Arcares
Branchevereniging voor Verpleging en Verzorging

Medewerkers grootste zorgbranche geven een voldoende

Deze week is de rapportage van de MedewerkerMonitor in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) uitgebracht. De MedewerkerMonitor maakt deel uit van de Continue benchmark. Het is de gemiddelde weergave van de resultaten bij 103 organisaties die eraan hebben meegedaan. Het thema Kwaliteit van werk scoort het hoogst, een aandachtspunt is loopbaanontwikkeling.

Aan de MedewerkerMonitor hebben in totaal 103 organisaties (132.000 medewerkers uit de VVT) meegedaan. De gemiddelde respons van de MedewerkerMonitor is bijna 40%. Met deze respons is er een representatief beeld. De vakbonden waren betrokken bij de MedewerkerMonitor. ActiZ gaat de uitkomsten onder andere gebruiken in het overleg over arbeidsmarktproblematiek.

Score
Gemeten is op thema's kwaliteit van de organisatie, kwaliteit van werk, loopbaan en arbeidsvoorwaarden, stressfactoren. Op deze thema's is een totaalscore berekend van 6,7 (schaal 1 tot 10). De branche krijgt dus een voldoende. Kwaliteit van het werk scoort met 7,1 het hoogst. Het gaat daarbij om zaken als sfeer en plezier op het werk (score 7,8), inhoud van het werk, zelfstandigheid en leiderschap. Medewerkers vinden sfeer en plezier op het werk en inhoud van het werk bovendien het belangrijkste van alle onderwerpen waarnaar in het onderzoek gevraagd is. Loopbaan en arbeidsvoorwaarden blijven, hoewel zij voldoende scoren, aandachtspunten. Beide elementen krijgen een score van 5,9. Loopbaanontwikkeling wordt als belangrijker ervaren dan arbeidsvoorwaarden.

Aanknopingspunten
De bevindingen geven extra impuls aan een aantal al lopende activiteiten zoals op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid en doorstroommogelijkheden met daarbij behorende scholing naar andere functies. Dit is ook van belang i.v.m. de arbeidsmarktsituatie. De uitkomsten geven ook aanknopingspunten voor verdere professionalisering waarbij de directe relatie medewerker - cliënt steeds belangrijker wordt. Dit uit zich bijvoorbeeld in het belang dat medewerkers hechten aan indicatoren als zelfstandigheid en het luisteren naar cliënten.

De MedewerkerMonitor is onderdeel van de brede Continue benchmark van ActiZ waarin ook de onderdelen Cliënten, Financiële prestaties en Innovatie zijn opgenomen. Benchmark is het vergelijken van prestatiegegevens met als doel leren en innoveren. Later dit jaar verschijnt een integraal brancherapport waarin alle onderdelen (Financiële prestaties, Cliënten, Personeel en Innovatie) in onderlinge samenhang worden gepresenteerd.