig pijn, leed of letsel veroorzaakt en dit een inbreuk vormt op

artikel 3 van richtlijn 98/58/EG? 2)

Deelt u de mening dat een importverbod voor dons van levend geplukte ganzen mede gezien het veroorzaakte leed, letsel en pijn, conform een verbod op honden- en katten- bont, gewenst is? Zo ja, op welke wijze wilt u dit vormgeven en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

De Europese Commissie is van mening dat het plukken van dons van levende vogels onnodig pijn, leed en letsel veroorzaakt. Ik deel deze mening. Een eenzijdig nationaal importverbod op basis van het Gemeenschapsrecht is niet toegestaan. Het importverbod op honden- en kattenbont betreft een Europees verbod op de invoer van deze producten vanuit landen buiten de Europese Unie.

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 25 maart 2008 DL. 2008/531 2

4
Hoe beoordeelt u de huidige etikettering van producten waarin dons is verwerkt van al dan niet levend geplukte ganzen in relatie tot uw beleidslijn waarin consumenten worden geacht eigen verantwoordelijkheid te dragen voor dierenwelzijn in hun aankoopgedrag? Acht u deze etikettering voldoende voor consumenten om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, welke conclusies verbindt u hier aan?

In Noordwest Europa wordt vrijwel alleen dons en veren als bijproduct van de slachterij gebruikt. Ten aanzien van die producten is het welzijnsaspect niet aan de orde. Uit gegevens van het LEI blijkt dat sinds 2003 dons en veren uit Hongarije niet meer worden ingevoerd in Nederland. Specifieke etikettering van donsproducten in Nederland om onderscheid te maken tussen welzijnsvriendelijk en -onvriendelijk verkregen dons heeft gezien de bovenstaande situatie in Nederland geen grote toegevoegde waarde. Ten algemene merk ik op dat ik initiatieven met betrekking tot dergelijke vrijwillige etikettering toejuich.

5 en 6
Deelt u de mening van Eurocommissaris Kyprianou dat een inbreukprocedure tegen Hongarije en eventuele andere landen waar ganzen levend worden geplukt voor dons gewenst is? Zo ja, op welke gronden acht u inbreukprocedures wenselijk en bent u bereid hieraan een actieve bijdrage te leveren? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt dit zich tot uw streven naar een level playing field op het gebied van productieomstandigheden binnen Europa?

Kunt u aangeven waarom de Europese Commissie nog steeds geen inbreukprocedure is gestart, terwijl dit in antwoord op vragen van K. Buitenweg (Europarlementariƫr GroenLinks) al op 22 februari 2006 is toegezegd? 3)

De Europese Commissie beoordeelt hoe lidstaten te bewegen tot een adequate naleving van de Europese verplichtingen en welke middelen daarvoor worden ingezet. Het is niet gebruikelijk dat de Europese Commissie andere lidstaten en partijen informeert over zulke activiteiten in het traject voorafgaand aan een mogelijke inbreukprocedure. Zodra een inbreukprocedure daadwerkelijk is gestart, maakt de Commissie dit bekend.

7
Kunt u een overzicht geven van alle Europese inbreukprocedures die tegen EU-lidstaten zijn gevoerd op het gebied van dierenwelzijn?

Voor eenieder is deze informatie beschikbaar op de website van het Europese Hof van Justitie (http://curia.eu.int)

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 25 maart 2008 DL. 2008/531 3

8
Bent u bereid de welzijnsproblematiek van de nog voortdurende productie van dons van levend geplukte ganzen in Europa te agenderen voor de vergadering van de Landbouw- en Visserijraad? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn en wat wordt daarbij uw inzet? Zo neen, waarom niet en bent u bereid om op een andere manier de Europese Commissie aan te spreken op haar verantwoordelijkheid om de inbreukprocedure te starten?

Binnen de Europese Unie ziet de Europese Commissie toe op de naleving van Europese regelgeving door de lidstaten. Getuige de reactie van Eurocommissaris Kyprianou heeft deze specifieke welzijnsproblematiek voldoende aandacht van de Commissie. Ik vertrouw op een correcte afhandeling. Ik acht het daarom niet nodig dit in Europa te agenderen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg


1) Llinke soep TV, 16 februari 2008, Nederland 2
2) Antwoord op schriftelijke vraag van K. Buitenweg (Verts/ALE) aan de Commissie (P-2735/05) van
18 juli 2005 http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P- 2005-2735&language=NL

3) http://www.groenlinks.nl/europa/nieuws/Nieuwsbericht.2006-02-27.3541


---- --