Gezondheidsraad
Health Council of the Netherlands

Datum : 25 maart 2008

Persbericht Beschermen tegen ioniserende
straling op de werkplek kan soms ook zonder persoonlijke metingen

Tot voor kort droegen alle werknemers op werkplekken met apparatuur die ioniserende straling afgeeft een meetinstrument bij zich, dat de persoonlijke stralingsdosis registreert. Inmiddels beperken steeds meer instellingen individuele metingen echter tot werknemers die een reële kans op blootstelling hebben. Is er bezwaar tegen deze ontwikkeling? Nee, oordeelt de Gezondheidsraad, in een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet verplicht persoonsdosimeters alleen bij een bepaalde blootstelling. Is die er niet, dan zijn geen gezondheidsrisico's te verwachten, en is een dosimeter ook niet nodig. Wel is het aan te raden de werknemers die geen dosimeter hoeven te dragen, maar die in bijzondere omstandigheden wel blootgesteld kunnen worden, als aparte categorie werknemers te beschouwen. Zo kunnen voor hen relevante veiligheidsmaatregelen genomen worden. Individueel meten van de hoeveelheid ioniserende straling waaraan werknemers blootstaan is een belangrijk instrument in het complete pakket van beschermings- maatregelen. De inspanning die dat vergt moet echter wel opwegen tegen de te voorkomen gezondheidsschade. Bij werknemers die vrijwel niet worden blootgesteld is het dragen van een persoonsdosimeter en het registreren van de individuele stralingsdosis niet nodig ­ noch wettelijk noch gezondheidskundig. Het soepeler beleid dat zich de laatste jaren in diverse instellingen heeft afgetekend is dus verantwoord. Dat wil niet zeggen dat geen enkel beleid noodzakelijk is voor werknemers die in instellingen werken met apparatuur die straling uitzendt, maar die doorgaans nauwelijks worden blootgesteld. Zo kunnen zich op zo'n werkplek incidenten voordoen die ook deze werknemers onverwacht blootstellen aan straling. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om deze werknemers als een specifieke groep te beschouwen en voor hen een aantal passende beschermingsmaatregelen te nemen. Routinematige persoonsdosimetrie is voor hen niet nodig, maar het continu meten van het stralingsniveau in de werkomgeving is wel gewenst. Verder formuleert de raad een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ervoor te zorgen dat werknemers worden ingedeeld in de juiste categorie in relatie

Bezoekadres Postadres Parnassusplein 5 Postbus 16052
2511 VX Den Haag 2500 BB Den Haag Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23 E-mail:info@gr.nl www.gr.nl

Gezondheidsraad
Health Council of the Netherlands

Pagina : 2

tot de stralingsbeschermingsmaatregelen. Betrokkenheid van een deskundige op het Persbericht gebied van de stralingsbescherming is daarvoor bijvoorbeeld van groot belang. Samenstelling commissie:
· prof. dr. M. de Visser, vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag, hoogleraar neuromusculaire ziekten, Universiteit van Amsterdam, voorzitter · dr. L.M. van Aernsbergen, fysicus, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, adviseur · prof. dr. J.J. Broerse, emeritus hoogleraar medische stralenfysica, Leids Universitair Medisch Centrum · dr. F.R. de Gruijl, biofysicus, Leids Universitair Medisch Centrum · prof. dr. M.G.M. Hunink, hoogleraar klinische epidemiologie en biostatistiek, Erasmus MC Rotterdam · ir. Chr.J. Huyskens, stralingsfysicus, Technische Universiteit Eindhoven · dr. A. Keverling Buisman, fysicus, Schoorl, adviseur · prof. dr. A.J. van der Kogel, hoogleraar radiobiologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud · prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk, hoogleraar klinische fysica, Universitair Medisch Centrum Utrecht · prof. dr. J.W. Leer, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud · prof. dr. ir. P.H.M. Lohman, emeritus hoogleraar stralengenetica en chemische mutagenese, Universiteit Leiden · ir. L.W. Meinders, Inspectie voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur · prof. dr. D. van Norren, hoogleraar oogfysica, Universiteit Utrecht · prof. dr. W.F. Passchier, hoogleraar risico-analyse, Universiteit Maastricht · prof. dr. T.J.F. Savelkoul, hoogleraar medische toxicologie en stralingshygiëne, Leids Universitair Medisch Centrum · drs. A.M.T.I. Vermeulen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur · prof. dr. L. Verschaeve, hoogleraar toxicologie, Universiteit van Antwerpen, België · prof. dr. ir. A. Vander Vorst, emeritus hoogleraar elektrotechniek, Louvain la Neuve, België · prof. dr. ir. A.A. van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en stralingsmutagenese, Universiteit Leiden · dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris De publicatie `Persoonsdosimetrie bij beroepsmatige blootstelling aan ioniserende straling' (nr. 2008/07) is te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. Eric van Rongen, tel. (070)3405730, e-mail e.van.rongen@gr.nl.

Bezoekadres Postadres Parnassusplein 5 Postbus 16052
2511 VX Den Haag 2500 BB Den Haag Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23 E-mail : info@gr.nl www.gr.nl