Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4

2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n)
25 maart 2008 1 (8x) Ons kenmerk Uw kenmerk VENW/IVW-2008/2806 - Onderwerp
Handhavingsrapportage Schiphol 2007

Geachte voorzitter,

Op grond van artikel 8.29 van de Wet luchtvaart en artikel 3.1, tweede lid, van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol (RMI) dient jaarlijks vóór 1 januari door de Inspecteur- Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna: de inspecteur-generaal) aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verslag te worden uitgebracht. Dit verslag betreft de in de Wet luchtvaart en het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) vastgelegde veiligheids- en milieuaspecten over de periode van een gebruiksjaar, en bied ik u ter kennisneming aan. De ontwikkelingen rond Schiphol die zich aan het eind van het gebruiksjaar hebben voorgedaan en de voorbereiding voor de experimenten die in het huidige gebruiksjaar uitgevoerd worden, hebben tot gevolg gehad dat het niet mogelijk was het verslag vóór 1 januari aan te bieden.

Voor Schiphol beslaat het gebruiksjaar de periode 1 november tot en met 31 oktober. In de nu voorliggende rapportage wordt verslag gedaan over de periode 1 november 2006 tot en met 31 oktober 2007 (= het gebruiksjaar 2007).

Bevindingen en acties

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie over het gebruiksjaar 2007 zijn, dat:
· zich in één handhavingspunt Lden en in één handhavingspunt Lnight een overschrijding van de grenswaarde voor de geluidbelasting van het ontwerp-LVB voor een gebroken gebruiksjaar heeft voorgedaan;
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 - 351 6171 Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 - 351 7895 Internet www.verkeerenwaterstaat.nl bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VENW/IVW-2008/2806


· in verband met deze overschrijdingen een procedure is gestart om te kunnen bepalen of de inspecteur-generaal voor het gebruiksjaar 2008 maatregelen gaat voorschrijven;
· de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn;
· de luchtvaartsector vanaf het begin van het gebruiksjaar tot in augustus 2007 in totaal drie baanpreferentiewijzigingen heeft doorgevoerd om overschrijdingen van de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten te voorkomen;
· Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) één regel van het LVB inzake het gebruik van het luchtruim overtreden heeft en dat deze overtreding met name het gevolg is van de parallel starten problematiek bij de Polderbaan en de Zwanenburgbaan;
· de bestuursrechtelijke afhandeling van deze overtreding ter hand zal worden genomen nadat de overtredingen die in de gebruiksjaren 2005 en 2006 hebben plaatsgevonden zijn afgehandeld;

· Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en LVNL vrijstelling is verleend voor het gebruik van de Buitenveldertbaan voor starts in de nacht van 18 op 19 januari 2007 in verband met zuidwesterstorm en het gebruik van de Zwanenburgbaan voor starts in de nacht in noordelijke richting in verband met groot onderhoud aan de Polderbaan;
· door zes luchtvaartmaatschappijen dusdanig van een luchtverkeerweg is afgeweken, dat ze door de Inspectie zijn aangeschreven;

· vijf van deze luchtvaartmaatschappijen een waarschuwingsbrief hebben ontvangen en door de Inspectie zullen worden gemonitord om te kunnen vaststellen of de betreffende maatschappijen niet opnieuw een overtreding begaan;
· één luchtvaartmaatschappij een last onder dwangsom zal worden opgelegd in verband met een afwijking van een luchtverkeerweg bij zowel Schiphol als de luchthaven Maastricht;

· bij inspecties van bouwkranen in zeven gevallen is aangegeven welke restricties er zijn met betrekking tot de hoogte van de bouwkraan en in zeven gevallen voorlichting is gegeven om een overtreding te voorkomen;

· in één geval de bouwwerkzaamheden zijn stopgezet in verband met een overtreding van de geldende hoogtebeperking en aan het betreffende aannemersbedrijf hierover een waarschuwingsbrief is gestuurd;

· de inspecteur-generaal op 7 mei 2007 aan AAS, LVNL en KLM maatregelen heeft opgelegd in verband met de overschrijdingen van de grenswaarden voor de geluidbelasting die zich in het gebruiksjaar 2006 hebben voorgedaan;
· de inspecteur-generaal op 26 juli 2007 deze maatregelen weer heeft ingetrokken omdat vanaf 13 juli 2007 in de handhaving geanticipeerd is op een wijziging van het huidige LVB waarin een verhoging van de grenswaarden is voorzien voor de handhavingspunten die in het gebruiksjaar 2006 overschreden zijn;
· achtentwintig luchtvaartmaatschappijen wegens slotsmisbruik door de Inspectie zijn aangeschreven en negen hiervan inmiddels een dwangsom van in totaal 195.000 euro hebben betaald.


