Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 der Staten-Generaal 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1 A Telefoon (070) 333 44 44
2513 AA S GRAVENHAGE Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl
2513AA22XA

Contactpersoon Ons kenmerk UB/K/2008/8683 Doorkiesnummer Datum 25 maart 2008

Onderwerp Regeling tot verstrekking van jaarloongegevens over
het jaar 2007

Ten behoeve van het verslag van een schriftelijk overleg met uw Kamer over de Regeling tot verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2007 (Kamerstukken II, 2007/08, 31 066 nr.34) zend ik u hierbij mede namens de Staatssecretaris van Financiën de antwoorden op de gestelde vragen.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(J.P.H. Donner)

Ons kenmerk UB/K/2008/

Vragen en opmerkingen van de CDA-fractie

Vraag 1. Vorig jaar bleek dat bij ongeveer 1.000.000 opnieuw uitgevraagde gegevens over personen problemen waren (niet respons, fouten bij het inlezen etc.). Welke maatregelen zijn dit jaar genomen om ervoor te zorgen dat alle gegevens dit jaar wel binnenkomen?

Om te komen tot een vollediger bestand aan gegevens met een hogere kwaliteit zijn verschillende maatregelen getroffen. Allereerst zijn fouten in de (maandelijkse) loonaangiften
2007 teruggekoppeld aan de werkgevers. Deze waren daardoor in staat om de fouten in hun administratie en hun volgende loonaangifte te herstellen. Daarnaast zijn preventieve maatregelen getroffen om zoveel mogelijk loonaangiften binnen te krijgen. Zo zijn werkgevers die over de eerste tijdvakken van 2007 geen aangifte hadden ingediend, aangeschreven met het verzoek alsnog aan hun aangifteverplichting te voldoen. Ook in de reguliere mededelingen die aan werkgevers zijn verstrekt, is aandacht gevraagd voor het indienen van de loonaangifte. Het inlevergedrag van de 150 grootste aanleveraars wordt bovendien gemonitord. Deze maatregelen hebben er mede toe geleid dat de uitvraag van jaarloongegevens over het jaar
2007 beperkt kan worden tot ca. 40.000 werkgevers, tegenover 108.000 over 2006. Na het verstrijken van de uiterste inlevertermijn voor de jaarloongegevens zullen werkgevers die nog niet hebben aangeleverd, worden gemaand om dat alsnog te doen. Als sluitstuk zullen werkgevers die ook dan nog niet aangeleverd, in het kader van intensief toezicht in 2008 een bezoek krijgen van de Belastingdienst. Op deze wijze wordt een zo volledig mogelijk bestand van jaarloongegevens nagestreefd. Wel moet worden bedacht dat bij dit soort omvangrijke processen met veel partijen en vele afhankelijkheden het nooit mogelijk zal zijn om 100% van de loongegevens binnen te krijgen. Ook de kwaliteit van de gegevens zal nooit 100% worden. Dit laat onverlet dat de Belastingdienst zich maximaal zal inspannen om de loongegevens zo volledig mogelijk in een zo hoog mogelijke kwaliteit binnen te krijgen en de afnemende processen zo goed mogelijk af te ronden.

Vraag 2. Voor hoeveel personen zullen opnieuw gegevens worden uitgevraagd?

Het aantal inkomstenverhoudingen waarop de uitvraag betrekking heeft bedraagt naar grove schatting zo'n 8 miljoen. Voor 2006 bedroeg dit aantal nog ongeveer 15 miljoen. Aangezien één persoon meer inkomstenverhoudingen in een jaar kan hebben, ligt het aantal betrokken personen aanzienlijk lager dan deze aantallen. Zij merken zelf niets van deze uitvraag, omdat zoals gezegd de jaarloongegevens worden verstrekt door hun werkgever / inhoudingsplichtige.

Vraag 3. In de concept ministeriele regeling staat wel dat de gegevens voor 3 mei moeten zijn ingestuurd, maar staat geen uiterste termijn voor notificatie aan de werkgever wanneer hij moet aanleveren. Zou de regering zo'n termijn alsnog willen introduceren, bijvoorbeeld 5 April (4 weken voor de uiterste inleverdatum)?


---

Ons kenmerk UB/K/2008/

In het ontwerp van de ministeriële regeling is de datum van 3 mei opgenomen als uiterste inleverdatum voor de inhoudingsplichtige. De bedoeling was en is om ten minste vier weken tijd te geven tussen het verzenden van de uitnodigingen (notificatie) en de uiterste dag van inlevering. Dit wordt geëffectueerd door in de definitieve regeling de uiterste inleverdatum te zetten op ten minste vier weken na verzending van die uitnodigingen. De verzending van de uitnodigingsbrieven aan betrokken werkgevers is gepland op 25 maart 2008. Aangezien de ministeriële regeling onderwerp is van uw procedurevergadering van 25 maart is de verzending tot nader order opgeschort. Om de inhoudingsplichtige ten minste 4 weken de tijd te geven na verzending van de uitnodigingen wordt de indieningstermijn verlengd tot 10 mei. Indien de totstandkoming van de regeling substantieel wordt vertraagd, zal de indieningstermijn worden aangepast. Dat betekent wel, dat de vervolgprocessen bij de Belastingdienst ­ waaronder definitief toekennen toeslagen 2007 en terugbetalen teveel ingehouden zorgbijdrage ZVW 2007- later kunnen worden opgestart.

