Gezondheidsraad
Health Council of the Netherlands

Datum : 25 maart 2008

Persbericht Opleiding van deskundigen op het gebied van stralingsbescherming heeft nieuwe indeling nodig

Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen werken met apparatuur of bronnen die ioniserende straling uitzenden, leiden we in ons land deskundigen op. Het opleidings- stelsel daarvoor voldoet in veel opzichten, maar een nieuwe indeling kan nog voor verbetering zorgen. Er zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen opleidingen voor mensen die zelf met apparatuur moeten werken die straling uitzendt (zoals radiotherapeuten en radiologen), en opleidingen voor deskundigen die toezicht houden en verantwoordelijkheid dragen voor de stralingshygiëne in een bedrijf of organisatie. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De nieuwe indeling leidt tot helder gescheiden verantwoordelijkheden Een nieuwe opzet voor de opleidingen kan de rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van stralingsbescherming beter afbakenen, en zorgen voor passende kwalificaties. In het ene geval wordt iemand een stralingshygiënisch gekwalificeerd professional, die kan werken volgens de voorgeschreven veiligheids- en beschermings- maatregelen. In het andere geval wordt iemand stralingsbeschermingsdeskundige, met een veel uitgebreidere kennis, op grond waarvan hij of zij verantwoordelijkheid kan dragen voor het stralingsbeleid in een bedrijf of organisatie. Daaraan is dan ook een registratie verbonden, conform het Besluit stralingsbescherming. De Gezondheidsraad beveelt aan die registratie periodiek te vernieuwen. Ook kunnen de opleidingen beter aansluiten op de verschillende functies Deze vernieuwde indeling betekent ook dat de opleidingen beter kunnen aansluiten op de eisen die aan de twee typen functies gesteld moeten worden. Voor de mensen die met stralingsbronnen werken kan per beroepsgroep bepaald worden wat de inhoud van de opleiding moet zijn. Het is een taak van de beroepsgroepen en van de bedrijven en organisaties waarin deze mensen werken, om toe te zien op na- en bijscholing.

Bezoekadres Postadres Parnassusplein 5 Postbus 16052
2511 VX Den Haag 2500 BB Den Haag Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23 E-mail:info@gr.nl www.gr.nl

Gezondheidsraad
Health Council of the Netherlands

Pagina : 2

De stralingsbeschermingsdeskundigen hebben vanwege hun bredere taak, die ook Persbericht toezicht en controle kan omvatten, een veel uitgebreidere kennis nodig, zowel in de breedte als in de diepte. Voor hen moeten er dus algemene opleidingen stralings- bescherming komen. Nascholing moet een eis zijn bij het vernieuwen van hun registratie.

Samenstelling commissie:
· prof. dr. M. de Visser, vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag, hoogleraar neuromusculaire ziekten, Universiteit van Amsterdam, voorzitter · dr. L.M. van Aernsbergen, fysicus, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag, adviseur · prof. dr. J.J. Broerse, emeritus hoogleraar medische stralenfysica, Leids Universitair Medisch Centrum · dr. F.R. de Gruijl, biofysicus, Leids Universitair Medisch Centrum · prof. dr. M.G.M. Hunink, hoogleraar klinische epidemiologie en biostatistiek, Erasmus MC Rotterdam · ir. Chr.J. Huyskens, stralingsfysicus, Technische Universiteit Eindhoven · dr. A. Keverling Buisman, fysicus, Schoorl, adviseur · prof. dr. A.J. van der Kogel, hoogleraar radiobiologie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud · prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk, hoogleraar klinische fysica, Universitair Medisch Centrum Utrecht · prof. dr. J.W. Leer, hoogleraar radiotherapie, Universitair Medisch Centrum Nijmegen St Radboud · prof. dr. ir. P.H.M. Lohman, emeritus hoogleraar stralengenetica en chemische mutagenese, Universiteit Leiden · ir. L.W. Meinders, Inspectie voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur · prof. dr. D. van Norren, hoogleraar oogfysica, Universiteit Utrecht · prof. dr. W.F. Passchier, hoogleraar risico-analyse, Universiteit Maastricht · prof. dr. T.J.F. Savelkoul, hoogleraar medische toxicologie en stralingshygiëne, Leids Universitair Medisch Centrum · drs. A.M.T.I. Vermeulen, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, adviseur · prof. dr. L. Verschaeve, hoogleraar toxicologie, Universiteit van Antwerpen, België · prof. dr. ir. A. Vander Vorst, emeritus hoogleraar elektrotechniek, Louvain la Neuve, België · prof. dr. ir. A.A. van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en stralingsmutagenese, Universiteit Leiden · dr. E. van Rongen, radiobioloog, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris De publicatie `Opleiden van deskundigen op het gebied van stralingsbescherming' (nr. 2008/06) is te downloaden van www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax (070)3407523, e-mail: order@gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. Eric van Rongen, tel. (070)3405730, e-mail e.van.rongen@gr.nl.

Bezoekadres Postadres Parnassusplein 5 Postbus 16052
2511 VX Den Haag 2500 BB Den Haag Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23 E-mail : info@gr.nl www.gr.nl