Gemeente Franekeradeel


Officiële bekendmakingen 19 maart 2008, Franeker Courant

Inspraak Voorontwerpbestemmingsplan "Franeker - 't War / Witzens / Keningspark"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan "Franeker - 't War / Witzens / Keningspark" met bijbehorende stukken in het kader van inspraak met ingang van 20 maart 2008 gedurende zes weken tijdens openingstijden van het Gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan "Franeker - 't War / Witzens / Keningspark" geeft een planologisch-juridische regeling voor de gebieden 't War, Witzens en Groot Lankum/Keningspark. Het gebied wordt begrensd door de rijksweg A31 aan de noordzijde, het Filosofenpad aan de westzijde, het GGZ-terrein aan de zuidzijde en de woonwijken Kaatsersbuurt en Sexbierumerplan aan de oostzijde.

Het plan richt zich in hoofdzaak op het actualiseren van de bestemmingsregeling van bestaande functies en activiteiten. Dit betekent dat het bestemmingsplan hoofdzakelijk een beheersfunctie heeft. Verder wordt ook een aantal ontwikkelingen meegenomen, waarvan de meeste inmiddels met behulp van een vrijstellingsprocedure zijn gerealiseerd. Deze ontwikkelingen krijgen in het bestemmingsplan een op maat gemaakt juridisch-planologisch kader.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker. Degene die mondeling zijn zienswijze kenbaar wil maken kan zich, gedurende de termijn van terinzagelegging van het plan, wenden tot de heer C. Tasma van de afdeling Bouwen en Milieu (telefoon 0517-380433).

Verkeersbesluit

Burgemeester & wethouders van Franekeradeel maken bekend dat met ingang van 20 maart '08 bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker, gedurende zes weken voor belanghebbenden het verkeersbesluit ter inzage ligt, betreffende het opnieuw openstellen van de Hulk te Franeker voor alle verkeer. Gedurende een proef van een jaar is de Hulk middels een tweetal palen afgesloten geweest voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Op basis van een evaluatie blijkt dat er onvoldoende draagvlak onder de bewoners is voor de afsluiting. De paaltjes zullen medio april worden verwijderd.

De aandacht wordt erop gevestigd, dat degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde termijn bij ons een bezwaarschrift indienen.
Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en te zijn voorzien van naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Goedkeuring bestemmingsplan "Partiële herziening van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie"

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 6 maart 2008, kenmerk 00746380, het bestemmingsplan "Partiële herziening van het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kie" hebben goedgekeurd.

Met het bestemmingsplan wordt beoogd een planologisch-juridische regeling voor het bedrijventerrein Kie gelegen aan de zuidwestzijde van Franeker. De huidige planologisch-juridische situatie ten aanzien van het plangebied dient te worden herzien als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving, het inmiddels vastgestelde beeldkwaliteitsplan en als gevolg van veranderende inzichten ten aanzien van windmolens.

Het besluit van Gedeputeerde Staten, het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 maart 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 'S GRAVENHAGE, door een belanghebbende die, overeenkomstig art. 27 eerste of tweede lid Wet op de Ruimtelijke Ordening, aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in te dienen bij Gedeputeerde Staten.

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt, ingevolge artikel 28 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig de Woningwet bekend dat in de periode van
06-03-2008 t/m 12-03-2008 de volgende lichte en reguliere bouwaanvragen zijn binnengekomen:

* Reinder Terpstralaan 6 te Franeker bouwen van een zwembad
* Leeuwarderweg 3 te Franeker bouwen van een garage/berging met dakterras

* Zuiderkade 20 te Franeker plaatsen van een terras met windschermen (tijdelijke vergunning)

* Camstrawei 8 te Firdgum bouwen van een rijhal
* Leane 5 te Herbaijum plaatsen van kuil- en mestopslagbakken
* Hegesylsterwei 16 te Tzummarum bouwen van een koelcel en een stallingsruimte

* Dongjumerweg 1 te Boer uitbreiden van een pluimveestal en het bouwen van een pluimveestal

* Noord 45 te Franeker aanbrengen van reclame-uitingen (legaliseren)
* Noord 62 te Franeker aanbrengen van reclame-uitingen en een markies (legaliseren)

Deze bouwaanvragen worden behandeld in de welstandscommissie. De vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar en vinden op maandagmorgen in de oneven weken van 9.30 - 11.00 uur plaats in het gemeentehuis. U bent hierbij van harte welkom! Wilt u weten wanneer een bouwplan wordt behandeld, kijkt u dan op de website www. franekeradeel.nl.

