Gemeente Woerden

College wil toch volledige nieuwbouw Minkema College


25 mrt 2008

persbericht
Als het aan het Woerdense college van burgemeester en wethouders ligt, komt er een volledig nieuw gebouw voor het Minkema College. Eerder was juist gekozen voor gedeeltelijke nieuwbouw, in combinatie met renovatie van een deel van het huidige gebouw aan de Minkemalaan. Volledige nieuwbouw biedt hogere kwaliteit en is op lange termijn financieel gunstiger.
Kwaliteitseisen Snellerpoort
In 2006 heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw en renovatie van het Minkema College aan de Minkemalaan. Vorig jaar is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor het Snellerpoortgebied, waar het Minkema College deel van uitmaakt. In dit plan ligt vast op welke wijze in het gebied gebouwd mag worden; er staan ondermeer eisen in voor architectuur en materiaalgebruik. Met gedeeltelijke renovatie kan de school niet aan alle eisen voldoen.

Renovatie duurder dan voorzien
Inmiddels is ook gebleken dat het renovatieplan duurder uitpakt dan in
2006 werd voorzien. Daarnaast is de levensduur van een gerenoveerd gebouw korter dan bij nieuwbouw. De afschrijvingstermijn voor nieuwbouw is vijftien jaar, terwijl nieuwbouw in veertig jaar wordt afgeschreven. Bij renovatie zijn gedurende de levensduur de kosten voor groot onderhoud hoger dan bij nieuwbouw.

Betere energiebesparing in volledige nieuwbouw
Het is altijd het uitgangspunt geweest om een school te bouwen waar zo min mogelijk energie wordt gebruikt. Dit kan door beton-kern-activering in combinatie met warmte en koude opslag. In het te renoveren gedeelte is dit niet toepasbaar. In een volledig nieuw gebouw, heeft de school meer mogelijkheden om energie te besparen.

Nieuwe formule voor ruimtebehoefte
Voor de omvang van de school wil het college gebruik maken van een nieuwe berekeningsformule.

In deze formule wordt het beleid van de afgelopen jaren gecontinueerd. Door dit beleid worden noodvoorzieningen voorkomen. Leerlingenaantallen fluctueren en de basis wordt daarom gevormd door een tweejaarlijkse leerlingenprognose. Na 2015 zal het aantal leerlingen van de scholen voor het voortgezet onderwijs in Woerden dalen. De daardoor vrijkomende ruimten zullen om financiële redenen worden verhuurd aan het schoolbestuur en/of derden.

Gemeenteraad neemt besluit
De gemeenteraad van Woerden neemt uiteindelijk dit voorjaar een besluit. Op donderdag 17 april staan de betreffende collegevoorstellen (ruimtebehoefte en nieuwbouw Minkemacollege) op de agenda voor een Ronde Tafeloverleg.

Gemeente Woerden | Blekerijlaan 14 | Postbus 45 | 3440 AA Woerden | tel. (0348) 428 911 | stadhuis@woerden.nl |