Provincie Groningen

Provincie keurt bestemmingsplan Ter Laan 4 goed 25 maart 2008

De provincie heeft het bestemmingsplan Ter Laan 4 van de gemeente Bedum goedgekeurd. Het plan biedt ruimte voor de bouw van circa 335 woningen. Dit aantal draagt bij aan het realiseren van de bouwopgave van de regio Groningen-Assen van 2.900 woningen per jaar.

Ter Laan 4
De gemeente Bedum heeft met de betrokken ontwikkelaar Plegt-Vos afspraken gemaakt over de kwaliteit van het plan, het aantal te bouwen woningen en de doelgroepen waarvoor gebouwd gaat worden. Zo bouwt woningstichting Wierden en Borgen in de eerste fase 26 levensloopbestendige woningen voor senioren en gezinnen. Het plan sluit aan op de eerder gebouwde wijken van Ter Laan en op de bestaande bebouwing van de kern Bedum.

Woningbouw in Bedum
De gemeente Bedum heeft als opgave om 780 woningen te bouwen in de periode 2007-2019. Met het plan Ter Laan 4 heeft de gemeente ongeveer de helft van deze opgave vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente meer plannen in ontwikkeling. In de bestaande kern zijn verschillende locaties waar herstructurering plaatsvindt. Het gaat om locaties met oude bedrijfspanden of verouderde woningen die plaatsmaken voor nieuwe woningen. De woningvernieuwing in de bestaande kern en de uitbreiding met nieuwbouw spelen in op de veranderende woningbehoefte in Bedum.

Woningbouw regio Groningen-Assen
De stuurgroep Regio Groningen-Assen heeft recent nieuwe afspraken gemaakt over de woningbouw in deze regio voor de periode 2007-2019. Aanleiding hiervoor is de nieuwe prognose van de regionale woningbehoefte voor dit gebied, die lager uitvalt dan eerder was voorzien. De laatste jaren zijn echter te weinig woningen gebouwd in de regio Groningen-Assen. Daarom zetten de samenwerkende provincies en gemeenten de eerste jaren in op een verhoogde jaarproductie van woningen. De regio heeft afgesproken in de periode 2007-2019 in totaal 37.770 woningen te bouwen om aan de nieuwbouwbehoefte te voldoen. Gemiddeld moeten er dus circa 2.900 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd.

25 maart 2008