Wij attenderen u er op dat tegen een aanvraag om bouwvergunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend na het verlenen van de bouwvergunning.

Verleende vergunningen 06-03-2008 t/m 12-03-2008

Reguliere bouwvergunningen

* Jan Reitsmastraat 14 te Franeker maken van een muurdoorbraak 2008-03-06

* Van Ghemmenichstraat 22 te Franeker veranderen van de dakpannen 2008-03-10

* Hearewei 24 A te Sexbierum bouwen van een berging tbv skelterbaan 2008-03-10

* A Kuyperstraat 1 te Franeker vergroten van een berging tot keuken 2008-03-11

* Dijkstraat 45 te Franeker aanbrengen reclame-uitingen 2008-03-11
* De Wieken 29 te Franeker bouwen van een bedrijfspand met kantoor 2008-03-12

* Rietbuurt kavel 57 Franeker Zuid te Franeker bouwen van een woning 2008-03-12

* Bjirmenstate te Sexbierum plaatsen van een kunstwerk 2008-03-12
* Slachtedijk 4 te Tzum veranderen van een ligboxenstal in een zorgboerderij 2008-03-12

* Dijkstraat 15 te Franeker aanbrengen van reclame-uitingen (legaliseren) 2008-03-07

* Prins Hendrikkade 10 te Franeker plaatsen van 3 vlaggenmasten (legaliseren) 2008-03-10

* Dijkstraat 8 te Franeker plaatsen van reclame-uitingen 2008-03-10 (legaliseren)

Lichte bouwvergunning

* Lutje Lollum 1 te Franeker veranderen van de woning 2008-03-06

Reguliere bouwvergunning 1e fase

* Rietbuurt kavel 56 te Franeker bouwen van een woning 2008-03-12
* Kade 1 te Sexbierum vergroten van een hotel (verdieping) 2008-03-12

* Rietbuurt Franeker Zuid kavel 54 te Franeker bouwen van een woning met garage 2008-03-12

Sloopvergunning

* Smidssteech 2 te Tzummarum verwijderen van asbesthoudende dakplaten van de schuur 2008-03-12

Indien u het niet eens bent met één van bovengenoemde besluiten, kunt u binnen zes wekenna verzending van dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB te Franeker. Het bezwaarschrift dient tenminste de volgende onderdelen te bevatten: naam en adres van de indiener;

* de dagtekening;

* een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
* de gronden van het bezwaar;

* een ondertekening.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, Sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. Ook dient u een kopie van het bezwaarschrift te overleggen.

Vrijstellingen

De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders, voornemens zijn:
met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:

* het bouwen van een woning op het perceel Marten van der Hemlaan 16 te Franeker.

De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders, voornemens zijn:
met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:

* het oprichten van 4 woningen op de percelen Ds. Dijkstraweg 24 t/m 30 te Hitzum;

* het oprichten van 2 woningen op de percelen Ds. Dijkstraweg 22 en 32 en bijgebouwen op de percelen Ds. Dijkstraweg 22 t/m 32 te Hitzum;

* het bouwrijp maken van de percelen Ds. Dijkstraweg 22 t/m 32 te Hitzum en de aanleg van een weg ten behoeve van de bouw van 6 woningen;

* het vergroten van een ligboxenstal op het perceel Rijksweg 11 te Herbaijum.

Op grond van het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 20 maart 2008 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunt u aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijzen mondeling naar voren brengen, of telefonisch op nummer 0517-380449.

Burgemeester en wethouders maken bekend zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan voor:
* De uitbreiding van een pluimveehouderij(neventak) op het perceel Camstrawei 27 te Firdgum.

Op grond van het bepaalde in artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de hierop betrekking hebbende stukken met ingang van 20 maart 2008 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen en Milieu, Harlingerweg 18 te Franeker. Gedurende genoemde termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel, Postbus 58, 8800 AB Franeker.
Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kunt u aan de balie van de afdeling Bouwen en Milieu nadere informatie verkrijgen en/of uw zienswijze mondeling naar voren brengen, of telefonisch op nummer 0517-380166.

Franeker, 19 maart 2008
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.