Ingezonden persbericht


Persbericht AWT 25 maart 2008

'Stimuleer Open Innovatie in de publieke dienstverlening'

Minder doen is meer laten gebeuren

De overheid kan meer gebruikmaken van de kennis en creativiteit van burgers en van professionals bij gemeenten, zorginstellingen, scholen. Dat verbetert de afstemming van publieke diensten op de behoeften van burgers en verhoogt de kwaliteit. Daartoe moet de overheid professionals en burgers meer ruimte geven en zichzelf beperken tot regievoering. Dat is de strekking van het advies Meer laten gebeuren ­ Innovatiebeleid voor de publieke sector dat de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) vandaag aanbiedt aan Staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De AWT vindt dat innovatie in de publieke sector meer ruimte en meer stimulans verdient. AWT-voorzitter Joop Sistermans: 'Schep voorwaarden voor zelforganisatie. Dat is de voornaamste opgave voor de overheid. Zelforganisatie mobiliseert kennis en ervaring van professionals en burgers. Dan ontstaat een proces van Open Innovatie in de publieke dienstverlening.'

Meer ruimte bieden
Om zelforganisatie te bevorderen, moet de overheid heldere kaders stellen. Doelstellingen, verantwoordelijkheden, spelregels en financiële randvoorwaarden dienen duidelijk te zijn. Het is van belang dat de overheid waar mogelijk aan publieke dienstverleners ruimte biedt om te concurreren en te experimenteren. Ze moet burgers zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen tussen dienstverleners te kiezen, ook wanneer ze met publieke middelen voor diensten betalen.

Prikkels geven
Professionele dienstverleners moeten meer voor innovatie beloond worden. Initiatief en creativiteit verdienen erkenning en rugdekking van bestuurders en politiek. Innovatie mag niet ontmoedigd worden door elke efficiëntieverbetering af te straffen met een onmiddellijke korting op het budget.

Garanties bieden
De overheid moet wel een adequaat niveau van dienstverlening voor iedereen garanderen. Niet alle burgers willen of kunnen immers kiezen tussen aanbieders. Daarom dient de overheid te zorgen voor goede default options. Het zou verder goed zijn als zij minimumeisen formuleert voor kwaliteit en toegankelijkheid. Ook moet ze zorgen voor meer samenhang in de dienstverlening en afstemming tussen dienstverleners.

Leervermogen versterken
Kennis en innovaties moeten sneller doorstromen. Daartoe dient de overheid voor betere mechanismen voor kenniscirculatie te zorgen. Ze kan meer sector- of themagerichte netwerkorganisaties oprichten, zoals in een aantal sectoren al bestaan. Door middel van benchmarking kunnen publieke organisaties hun prestaties vergelijken met die van soortgelijke organisaties in binnen- en buitenland.

AWT
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid Javastraat 42
2585 AP Den Haag

T: 070-3110920

F: 070-3608992

E: secretariaat@awt.nl