Vraag 4. Welk overleg heeft plaatsgevonden met de veldpartijen over deze uitvraag? Zijn de werkgevers en loonverwerkingsbedrijven akkoord met de gevolgde methode?

In het najaar van 2007 heeft een tweetal gesprekken met softwareleveranciers en loonverwerkingsbedrijven plaatsgevonden over de verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2007. Uitwerking van de werkwijze m.b.t. 2007 heeft plaatsgevonden, zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van de betrokkenen. Zo is bijvoorbeeld gehoor gegeven aan de wens om wat betreft de wijze van aanlevering en de inhoud van aan te leveren gegevens zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2006. De specificaties voor de aan te leveren jaarloongegevens zijn in november 2007 aan de belanghebbenden verstrekt.

Vraag 5. Waarom is de lijst met aan te leveren gegevens zo lang? Welke maatregelen zijn overwogen om hem korter te maken? Waarom moet je de zeedagenaftrek nog opgeven, terwijl de aftrekpost over 2007 niet meer bestond?

Voor de verstrekking van jaarloongegevens over het jaar 2006 is binnen de Belastingdienst geïnventariseerd wat de minimum informatiebehoefte is om de vervolgprocessen te kunnen uitvoeren. Het gaat dan om processen als definitief toekennen van de toeslagen, terugbetaling van teveel ingehouden bijdrage ZVW en premies werknemersverzekeringen en het opleggen van definitieve aanslagen inkomstenbelasting. Dit heeft geresulteerd in de lijst van gegevens bij de regeling tot verstrekking van de jaarloongegevens over het jaar 2006. Gezien de wens van de softwareleveranciers en loonverwerkingsbedrijven om zo min mogelijk wijzigingen aan te brengen in de aan te leveren gegevens is de lijst van 2006 ook voor 2007 gehanteerd. Inclusief de zeedagenaftrek. In de praktijk zal deze rubriek voor 2007 niet of met een waarde "nul" worden gevuld.


---

Ons kenmerk UB/K/2008/

Vragen en opmerkingen van de PvdA-fractie

Vraag 6. Voor welk deel ligt de oorzaak voor het opnieuw uitvragen van gegevens bij de Belastingdienst (bijv. fouten bij het inlezen) en voor welk deel bij de leverancier (bijv. non- respons of onvolledigheid)?

Vraag 7. Van hoeveel van de 40.000 inhoudingsplichtigen aan wie opnieuw gegevens over
2007 wordt uitgevraagd, is vorig jaar over het jaar 2006 ook voor een tweede keer gegevens uitgevraagd? Met andere woorden: hoeveel inhoudingsplichtigen worden nu voor het tweede jaar op rij geconfronteerd met een hernieuwde gegevensuitvraag?

Vraag 8. Is de oorzaak van het opnieuw uitvragen van gegevens voor de groep inhoudingsplichtigen die nu voor het tweede jaar op rij geconfronteerd wordt met een hernieuwde gegevensuitvraag hetzelfde als vorig jaar? Zo ja, was dit dan niet te voorkomen? Zo nee, waarin zit het verschil?

Antwoord op vragen 6 tot en met 8

Zoals in de Integrale probleemaaanpak is aangegeven, kan er pas in 2008 voor het eerst sprake zijn van een werkende loonaangifteketen. Veel van de getroffen maatregelen om te komen tot die werkende keten zijn per 1 januari 2008 getroffen. Voor de gegevens uit 2007 houdt dit in, dat de keten in dat jaar nog niet op orde was en dat nog geroeid moet worden met de riemen die we hebben.
De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden de nodige inspanningen geleverd om het aantal uit te vragen werkgevers zo beperkt mogelijk te krijgen. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1. Door deze inspanningen is bereikt dat de verstrekking van jaarloongegevens dit keer beperkt kan blijven tot ca. 40.000 werkgevers. Grofweg een derde deel hiervan is ook geconfronteerd met een gegevensuitvraag over het jaar 2006. Exacte oorzaken zijn zonder nader diepgaand onderzoek niet te geven. Wel is duidelijk dat hier grotere werkgevers tussen zitten, waarbij de foutenkans als gevolg van de grote aantallen aangeleverde gegevens navenant groot is. Ongeveer tweederde deel betreft werkgevers die voor de eerste keer met de verstrekking van jaarloongegevens te maken krijgen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de aangeleverde gegevens niet bruikbaar of niet volledig waren. Bijvoorbeeld doordat zij over één of meer tijdvakken geen aangifte hebben ingediend. Bij de selectie van uit te vragen werkgevers is alleen gezocht naar de werkgevers van wie niet alle aangiften aanwezig waren en van wie de (maandelijkse) loongegevens anderszins niet bruikbaar waren. Een nadere analyse wie de fout heeft veroorzaakt (de uitvoeringsorganisaties, de werkgever of de softwareleverancier) is niet uitgevoerd. Dit betekent namelijk dat voor elke individuele werkgever vanuit de polisadministratie de loonaangiften naar voren in de keten moeten worden gevolgd om een oorzaak te kunnen achterhalen. De prioriteit heeft gelegen in het zo snel mogelijk, zo goed mogelijk, met zo min mogelijk overlast op orde krijgen van de loongegevens uit 2007, zodat de groep die over 2007 jaarloongegevens moet aanleveren zo beperkt mogelijk kan zijn.

---