Gemeente Franekeradeel


Officiële bekendmakingen 5 maart 2008, Franeker Courant

Zienswijzen vrijstellingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat géén zienswijzen zijn binnengekomen inzake de navolgende vrijstellingsprocedures:

met toepassing van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening:
* verbouwen van een ligboxenstal tot zorgboerderij op het perceel Slachtedijk 4 te Tzum;

met toepassing van artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening:
* vergroten van een berging tot keuken op het perceel A. Kuyperstraat 1 te Franeker.

Besluiten college van b & w 26 februari 2008

Milieujaarprogramma 2008.
Besluit:
Het Milieujaarprogramma 2008 vaststellen en deze ter kennis brengen in de raadscommissie van 20 maart 2008.

ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)-subsidies. Besluit:
Bij de provincie een nieuw subsidieverzoek indienen om de nog beschikbare ISV1 en 2 gelden toe te kennen aan de wijkverbetering van de Professorenbuurt.

Verordening leerlingenvervoer Franekeradeel.
Besluit:

1. Het drempelbedrag in het leerlingenvervoer voor iedereen gelijkstellen op het bedrag van een jeugdkaart van 1 ster openbaar vervoer.

2. Instemmen met de memorie van toelichting verordening leerlingenvervoer gemeente Franekeradeel.

Fries Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2006- 2010. Besluit:

1. Subsidievaststelling voor 2007 aanvragen.
2. Gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden 2007 fiatteren.

Verzoek van Platform Detailhandel Nederland om verbod op geprepareerde voorwerpen in de APV op te nemen.
Besluit:
Standpunt innemen dat een verbod op geprepareerde voorwerpen niet wenselijk is en de Raad hierover informeren.

Franeker 5 maaart 2008.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
M.J. Haveman, burgemeester.
H.J.J. de Jong, secretaris.