Ministerie van Financiën

Onderzoek beleggingsverzekeringen

Brief | 25-03-2008 | nr FM08-762

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ons kenmerk: FM 2008-00762 M

Geachte voorzitter,

Met deze brief wil ik uw kamer nader informeren over het contact dat ik op zou nemen met de Stichting Verliespolis en de Consumentenbond naar aanleiding van de onduidelijkheid die was ontstaan over het feitenonderzoek naar beleggingsverzekeringen. Ik heb contact gehad met de Stichting Verliespolis en Consumentenbond en heb uitgelegd hoe het onderzoek er uit komt te zien en dat dit aansluit bij de afspraken die vorig jaar daarover zijn gemaakt. Hun inzicht in de opzet van het onderzoek en het rapport is daarmee verbeterd.

Ik betreur de onduidelijkheid die is ontstaan omtrent het onderzoek en wil deze onduidelijkheid wegnemen door bij deze het doel, de werkwijze en rapportage van het onderzoek nader toe te lichten. Het feitenonderzoek beoogt inzicht in de ontwikkeling van de markt voor beleggingsverzekeringen te geven en de producten in die markt te beschrijven aan de hand van relevante productkenmerken. In het rapport zullen vier productcategorieën worden onderscheiden waarvoor de structuur van het product wordt beschreven, de relevante productkenmerken en de risico's die daaraan zitten voor de polishouder.

De markt voor beleggingsverzekeringen kent meer dan 1000 producten. Daarom is voor een diepgaand feitenonderzoek een selectie van 50 producten gemaakt. De selectie van de maatschappijen die deel uitmaken van steekproef is gebaseerd op het marktaandeel van deze maatschappijen. Hiervoor is gekozen, zowel uit het oogpunt van praktische haalbaarheid als uit het oogpunt van inzichtelijkheid. Voor de geselecteerde producten zal in ieder geval worden aangegeven hoeveel kosten en overlijdensrisicopremies worden gerekend, en hoe de kosten in rekening worden gebracht. De waardeontwikkeling van een beleggingspolis wordt bovendien bepaald door een veelheid aan factoren (premiebetaling, instapmoment, persoonskenmerken). Daarom worden op basis van een aantal standaard situaties (maatmensen) per product berekeningen gemaakt. In een bijlage zal een overzicht worden gegeven van de namen van de vijftig geselecteerde producten en verzekeringsmaatschappijen met daaraan gekoppeld een beschrijving van de hierboven genoemde productkenmerken.

Daarnaast beoogt het onderzoek ook polishouders duidelijkheid te bieden omtrent hun eigen polis en of zij wellicht aanspraak maken op compensatie volgens de aanbeveling van de Ombudsman. Het feitenonderzoek is gebaseerd op standaard situaties (maatmensen) voor een selectie van producten en biedt daarmee aanknopingspunten voor polishouders om hun eigen polis te beoordelen. Om polishouders waarvan het product niet in de selectie is opgenomen nader handvatten aan te reiken, overweeg ik om op basis van het rapport een lijst met alle bekende beleggingsverzekeringsproducten te (laten) maken en deze in te delen in de vier productcategorieën die beschreven staan in het rapport. Dit kan overigens pas na oplevering en in aanvulling op het rapport. Als uiterste maatregel zou ook overwogen kunnen worden om de selectie van producten nader uit te breiden als het rapport hiertoe aanleiding geeft. Het verdient echter de voorkeur om hiertoe te besluiten als het huidige rapport is afgerond, zodat verdere vertraging voorkomen kan worden.

Overigens zullen de waardeoverzichten die verzekeraars dit voorjaar naar hun klanten sturen om hun klanten te informeren over de waardeontwikkeling van hun polis, ook handvatten bieden om hun eigen situatie te beoordelen. In het onderzoek wordt aangesloten op de kostencategorieën conform de modellen de Ruiter op basis waarvan de verzekeringsmaatschappijen hun klanten informeren.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat ik de ontwikkelingen in de markt voor beleggingsverzekeringen nauwgezet volg. Ik onderhoud voortdurend contacten met alle partijen en sta open voor verdere gesprekken die kunnen bijdragen aan goed verloop van het verdere proces.

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

Wouter Bos
Meer informatie


* Brief aan de Tweede Kamer
Bijlage | 25-03-2008 | PDF bestand, 18.0 kb
http://nl.sitestat.com/mvf/minfin/s?pdf.actueel.kamerstukken.2008.03.fm08-762&ns_type=pdf&ns_url=http://www.minfin.nl/binaries/minfin/assets/pdf/actueel/kamerstukken/2008/03/fm08-762.pdf