Gemeente Abcoude


AGENDA/BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 5 februari 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Concept-besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 29 januari 2008. Toelichting: Wekelijks wordt de besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld. Ambtelijk advies: Instemmen met de besluitenlijst. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Subsidieverlening Regionaal Verkeersveiligheid Utrecht (ROV) voor gedragsbeïnvloedende activiteiten met betrekking tot verkeersveiligheid. Toelichting: Gemeenten in de provincie Utrecht die buiten het BRU-gebied vallen, kunnen voor projecten met betrekking tot verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding (voorlichting en educatie) in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per gemeente is een bedrag beschikbaar van 0,20 per inwoner met een minimum van 1.000,-. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat de gemeente een eigen bijdrage voor haar rekening neemt. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt om een bedrag ter beschikking te stellen van ca. 730,- voor niet infrastructurele gedragsbeïnvloedende projecten. Geadviseerd wordt betrokken ambtenaar, te mandateren tot het tekenen van de overeenkomst met het ROV (zie bijlage). B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Regeling gebruik van gemeentegronden voor het innemen van een standplaats. Toelichting: Op 1 november 2007 is de APV gewijzigd in het kader van deregulering van regelgeving. Met deze wijziging zijn ook de bepalingen in de APV omtrent venten en standplaatsen gewijzigd. De Regeling tot verhuur van gemeentegronden voor het venten en innemen van een standplaats 2004 is door de APV- wijziging verouderd en dient daarom te worden aangepast. Ambtelijk advies: Voorgesteld wordt de Regeling gebruik van gemeentegronden voor het innemen van een standplaats vast te stellen inclusief bijbehorende model-overeenkomsten. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Zie opmerking.
4. Bespreking beplantingsplan met Rijkswaterstaat. Toelichting: Verwezen wordt naar het verslag. Ambtelijk advies: Ter kennisgeving bespreking beplantingsplan A2 op 20 december 2007. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


5. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 2e partiële herziening Meerlanden/De Weert-Zuid (derde brug). Toelichting: De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld en er is een beantwoording opgesteld. Voorts worden er ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Een en ander heeft geresulteerd in het bestemmingsplan en een staat van ambtshalve wijzigingen. Op het moment dat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan ter goedkeuring aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Ambtelijk advies:
- In te stemmen met de staat van ambtshalve wijzigingen en de beantwoording van de zienswijzen.
- Besluiten het raadsbesluit, het raadsvoorstel en de daarbij behorende stukken ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten met inachtneming van enkele aanpassingen.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag bouwvergunning en verzoek vrijstelling voor de bouw van een africhtingsstal voor paarden op perceel Voetangelweg nabij 2 te Abcoude. Toelichting: De aanvraag c.q. het verzoek voor het oprichten van een africhtingsstal voor paarden met bijbehorende voorzieningen is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Ten behoeve van de aanvraag heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit en het voornemen vrijstelling te verlenen hebben ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Geadviseerd wordt bij GS de verklaring van geen bezwaar aan te vragen teneinde vrijstelling en bouwvergunning te kunnen verlenen. Ambtelijk advies: Verklaring van geen bezwaar bij GS aanvragen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Zesde voortgangsrapportage TIPP tweede tender: nieuwe stationsomgeving Abcoude. Toelichting: Voor het openbare gebied van de nieuwe stationsomgeving wordt gebruik gemaakt van een TIPP- subsidie. Jaarlijks moet er worden gerapporteerd. In de bijlage staat de zesde inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage. Ambtelijk advies: Instemmen met het verzenden van bijgevoegde TIPP-rapportage. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Gunning afkoppelen verharding en duurzaamveilig inrichten Baambrugge-West. Toelichting: Op 7 november 2007 heeft de openbare aanbesteding van het afkoppelen en duurzaamveilig inrichten van Baambrugge-West plaatsgevonden. Mouwrik Waardenburg aannemingsbedrijf was hierbij de laagste inschrijver met een aanneemsom van 717.700,-, exclusief BTW. Ambtelijk advies: Het afkoppelen en duurzaamveilig inrichten van Baambrugge-West te gunnen aan Mouwrik Waardenburg bv, onder voorbehoud dat de in het bestek vermelde bewijsstukken met betrekking tot de gunningscriteria tijdig en volledig worden aangeleverd. Een krediet van 737.700,- beschikbaar te stellen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Brugbediening Donkervlietsbrug en Dorpsbrug te Baambrugge. Toelichting: De firma SwetsODV de brugbediening te laten vezorgen voor de Donkervlietsebrug en Dorpsbrug te Baambrugge voor de periode 2008-2010 en met een optie periode voor 2011. Ambtelijk advies: De firma SwetsODV de brugbediening te laten verzorgen voor de Donkervlietsebrug en Dorpsbrug te Baambrugge periode 2008-2010. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
---

