Gemeente Franekeradeel


Officiële bekendmakingen 26 maart 2008, Franeker Courant

Wet Milieubeheer

Melding
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 8.41van de Wet milieubeheer bekend, dat in december 2007/maart 2008 meldingen zijn binnengekomen van:

* J.D. Westra, Wommerlserweg 83 te Tzum. Een melding op grond van Besluit landbouw milieubeheer en het Activiteitenbesluit voor het vergroten van de ligboxenstal;

* R. Veldman, Deersum 2 te Achlum. Een melding op grond van het Activiteitenbesluit (type B) voor een bovengronds propaanreservoir;

* Maatschap Andringa, Sedyk 1 te Oosterbierum. Een melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting met een aardappelloods.

Omdat bovengenoemde besluiten gebaseerd zijn op algemeen geldende regels en voorschriften (8.40 amvb's ) die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van beroep. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig de Woningwet bekend dat in de periode van
13-03-2008 t/m 18-03-2008 de volgende lichte en reguliere bouwaanvragen zijn binnengekomen:

* Leeuwarderweg 12 te Franeker bouwen van een garage (wijziging op reeds verleende vergunning)

* Schalsumerweg 71 te Franeker bouwen van een garage
* Zilverstraat 26 te Franeker verbouwen /renoveren van een pand
* Zilverstraat 24 en 26 te Franeker plaatsen van een trap in het bolwerk

* De Wieken 25 te Franeker vergroten van een garagebedrijf
* Lutje Lollum 1 te Franeker intern veranderen van het stalgedeelte
* Kavel 13 Franeker Zuid te Franeker bouwen van een woning met aanbouw

* Hertog van Saxenlaan 80 te Franeker plaatsen van een reclamezuil
* Getswerdersyl 1 te Sexbierum bouwen van een schuur (legaliseren)
* Noord 100 - 106 te Franeker plaatsen van reclame-uitingen en zonwering (legaliseren)

* Breedeplaats 6 te Franeker aanbrengen van reclame-uitingen en zonwering (legaliseren)

* Zilverstraat 50 te Franeker aanbrengen van zonwering (legaliseren)
* Dijkstraat 63 tw Franeker plaatsen van reclame en zonwering (deels legaliseren)

Deze bouwaanvragen worden behandeld in de welstandscommissie. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar en vinden op maandagmorgen in de oneven weken van 9.30 - 11.00 uur plaats in het gemeentehuis. U bent hierbij van harte welkom! Wilt u weten wanneer een bouwplan wordt behandeld, kijkt u dan op de website www. franekeradeel.nl.

Wij attenderen u er op dat tegen een aanvraag om bouwvergunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend na het verlenen van de bouwvergunning.

Verleende vergunningen 13-03-2008 t/m 18-03-2008

Reguliere aanvraag

* Dijkstraat 40 te Franeker aanbrengen van reclame 03-13-2008

Indien u het niet eens bent met één van bovengenoemde besluiten, kunt u binnen zes wekenna verzending van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Het bezwaarschrift dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: naam en adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
* de gronden van het bezwaar;

* een ondertekening.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Ook dient u een kopie van het bezwaarschrift te overleggen.

Sloopaanvraag

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 13 maart 2008 de volgende aanvraag voor een sloopvergunning is binnengekomen:
* Zeedijk, nabij Koehool, het slopen van een bunker.

Besluiten college van b & w 19 maart 2008

Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst en mandateringsbesluit Waddenglas.
Besluit:

* De samenwerkingsovereenkomst Waddenglas definitief bekrachtigen en ondertekenen op 2 april as.

* Wethouder Twerda benoemen tot stuurgroeplid namens de gemeente overeenkomstig het mandaterings-besluit / bijlage 6 van de Samenwerkingsovereenkomst Waddenglas en wethouder Miedema als diens plaatsvervanger.

* Een afgevaardigde van afdeling RON aanwijzen als afgevaardigde van de gemeente in de projectgroep Waddenglas.

* Uit de gemeentelijke organisatie de projectmanager voor Waddenglas aanwijzen.