---

VENW/IVW-2008/2806

Toelichting op de bevindingen en acties

Overschrijdingen grenswaarden geluid

In mijn brief van 12 oktober 2007 met kenmerk IVW/LuLu/07NU000605 heb ik aangegeven dat de inspecteur-generaal voornemens was om voor het gebruiksjaar 2007 anticiperend te gaan handhaven, rekening houdend met de grenswaarden zoals die in het ontwerp-LVB zijn opgenomen. De basis hiervoor vormt mijn besluit van 13 juli 2007 om het huidige LVB te wijzigen. Als gevolg hiervan heeft de inspecteur-generaal de maatregelen die hij AAS, LVNL en KLM op 7 mei 2007 in verband met de overschrijdingen van de grenswaarden voor de geluidbelasting in het gebruiksjaar 2006 heeft opgelegd, bij besluit van 26 juli 2007 weer ingetrokken. De inspecteur-generaal heeft daarbij gehandeld overeenkomstig artikel 8.22, derde lid, van de Wet luchtvaart.

In het gebruiksjaar 2007 is vanaf 13 juli tot en met 31 oktober 2007 gehandhaafd op de grenswaarden van het ontwerp-LVB voor een gebroken gebruiksjaar. Het betreft hier de grenswaarden van het ontwerp-LVB, teruggeschaald voor de resterende periode van 111 dagen vanaf 13 juli 2007, waarbij ook rekening gehouden is met een voor die korte termijn aangepaste meteotoeslag. Vanaf 1 november 2006 tot 13 juli 2007 is gehandhaafd op de grenswaarden van het huidige LVB.

Na afloop van het gebruiksjaar 2007 is door de Inspectie geconstateerd dat de grenswaarden van twee handhavingspunten van het ontwerp-LVB voor een gebroken gebruiksjaar overschreden zijn. In principe volgt dan een maatregel van de inspecteur-generaal om te voorkomen dat deze overschrijdingen zich in het nieuwe gebruiksjaar opnieuw voordoen. Alvorens de inspecteur-generaal hierover een besluit kan nemen dient echter op basis van het LVB eerst een meteoclausuleberekening te worden uitgevoerd om te kunnen bepalen in hoeverre de overschrijdingen het gevolg zijn van bijzondere weersomstandigheden. In het gunstigste geval kunnen de overschrijdingen daardoor volledig verklaard en weggenomen worden, en vervalt daarmee voor mij de noodzaak om maatregelen aan de sectorpartijen op te leggen, zoals die in de Wet luchtvaart bedoeld zijn.

De verwachting is dat de resultaten van de meteoclausuleberekening in de loop van maart 2008 beschikbaar zijn. Vervolgens zal dan aan de sectorpartijen bekend worden gemaakt, in hoeverre aan de geconstateerde overschrijdingen gevolgen voor het gebruiksjaar 2008 worden verbonden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de omstandigheden (anders dan alleen de weersomstandigheden) die bij de overschrijdingen een rol hebben gespeeld.

Naleving regels LVNL

Over het geheel genomen kan worden gesteld dat LVNL elk gebruiksjaar beter in staat is overtredingen van milieuregels zoveel mogelijk te voorkomen. Desondanks heeft de Inspectie vastgesteld dat LVNL in het gebruiksjaar 2007 opnieuw de zogenaamde 3% regel overtreden heeft. Deze regel houdt in dat het maximaal toegestane aantal afwijkingen van straalvliegtuigen van luchtverkeerwegen overdag onder 3000 voet niet meer dan 3% van alle starts op Schiphol mag bedragen. Geconstateerd is een feitelijk percentage afwijkingen van 5,47% ten opzichte
---

VENW/IVW-2008/2806

van de norm van 3%, met name veroorzaakt door de parallel starten problematiek bij de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. De bestuursrechtelijke afhandeling van genoemde overtreding vindt plaats nadat de overtredingen die in de gebruiksjaren 2005 en 2006 hebben plaatsgevonden zijn afgehandeld.

Gewerkt wordt aan een oplossing voor het parallel starten probleem waardoor het aantal afwijkingen ten opzichte van de norm van 3% in de toekomst zal afnemen. Een eerste stap hierin is al gezet door een voorgenomen wijziging van de huidige luchtverkeerwegen van de Zwanenburgbaan in noordelijke richting, zoals die in het ontwerp-LVB zijn vastgelegd. In het kader hiervan is door de sectorpartijen een aanvraag voor een experiment ingediend, met daarin een implementatietraject waarin door LVNL de vliegbaarheid en de vliegveiligheid van de bij deze nieuwe luchtverkeerwegen behorende Standaard Instrument Departures (startprocedures) worden getest. U bent hierover op 7 februari 2008 per brief geïnformeerd (kenmerk VenW/DGTL-2008/313). De CROS heeft inmiddels positief geadviseerd over dit experiment en de andere geplande experimenten. Op basis van het advies van de CROS en de inspraak hebben de minister van VROM en ik de ministeriële regelingen voor de experimenten definitief vastgesteld. De experimenten zijn op 13 maart 2008 van start gegaan.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings


---