5. Vervanging tractor met toebehoren. Toelichting: Een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de tractor met toebehoren voor 54.071,--. Ambtelijk advies: De tractor daterend uit 1997 is zowel financieel als technisch aan vervanging toe. Geadviseerd wordt de tractor van het merk Deutz inclusief opties van de firma Doorenbal & De Rooij aan te schaffen. Eveneens via dezelfde firma een veegborstel en een sneeuwploeg aan te schaffen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder C.N. Veldhuijzen van Zanten


1. Basisvoorziening Geografische (GEO) informatie: beleidsplan GEO informatie & selectie Geografisch Informatie Systeem (GIS)-omgeving. Toelichting: Voor verschillende onderwerpen (Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Bestemmingsplannen, interne informatievoorziening etc.) is een GEO Informatie Systeem (GIS) vereist. Hiervoor wordt een kort beleidsplan geschreven, waarin de wensen en keuzes voor de GEO informatie voorziening worden weergegeven. Vervolgens wordt de selectie en realisatie opgepakt. Voor het opzetten van een basisvoorziening GEO informatie is geen kennis in de organisatie beschikbaar. Koning Consult begeleidt deze keuzes vanuit inhoudelijke en procedurele kennis. Het resultaat zal zijn een beschreven ambitie op het gebied van GEO informatie en vervolgens een geordende GEO informatiestructuur voor Abcoude. Ambtelijk advies: Koning Consult opdracht geven tot het opstellen van een beleidsplan GEO informatie en selectie van een GIS omgeving conform offerte van 7-1-2008. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Voorlopige instemming met de procedureregeling rond functie(groep) waardering. De procedureregeling vormt de formele juridische basis voor alle activiteiten rondom functiebeschrijven en functiewaarderen in de gemeentelijke organisatie van Abcoude. Toelichting: Voor de (uitgebreide) procedureregeling en haar keuzemogelijkheden wordt verwezen naar de bijlage behorende bij het B&W-advies. Ambtelijk advies: De procedureregeling is reeds besproken in de projectgroep en het MT. Het college van B&W wordt geadviseerd voorlopig in te stemmen met de procedureregeling en de besluitvorming over de keuzemogelijkheden in deze regeling (zie bijlage behorende bij het B&W-advies). B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. Gemeentesecretaris kan naar bevinden handelen.

PORTEFEUILLE: wethouder J. Vonk-Vedder


1. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Toelichting: Recente jurisprudentie geeft het belang van beleidsregels aan. Hieruit blijkt dat het college het normenkader voor vaststelling van hulp bij het huishouden (HH) formeel moet vaststellen. Weliswaar beschrijft het verstrekkingenboek vrij algemeen welke tijden gehanteerd kunnen worden bij vaststelling van de omvang hulp bij het huishouden, echter deze tijden zijn niet objectief bepaald. Ambtelijk advies: Beleidsregels (bijlage) inzake aard en omvang hulp bij het huishouden vaststellen. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.
---

2. Verzoek tot samenvoeging van de woningen Kleiweg 32a en 32b in Baambrugge. Toelichting: De woningen Kleiweg 32a en 32b zijn beide in de verkoop gekomen. De woningen vormen een architectonische eenheid en zijn oorspronkelijk door architect Rietveld als woning met atelier ontworpen. De aspirant-kopers willen de mogelijkheid verkrijgen om het totale pand als één woning te gebruiken. Voor deze samenvoeging is op grond van de huisvestingverordening van de gemeente Abcoude een vergunning nodig van het college. Het vervallen van een woning dient financieel gecompenseerd te worden. Deze opbrengsten vloeien in de reserve Volkshuisvesting. Ambtelijk advies: Medewerking verlenen onder voorwaarde van financiële compensatie in de reserve Volkshuisvesting. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten. In overleg met sectorhoofd Planning & Control dient voorstel voor bestemming opbrengst aan college te worden voorgelegd. 3. Kadernotitie voor de woonvisie en verslag Werkconferentie Wonen d.d. 23 januari 2008. Toelichting: De diagnosefase van het woonvisietraject is na het woningbehoefteonderzoek en de werkconferentie Wonen d.d. 23 jan. 2008 afgerond. De visiefase begint. Het is nu aan de raad om met alle opgedane informatie kaders te stellen voor de woonvisie. In bijgevoegde Kadernotitie Woonvisie staan in paragraaf 8 de belangrijkste inhoudelijke thema's die richtingbepalend zullen zijn voor de woonvisie. Bij elk thema is een aantal vragen opgenomen waarover een gezamenlijk standpunt wordt gevraagd van de gemeenteraad. Deze gezamenlijke standpunten zullen de basis gaan vormen voor de woonvisie. Ambtelijk advies:
- Kadernotitie voor de woonvisie met vragen op 11-tal thema's voorleggen aan de raad.
- Verzoeken om gezamenlijke beantwoording van de vragen door de raad.
- Aanbieden van verslag Werkconferentie Wonen d.d. 23 januari 2008, inclusief sheets van presentatie. B&W-besluit: Overeenkomstig voorstel besloten.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 12 februari 2008. De secretaris, de burgemeester,


---

MANDAATBESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ABCOUDE D.D. 5 februari 2008