Telecommunicatieverordening.
Besluit:
De gemeenteraad voorstellen Telecommunicatieverordening in te trekken en te vervangen door bijgaande versie.

Begrotingswijzigingen.
Besluit:
De 30e t/m 34e begrotingswijziging conform aan de raad aanbieden.

Invoering nieuwe openingstijden.
Besluit:
Akkoord gaan met wijziging van de openingstijden per 14 april 2008.

Voorstel VNG tot wijziging model APV.
Besluit:

* Standpunt innemen dat het VNG voorstel tot wijziging van de APV voor een deel aanknopingspunten biedt om de APV verder te dereguleren.

* Gemeenteraad voorstellen om de APV te wijzigen.

Subsidieverzoek Alphatrots.
Besluit:
Geen bijdrage aan stichting Alphatrots toekennen.

Twee subsidieverzoeken voor de Sint-Martinuskerk te Tzummarum.
Besluit:

* Het subsidieverzoek voor het vernieuwen van de inrichting van de Sint-Martinuskerk te Tzummarum afwijzen;

* Het subsidieverzoek voor de uitbreiding van het Van Dam orgel in de Sint-Martinuskerk te Tzummarum afwijzen.

Renovatie voetbaltrainingsveld te Tzum.
Besluit:

* Een krediet van EUR 39.400,00 beschikbaar stellen voor het laten uitvoeren van een toplaagrenovatie incusief vervanging drainage + verlichtingsinstallatie van het voetbaltrainingsveld te Tzum.
* Dit krediet dekken uit de post "Onvoorzien éénmalig".

Renovatie kaatsveld te Tzummarum.
Besluit:

* Een krediet van EUR 44.625,00 beschikbaar stellen voor het laten uitvoeren van een toplaagrenovatie incl. vervanging drainage van het kaatsveld te Tzummarum.

* Dit krediet dekken uit de post "Onvoorzien éénmalig".

Rapport Quick Scan Rekenkamercommissie Franekeradeel afhandeling planschadeaanvragen.
Besluit:

* Instemmen met bijgaand ontwerp-raadsvoorstel.
* Raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Verzoek onderzoek draagvlak afvaloven Harlingen. Besluit:

* Niet mee werken aan het verzoek en de stichting afvaloven.
* Dit meedelen middels bijgevoegde brief.

Rectificatie

In de publicaties van 12 maart 2008 is aangegeven dat burgemeester en wethouders voornemens zijn met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor de herinrichting van de Professorenbuurt te Franeker (betreft aanpassingen aan de bestaande infrastructuur en groenvoorzieningen). Nadere toetsing heeft echter uitgewezen dat geplande werkzaamheden passend zijn binnen de voorschriften van het bestemmingsplan, zodat er geen vrijstellingsprocedure noodzakelijk is.

Voorbereidingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 6 maart 2008 heeft verklaard, dat voor wat betreft:
* het gebied Franeker - Oost een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid,

een en ander overeenkomstig de bij het besluit behorende kaart.

Het voorbereidingsbesluit treedt met ingang van donderdag 27 maart 2008 in werking.

Het raadsbesluit en de bijbehorende kaart ligt met ingang van donderdag 27 maart 2008 tijdens openingstijden van het Gemeentehuis, Harlingerweg 18 te Franeker, op de afdeling Bouwen en Milieu voor een ieder ter inzage.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Verzoek om aanlegvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 11 maart 2008 het volgende verzoek is binnengekomen:

* het aanleggen van een recreatief fietspad nabij Tritzum (kadastraal bekend gemeente Tjum, sectie G, nummer 373).

Wij attenderen u er op dat tegen de aanvragen geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend na het verlenen van de vergunning.

Franeker, 26 maart 2008.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.

Vrijstelling

De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders, voornemens zijn:
met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:

* Uit breiden van een minicamping op het perceel Franekerweg 30 te Tzum

Op grond van het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 27 maart 2008 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunt u aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijzen mondeling naar voren brengen, of telefonisch op nummer 0517-380449.

Franeker, 26 maart 2008.
De burgemeester voornoemd,
M.J. Haveman.