Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n)
25 maart 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk VenW/DGP-2008/2730 - Onderwerp
planning Taskforce Mobiliteitsmanagement

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van
14 maart 2008 informeer ik u hierbij over de planning van de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Ook ga ik in op de motie Koopmans/Anker over telewerken (Kamerstukken 31 200 XII, nr. 37).

Zoals ik in mijn brief van 26 februari 2008 (Kamerstukken, 31 305, nr. 6) heb aangegeven, zal de Taskforce voor 1 september 2008 concrete en niet-vrijblijvende voorstellen aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en mij aanbieden om de bereikbaarheid en leefbaarheid structureel te verbeteren. De voorstellen van de Taskforce bestaan uit drie onderdelen:


1. Voorstellen op het gebied van arbeidsvoorwaarden De uitwerking van deze voorstellen is voortvarend opgepakt door de Stichting van de Arbeid (StAR). De voorstellen van de StAR hebben betrekking op `slim reizen' en `slim werken' en zullen in april 2008 worden afgerond. De voorstellen zijn input voor het eindvoorstel van de Taskforce.


2. Voorstellen op het gebied van Regionale convenanten In mijn brief van 26 februari 2008 meldde ik dat werkgevers en decentrale overheden in vier voorbeeldregio's aan de slag zijn gegaan om voor 1 september
2008 concrete en niet vrijblijvende afspraken te maken om het aantal autokilometers in de spits en de milieu-uitstoot blijvend te verminderen. Inmiddels is het aantal voorbeeldregio's uitgebreid tot zes; ook Haaglanden en Utrecht Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VenW/DGP-2008/2730

hebben zich bij de Taskforce aangemeld om mee te doen. De voorstellen van de regio's monden uiteindelijk uit in regionale convenanten. Parallel hieraan werkt de Taskforce aan een modelconvenant en een uitrolstrategie om na de voorbeeldregio's ook in de rest van Nederland tot concrete en niet-vrijblijvende voorstellen op het gebied van mobiliteitsmanagement te komen. Dit modelconvenant en de uitrolstrategie zijn onderdeel van het totaalpakket aan voorstellen dat de Taskforce voor 1 september 2008 zal aanbieden.


3. Communicatie
De Taskforce besteedt in zijn voorstellen ook aandacht aan het uitdragen van de resultaten en best practices van mobiliteitsmanagement.

Het stimuleren van thuis- en telewerken (motie Koopmans/Anker) is onderdeel van de maatregelen die de Taskforce meeneemt bij het onderdeel Arbeidsvoorwaarden. Ik wil dan ook graag de voorstellen van de Taskforce afwachten alvorens acties in gang te zetten. Zo snel mogelijk na het advies van de Taskforce wordt een kabinetsreactie opgesteld waarin wordt aangegeven hoe we met de voorstellen van de Taskforce verder gaan. Mijn inzet is erop gericht om deze reactie voor 1 oktober 2008 aan u aan te bieden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

---