O P E N B A A R

PORTEFEUILLE: burgemeester J. Streng


1. Vergunningsstelsel gedeelte Dorpszicht te Abcoude. Verlenging vergunningen. Toelichting: In november 2004 is besloten een gedeelte van Dorpszicht te Abcoude aan te wijzen als weggedeelte waarop het parkeren van 16:00 tot 09:00 uur alleen voor vergunninghouders is toegestaan. Het college heeft besloten het vergunningsstelsel in het aangewezen gedeelte van Dorpszicht te handhaven voor een onbepaalde termijn. Aan de bewoners van Dorpszicht 1 t/m 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 zijn maximaal twee parkeervergunningen verleend en aan de bewoners van Dorpszicht 9, 11, 13, 15 en 17 maximaal 1 parkeervergunning voor de tweede auto. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de vergunningen te verlengen (looptijd tot 31-12-2007) met twee jaar. De bewoners zijn aangeschreven of zij d.m.v. een schriftelijke aanvraag willen aangeven of zij willen verlengen en/of er wijzigingen zijn. Mandaatbesluit d.d. 29-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.

PORTEFEUILLE: wethouder D.L. Kok


1. Aanvraag reguliere bouwvergunning Kunstwerk 5, Watergang onder de A2, Winkeldijk onder de A2. Ambtelijk advies: Gezien het feit dat de vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO reeds is verleend, kan de bouwvergunning worden verleend. Mandaatbesluit d.d. 28-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
2. Kapvergunningaanvraag van Combinatie A2 HoMa betreffende de verbreding van de rijksweg A2 nabij de Vinkenkade en bij de Zuwe, aan de westzijde van de A2. Toelichting: In opdracht van RWS wordt de A2 op het traject Holendrecht-Maarssen verbreed. I.v.m. met deze werkzaamheden moeten in de gemeente Abcoude bomen gekapt worden nabij de Vinkenkade (tussen de huidige A2 en het fietspad) en bij de Zuwe, aan de westzijde van de A2. De bomen op het perceel Baambrugge B 2055 nabij de Zuwe zijn in eigendom van de gemeente. Voor de bomen in eigendom van RWS is een machtiging bijgevoegd. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de kapvergunning te verlenen. Mandaatbesluit d.d. 28-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
3. Aanvraag lichte bouwvergunning veranderen gevel garage/woonhuis, Garsten 5, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
4. Aanvraag lichte bouwvergunning veranderen woonhuis c.q. garagedeur, Garsten 4, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
---

5. Aanvraag reguliere bouwvergunning tweede fase, geheel vernieuwen woonhuis, Gein-Noord 36, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning "tweede fase" verlenen (art. 56a Woningwet). Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
6. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen dakkapel op voordakvlak woonhuis, Starnheim 17, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
7. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen dakkapel op voordakvlak woonhuis, Starnheim 16, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
8. Aanvraag lichte bouwvergunning veranderen en vergroten entree woonhuis, Stigterhof 5, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
9. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen dakkapel op voordakvlak woonhuis, Roos Vlasmanstraat 5, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
10. Aanvraag lichte bouwvergunning veranderen gevel bedrijfsgebouw (stomerij), Hoogstraat 38A, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
11. Aanvraag reguliere bouwvergunning vergroten woonhuis, Zuwe 9, Baambrugge. Ambtelijk advies: Vrijstelling en bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
12. Aanvraag lichte bouwvergunning veranderen gevel van nummer 50 en geheel vernieuwen en vergroten berging op nummer 51, Voordijk 50-51, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
13. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen tuinberging, Molenweg 2, Abcoude. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen, mits de berging in donkergroen of zwart wordt uitgevoerd. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
14. Aanvraag lichte bouwvergunning plaatsen hekwerk en tuinmuur op erf, Rijksstraatweg 145, Baambrugge. Ambtelijk advies: Bouwvergunning verlenen. Mandaatbesluit d.d. 30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
---


15. Verkoop gemeentegrond bij perceel Garsten 11 te Abcoude. Toelichting: Op 23 januari 2008 heeft de gemeente Abcoude het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij het perceel Garsten 11 te Abcoude ontvangen. Er bestaan geen bezwaren waardoor verkoop, volgens de gestelde voorwaarden in de koopakte, kan worden gerealiseerd. Ambtelijk advies: Geadviseerd wordt de groenstrook van ca. 4 m2 grenzend aan het perceel Garsten 11 te Abcoude te verkopen volgens de voorwaarden in de koopakte en volgens gestelde verkoopprijs van 175,- per m2. Mandaatbesluit d.d.30-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.
16. Aanvraag lichte bouwvergunning antennemast 40 m. met fundatieblok, Hollandsekade 22, Abcoude. Ambtelijk advies: Vrijstelling ex art. 19 lid 3 WRO verlenen en bouwvergunning verlenen voor het bouwen van een 40 m. hoge antennemast. Mandaatbesluit d.d. 31-1-2008: Overeenkomstig voorstel besloten.


---