Woonbond


25-03-2008

VROM-raad: noodzaak om woonbeleid te hervormen breed gedeeld

De noodzaak voor hervorming van het woonbeleid wordt breed gedeeld. Dit blijkt uit de overwegend positieve reacties op het advies van de VROM-raad over de woningmarkt van enige maanden geleden.

Organisaties op het terrein van het wonen zien het advies als een goede basis om met de minister in gesprek te gaan over aanpassing van het woonbeleid. Dit heeft de VROM-raad in een brief aan minister Vogelaar laten weten. Alle partijen beschouwen de problemen als urgent en benadrukken de noodzaak om snel tot oplossingen te komen.

Overeenstemming bestaat er in ieder geval over het volgende:


- de woningmarkt functioneert niet goed. Dit is een serieus maatschappelijk probleem dat dringend om een oplossing vraagt. Het is voor een groot deel terug te voeren tot de slechte afstemming tussen de vraag naar woningen en het aanbod ervan. Voor een betere balans zijn hervormingen nodig aan vraag- en aanbodzijde;


- de overheid dient te zorgen voor een goed functionerende woningmarkt waarbij het bieden van meer keuzemogelijkheden voor de burger centraal staat. Het betreft keuzes in aantal, kwaliteit, woonmilieu en eigendomsvorm;


- het huidige systeem van vraagondersteuning is niet effectief. Een meer gerichte vorm van vraagondersteuning is daarom gewenst. De hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag moeten volgens de meeste partijen worden omgevormd tot een woontoeslag die zich alleen op lagere inkomensgroepen richt. Een aantal partijen wil wel een aanpassing van het systeem, maar geen volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Dit vereist wel een geleidelijk en goed doordacht overgangstraject;


- de rijksoverheid moet als 'marktmeester' de algemene kaders vastleggen, waarbinnen gemeenten, corporaties en marktpartijen opereren. De invulling van het woonbeleid moet dan ook voor een belangrijk deel op lokaal niveau worden vormgegeven, waarbij de woonconsumenten een belangrijke rol spelen.

De VROM-raad concludeert dat in ieder geval de volgende onderwerpen nader onderzoek en maatschappelijk debat vragen: de voorgestelde gelijkwaardige behandeling van huren en kopen door de overheid, de uitwerking en vormgeving van een meer gerichte vorm van vraagondersteuning en het uitstippelen van een transitietraject met oog voor de volgorde en snelheid van de aanpassingen.