Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n)
25 maart 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk VENW/DGP-2008/1452 VW-07-782 Onderwerp
Kilometertellerfraude

Geachte voorzitter,

Bij brief van 28 januari 2008 verzocht de voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat mij om een reactie op de brief van de Stichting Nationale Auto Pas (NAP) van 5 december 2007.
Inmiddels heeft de Stichting NAP nog enkele brieven gestuurd. Mede op basis van deze brieven vindt thans nog interdepartementaal overleg plaats alsmede overleg met de Stichting NAP en de RDW. Hierdoor is het mij nog niet mogelijk de bovengenoemde brief inhoudelijk te beantwoorden. Ik verwacht u in de loop van april nader te kunnen informeren.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings
Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)